3 Juan 1

1Ang pagsolat ta na yo, tata ong mga mepet ang pamangolokolo ong mga pamagto ong Dios. Pagsolato ong nio, agmalenong Gayo, ang agmalenong matod. 2Agmalenong tangay, balampa aloyana tang Dios ong tanan ang agboaten mo, ig oldana nandia ta mo-yang sinangoni, pario tang kaboi mong ispiritoal ang gata-wananong mo-ya ka. 3Nalipayong pisan asing kiminabot tarin tang pirapa ong mga logod ta ang nagbalitang bogos tang pagparet mo ong kamatodan, ig aggosoyon mo ka kaman tang kamatodan ang asia. 4Anda ray mas mapagpambeng pa ong yen mga maba-yanong pagosoy ong kamatodan tang mga anao ong ni Cristo. 5Agmalenong tangay, mataliganang pisan ong agboaten mo para ong mga logod ang agpaning atan, maski indi gailala mo. 6Tanira mismo tang pagpamatod tarin ong mga pamagto ong ni Cristo tang natetenged ong paggegma mo. Mo-ya ka kaman mga tabangan mo pa tanira ong pagparanawen nira, pario tang dapat ang boaten ta para ong mga torobolon tang Dios. 7Tenged pamagbiahi tanira ong aran ni Cristo, ig anday tabang ang garisibi nira ong mga taw ang indi gailala ong Dios. 8Animan dapat ita ra lamang tang tomabang ong mga taw ang kapario nira, agod ma-pen ita ka ong pagpatako nira tang kamatodan. 9Tanopa sia nagsolato atan ong mga pamagto ong ni Cristo, piro si Diotrefes indio agpama-yan na. Tenged ang galiliagan na, tanandia tang manokaw-tokawan ong tanan. 1 10Animan, mga ong pagpaningo atan, ka-kadeno tang agboaten na. Kabo-lian tang agganing na kontra ong yamen. Ig belag lamang ta sia, indi risibien na tang mga logod ang pamansikabot atan. Ig ang mga taw ang gangaliliag ang magrisibi ong nira, agsagangen na ig agpalinen na pa ong mga pagsirimet-simet tang mga pamagto. 11Agmalenong tangay, indi patoladan mo tang malain, kondi ang mo-ya. Ang pamagboat ta mo-ya mga ana tang Dios, piro ang pamagboat ta malain indi gailala ong nandia. 12Mo-ya tang pamatod tang tanan mga natetenged ong ni Demetrio. Gitaen ong mismong kaboi na ang pagosoy tanandia ong kamatodan. Asta yami, maning ka ta sia tang pamatod amen, ig gata-wanan mong matod tang agganing amen. 13Doro pa rin tang yaningo ong nio, piro mo-ya pa indi ra isolato. 14Balampang indi ra lamang maboay, mapamisitao atan ig mapagampang ita ta osto. 15Aloyana tang Dios ig oldana nandia ta kao-yan. Pagpakomosta ong nio tang mga tangay ta tani. Ikomostao ka nio ong kada tata ong mga tangay ta atan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\