2 Timoteo 3

1Piro demdemen mo narin: Ong oring mga kaldaw komabot tang mga kaliwagan. 2Tenged ang mga taw palabien nira tang mga sadili nira. Magimong doro kaingganioso ta koarta, mamagdayaw tang mga sadili nira, ig mamagisip ang magang sisino ra tanira. Masit tanirang mamansibitala, ig indi ra mamamasi ong mga ginikanan nira. Anday mga otang ang nem, ig anday galang nira ong Dios. 3Poira pa atan, ang mga taw anda rang pisan ay gegma nira ong masig ka taw nira, ig ang kalalainen tang nem nira indi ra enged mabolong-bolong. Manlangga ra tanira tang dengeg ta doma, indi mawid tang sadili nira, ig maraiteg pa. Mamangontra tanira ong mga boat ang mo-ya. 4Belag lamang ta sia, magimong mga traidor, mapangas, ig dorong pisan ang kambog. Imbis ang Dios tang gegman nira, ang mga kalipayan lamang nira tang palabien nira. 5Mamagpaita-ita tanira ang pamagto tanira ong Dios piro indi itaen ong kaboi nira tang gaem tang pagto nirang asi. Palawida ong mga taw ang maning atan. 6Ang doma mamanloko rin ong mga taw para lamang manga-led ong mga kababalayan agod makombinsir nira tang mga babay ang madaling magparet ong mga agtotoldok nirang mali. Ang mga babay ang na mabelat tang nem nira tenged ong mga kasalanan nira ig sigi lamang tang panonot nira ong sari-saring kaliliagan ang anday sasayod. 7Dorong kaliliag nirang matako tang ba-long mga toldok, piro indi enged maintindian nira tang kamatodan. 8Ang mga pamanloko ong mga babay ang na, pamangontra ong kamatodan, pario tang bindoat da Janes may ni Jambres ang namangontra ong ni Moises asing tokaw. Langga ra tang mga kinaisipan tang mga pamanlokong asi ig ang agganingen ang pagto nira anday kointa na. 9Piro indi tanira mapagpadayon tang boat nirang malain tenged mabisto enged tang kalokoan nira, pario tang nainabo ong ni Janes may ni Jambres. 10Piro yawa, Timoteo, gata-wanan mo ta mo-ya tang mga agtotoldoko, mga ogalio, asta ang agprosigirano mintras gaboio pa. Napanaidan mo ra tang yen ang pagto ong Dios, asta ang yen ang pasinsia ig paggegma ong mga taw, ig monopa tang pagprosigiro ong mga kaliwagan. 11Inita mo tang pagpapinitinsia ong yen ig ang mga kaliwagan ang napasarano, ig ang mon?pa nagagoanta don ong Antioquia, ong Iconio ig ong Listra. Doro kaliwag! Piro ong tanan ang asia linibrio tang Gino. 12Matod ka kaman, ang tanan ang galiliag ang mangaboi ta madinioson bilang mga na-pen da ong ni Jesu-Cristo, indi maimong indi paliwagan. 13Ig ang mga taw ang malain ig ang mga manloloko, mas magdolang pa enged tang kalainan nira tenged mintras aglokon nira tang doma, aglokon ka tanira. 14Piro yawa, magpadayona ong mga kamatodan ang nadalan mo ig bogos ang agpareten mo, tenged gailala mo ka mga sinopa tang nagtoldok ta asi ong nio. 15Ig gata-wanan mo ka, mimpisa asing ge-leya pa, gata-wanan mo rang lagi tang Sagradong Kasolatan ang yay pagtoldok ong yaten mga mono ita pa malibri ong kasalanan mga magtalig ita lamang ong ni Cristo Jesus. 16Ang tanan ang na-tang ong Kasolatan nagalin ong Dios mismo ig magamit ong pagtoroldokon tang kamatodan, ong pagigbatok tang maling toldok, ong pagto-lid tang ogali ta taw, ig ong paglaygay mga mono ita pa mangaboi ta mato-lid, 17agod ang taw ang pagsirbi ong Dios magimong simpan da ig bogos ang maboat na tang tanan ang mo-yang boroaten.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\