2 Timoteo 1:8

8Animan india maeyak ang magpamatod natetenged ong yaten ang Gino. Ig indio ka ikaeyak mo maski agprisono tani tenged ong pagsirbio ong nandia, kondi mimbenga ka ong pagagoanta ta mga kaliwagan para ong Mo-yang Balita ong poirsa ang agto-dol tang Dios ong nio.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More