2 Timoteo 2

1Animan yawa, Timoteo, anao, pabakeden mo tang nem mo ong kaloy ni Cristo Jesus. 2Ang mga toldok ang naba-yan mo ong yen ong talongan tang yading mga pamamasi, itoldok mo ong mga taw ang mataligan ig mapagtoldok ka ong doma. 3Mimbenga ong pagagoanta ta kaliwagan, bilang tatang mo-yang sondalo ni Cristo Jesus. 4Ang tatang sondalo, indi pagpalabet ong mga bagay ang loa ong pagkasondalo na, tenged ang galiagan na ay malipay tang pagekel ong nandia. 5Pario ka tang tatang manigsinikad. Indi tanandia maprimioan mga indi nagosoy tang mga riglaminto ong karira. 6Isipen mo ka ta manigkoma ang pagderep ta mo-ya. Tanandia yay ang dapat ang tongkaw ang magpakinabang ong pa-bat na. 7Animan isipen mo tang agganingong na, tenged ang Gino tang magpaintindi ong nio tang tanan. 8Demdemen mo ta mo-ya si Jesu-Cristo, ang nagalin ong dogo ni David ig ang naboing oman. Na yay ang Mo-yang Balita ang agtotoldoko, 9ig tenged ong pagtoldoko ta na, pagpinitinsiao ta mo-ya asta agkadinano pa mandian ang pario ta tatang kriminal. Piro ang bitala tang Dios indi poiding makadinan! 10Animan, aggagoantaeno tang tanan ang narin para ong mga taw ang pinilik tang Dios, agod mangalibri tanira tenged ong pagto nira ong ni Cristo Jesus, ig mangarisibi tang kambengan ang anday kataposan ong prisinsia tang Dios. 11Matod tang agganingen: "Mga napatay itang aroman ni Cristo, maboi ita ka ang aroman na. 12Ig mga magagoanta ita ta mga kaliwagan, maggaem ita ka ang aroman na. Piro mga indi ita ra mangilala ong nandia, tanandia indi ra ka mangilala ong yaten. 13Maski indi ita mataligan, mataligan pa ka enged tanandia, tenged indi maimong indi tomanen na tang binitala na." 14Ipademdem mong pirmi ong mga aroman mo atan tang mga bagay ang na. Ig pamanan mo ka tanira ong talongan tang Dios ang indi mamagdiskosionan mga natetenged ong mga bitala lamang. Sia anda enged ay kointa na, kondi panlangga lamang ong pagto tang mga pamamasi. 15Magprosigira ta mo-ya ang malipay tang Dios ong nio. Magimoang mo-yang manigobra ang anday dapat ikaeyak mo ig tama tang pagtoroldokon mo tang kamatodan. 16Palawida ong mga arampangen ang poros lamang kalokoan ig anday kointa na, tenged ang pamagboat ta maning atan mas agpalawid tang nem nira ong Dios. 17Ang mga taw ang maning don, ang agtotoldok nira midio kaye-ket ang limpong ong sinangoni. Karomanan nira si Himeneo may si Fileto. 18Namampalawid da tanirang doroa ong kamatodan ig agpagolon nira tang pagto tang doma ong agtotoldok nirang ganing tapos da ono tang pagboi tang Dios ong mga patay. 19Piro maski maning atan, mabaked pa ka enged tang pondasion ang sinokod tang Dios ig indi enged mapa-letan. Ig ang pondasion ang na sinolatan ta maning ta na: "Gailala tang Gino mga sinopa tang mga tawan na." Ig ganing pa, "Ang maski sinopay pangilala ong Gino, kaministiran palawid ong tanan ang kalainan." 20Ong balay tang manggaden, sari-sari tang mga gamit. May maralen ang mga gamit ang boat ong bolawan ig silber, ig may atan kang baraton ang boat ong ayo ig tanek. Ang bolawan asta silber agpalbag para gamiten ong mga pinilik ang bagay. Ig ang boat ong ayo ig tanek yay ang para ong pangaldaw-kaldaw lamang. 21Maning ka ta si tang mga taw. Ang taw ang palawid ong tanan ang kalainan, pario ong tatang maralen ang instrominto ang pinalbag para mapakinabangan tang Gino, ig pirming listong gamiten ong maski onopay mo-yang boroaten. 22Animan, palawida ong mga anday sasayod ang kaliliagan tang mga soltiros. Ang boaten mo, prosigiran mong magimong mato-lid, mataligan, maginegmaen, ig masinlo tang pagtarabidan mo ong doma, aroman tang mga taw ang pamangilala ong Gino ang limpio tang mga popotokon nira. 23India enged magiga-pen ong mga anday kointa nang pagdiriskosionan, tenged gata-wanan mo kang lagi ang tegkan ta sia soay ka lamang. 24Ang torobolon tang Gino dapat indi magigsoay, kondi magpaita ta mo-yang nem ong tanan, ig magimong maosay ig mapinasinsiaen ang manigtoldok. 25Kaministiran ong maloay lamang ang bitala tang pagigampang na ong mga taw ang pamangontra ong nandia. Balampa ra lamang oldan tanira tang Dios ta logar para magtogat agod maintindian nira tang kamatodan. 26Ong maning don, mamalamad tanira ig mangalibri ong ni Satanas ang namiag ong nira agod tomanen nira tang kaliagan na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\