2 Timoteo 4

1Timoteo, agtobolona yen ong talongan tang Dios ig ni Cristo Jesus ang yay magosgar ong mga boi ig ong mga patay. Si Cristo magbalik tarin ig maggaem ong tanan, 2animan itoldok mo tang bitala tang Dios. Magprosigirang magtoldok, maski oras na, maski belag. Laygayan mo tang mga taw ig samblengen mo mga pamagosoy ong mali. Papoirsaen mo tang nem nira, ig ipaita mo tang doro k?boat ang pasinsia ong pagtoroldokon mo, 3tenged komabot tang oras nga ang mga taw indi ra maliag ang mamasi ong tamang agtotoldok. Ang sadiling kaliagan nira ya ra lamang ay tomanen nira, ig mamagdilem tanira ta mga manigtoldok ang anday domang itoldok nira kondi ang mga bagay lamang ang galiliagan nirang pama-yan. 4Magpabengel-bengel tanira ong kamatodan mintras mamagparet pa ka enged ong mga istoriang imo-imo lamang. 5Piro yawa, india magpataranta maski onopay mainabo. Agoantaen mo tang tanan ang kaliwagan ang komabot ong nio. Ipadayon mo lamang tang pagtoldok mo tang Mo-yang Balita ig boaten mo tang tanan ang sinalig tang Dios ong nio bilang tatang torobolon na. 6Tenged mga ong yen, ang kaboio agbobolontad da ong Dios. Maliag yaning, indi ra lamang maboay malipato ra tarin ong ta-paw tang kalibotan. 7Mga ong manigkayam pa, nagigbatoko ra ta mo-ya, nakaboto ra ong tegkan tang palagsinikadan, ig nagpadayono pa enged ong pagto ta asta ong kataposan. 8Mandian may primiong tinagana tang Gino para ong yen tenged inita nang mato-lid tang kaboio. Ang Gino, yay ang mato-lid ang osgado, ig i-dol na tang primiong asi ong yen ong kaldaw ang tanandia magosgar. Belag lamang ta yo tang oldan na, kondi asta ang tanan ang pamaglangkag ang maita ong nandia ang pagbalik da. 9Magprosigira enged ang paning tani ong madaling oras. 10Tenged bino-wanano ra ni Demas. Naingganiar tanandia ong mga bagay tarin ong kalibotan, animan nagbalik da ong Tesalonica. Si Cresente napaning ong Galacia, ig si Tito don ong Dalmacia. 11Si Lucas da lamang tang aromano tani. Dilemen mo kay si Marcos ig ekelan mo tani, tenged mabael tang matabang na ong yen ong mga boroateno. 12Si Tiquico pinapaningo ra ka atan ong Efeso. 13Mga paninga ngani tani, ekelan mo kay patigayon tang takolong madamel ang bino-wanano ong ni Carpo don ong Troas. Ekelan mo ka tang yen ang mga libro, labi ra enged tang mga sinolat ong olit ta ayep. 14Si Alejandro pala ang manigpanday ta saway, belag lamang ta ge-ley tang kalainan ang bindoat na ong yen. Dios tang magbalet ong nandia sigon ong bindoat na. 15Magandama ong nandia, sia pisan ang pangontra ong mga agtotoldok ta. 16Asing primirong pagtalongao ong osgado, andang pisan ay tangayo ang nagtabang ong yen. Pinabayano lamang nirang tanan. Balampa patawaden ka tanira tang Dios ong bindoat nirang asi ong yen. 17Piro indio ka enged pinabayan tang Gino, kondi sindolano nandia ta mapoirsang nem agod mapagpatak? tang bogos ang bitala na para maba-yan tang tanan ang mga taw tani ang mga belag ta Judio. Linibrio nandia ong sigoradong kamatayen da rin. 18Ig tanandia tang maglibri ong yen ong tanan ang kalainan asta ra lamang ekelano nandia ong inadian na don ong langit. Dayawen tanandia ang anday kataposan! Amen. 19Ikomostao nio ong magkatawang Priscila ig Aquila, asta ong pamalay-balay ni Onesiforo. 20Si Erasto pala, napabo-wan ong Corinto ig si Trofimo bino-wanano ka ong Mileto tenged pagmasit tanandia. 21Prosigiran mong ba-lo komabot tang timpong malamig, tania ra. Komosta ono ong nio ganing si Eubulo, Pudente, Lino, ig Claudia, asta ang tanan ang mga logod tani. 22Balampa tabidenang pirmi tang Gino. Ig yamong tanan atan, aloyan amo enged tang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\