Bindoatan 10

1Don ong Cesarea may taw ang aran na si Cornelio. Kapitan tanandia ong batalion tang mga sondalong Romano ang aggoyan ta Batalion Italiano. 2Ang taw ang narin madinioson, ig tanandia asta ang pamalay-balay na may eled nira ong Dios. Pirmi tanandiang pagtabang ong mga Judiong malilised, ig pirming pangadi. 3Tatang kaldaw, asing magalas tris tang apon, may inita na ong tatang midio talakinep ang tatang anghil ang sinobol tang Dios ang agpalenget ong nandia ig nagigampang ang ganing, "Cornelio." 4Pinanengnengan na ig dorong eled nang siminabat, "Onopa si, Gino?" Ganing tang anghil ong nandia, "Pinama-yan tang Dios tang pangadi mo ig galipay tanandia ong mga boat mong pagtabang ong mga malilised. 5Mandian, manobola ta pirapang taw ong Jope ig ipakomit mo don tang taw ang aran na Simon, ang aggoyan ka ta Pedro. 6Tanandia don pagdayon ong balay ni Simon ang manigkanit ta olit, ong binit tang baybay." 7Animan asing nagalin da tang anghil, dayon ang ginoyan ni Cornelio tang doroang torobolon na ig tanga sondaloan ang madinioson, tata ong nandiang gatobol-tobol. 8Sinayod na ong nira tang tanan ang nainabo, ig sinobol na tanira ang paning ong Jope. 9Pagaramal, asing alenget da ong Jope tang mga sinobol ni Cornelio, kimina-yat si Pedro ong patag ang katep tang balay para mangadi. Ang oras ang asi ko-to tang kaldaw. 10Agle-men da tanandia, ig galiliag da rin tanandiang mamangan. Piro mintras agsimpanen pa tang pamangan, may pinaita tang Dios ong ni Pedro. 11Inita na ang inabrian tang langit ig may midio mala-bang ang kolton ang agpababak ong kalibotan ang agtotonton ong epat ang potod na. 12Ig ang na-tang ong kolton ang asi ay ang tanan ang klasi ta mga ayep ang papanaw ig kakandoang ong tanek, asta ang mga lalayog ong dibabaw. 13Ig may naba-yan nang tatang bosis ang ganing, "Kendenga, Pedro. Magpataya ta ayep ig mamangan." 14Siminabat si Pedro, "Indi enged maboato, Gino. Maski tanopa, indio pa gapamangan ta maski onopang bagay ang poiding maning ta maboling ig belag ta paranganen sigon ong Katobolan." 15Minitala sing oman tang bosis ang asi ong ni Pedro ang ganing, "Indi aningen mong maboling tang mga bagay ang linimpio ra tang Dios." 16Tolong bisis ang nainabo narin. Pagatapos, dayon dang binatak tang kolton ong langit. 17Mintras aggisipen ni Pedro tang maliag yaning tang inita nang asi, kiminabot da tang mga taw ang sinobol ni Cornelio. Tenged asing nata-wanan nira tang balay ni Simon, nagdiritso tanira don. 18Giminoy tanira ig namane-ma mga don ka kaman dadayon tang taw ang aran na si Simon ang aggoyan ka ta Pedro. 19Mintras pagpaino-ino si Pedro ong inita na, ganing tang Ispirito Santo ong nandia, "May tolong laling pagdilem ong nio. 20Tomaboana don ig tomabida ang anday doadoa. Tenged yo tang nagtobol ong nira." 21Animan dayon ang siminaboan si Pedro, ig ganing tanandia ong mga taw, "Yo tang agdilemen mi. Onopa rin tang kaministiran mi?" 22Ganing tanirang siminabat, "Sinobol ami ong nio tang Kapitan ang si Cornelio. Mo-yang taw tanandia ig may eled na ong Dios. Aggalangen tanandia tang tanan ang mga Judio. Inaning tanandia ta tatang anghil ang nagalin ong Dios ang ipakomita agod maba-yan na tang onopay yaning mo." 23Oman pinadayon tanira ni Pedro ig don tanira nangapoyat ang labing asi. Pagaramal, nagsimpan si Pedro ig siminabid da ong nira. Ang domang mga pamagto don ong Jope namansitabid ka ong nira. 24Ang domaton ang kaldaw kiminabot tanira ong Cesarea. Pagelat ong nira si Cornelio, aroman tang mga kaparintian ig mga masesebek ang tangay ang pinangimbitar na. 25Asing te-led da si Pedro, binagat tanandia ni Cornelio. Ig liminod ong kakayan ni Pedro agod towan na tanandia. 26Piro pina-deng tanandia ni Pedro ig ganing, "Ayaw. Kendenga. Yo pario mi kang taw." 27Mintras te-led tanira ong balay, sigi tang pagigampang ni Pedro ong ni Cornelio. Ig inita nang doro rang mga taw ang namagimes don. 28Ganing si Pedro ong nira, "Gata-wanan mi mismo ang yaming mga Judio agbawalen tang rilihion amen ang magigtabid obin mamisita ong mga belag ta Judio. Piro pinaita tang Dios ong yen ang indi dapat aningen ta maboling obin belag ta sarapeten tang maski sinopang taw. 29Animan asing pinakomito nio, siminabidong lagi ang anday riklamo. Mandian, mane-mao kay ang lagi, angay pinakomito nindio?" 30Siminabat si Cornelio, "Maning ta na sia. Tolo rang kaldaw ang nagta-lib, midio maning ka ta nang magalas tris tang apon ang pangadio tarin ong balay. Golping napaita tang tatang lali ong talongano ig makilaw ang pa-dekan tang lambong na. 31Ganing tanandia ong yen, 'Cornelio, pinama-yan da tang Dios tang pangadi mo ig galipay tanandia ong mga agboaten mong tabang ong mga malilised. 32Manobola ta taw don ong Jope ig ipakomit mo tang taw ang aran na si Simon ang aggoyan ka ta Pedro. Gistar tanandia don ong balay ni Simon ang manigkanit ta olit. Ig ong binit tang baybay tang balay na.' 33Animan pinakomitang lagi yen ig pagpasalamato ta mo-ya ang nakabota ra ka. Mandian narin aming tanan ong talongan tang Dios para mamasi mga onopa tang ipabitala ong nio tang Gino." 34Animan nagimpisa rang minitala si Pedro, "Gata-wanano ra enged, ang Dios anday pinilikan na. 35Galipay tang Dios ong maski sinopang taw ang may eled ong nandia ig pagboat ta mato-lid, maski ong aypa pang nasion tanandia nagalin. 36Gata-wanan mi ang mga inampo ni Israel, sindolan tang Dios tang mga bitala na, ig pinatako na ong nira tang Mo-yang Balita ang mabalik ita ong Dios ong tabang ni Jesu-Cristo, ang yay ang Gino tang tanan. 37Nabalitan mi ka tang nainabo ong bilog ang Judea, impisa don ong Galilea pagatapos tang pagtoldok ig pagboniag ni Juan. 38Ang agsambiteno yay si Jesus ang taga Nazaret, ang sindolan tang Dios ta Ispirito Santo ig gaem. Tenged ong nandia tang Dios, napagboat tanandia ta kao-yan ig napagpao-ya ong tanan ang agpaliwagan ta mga malain ang ispirito maski ong aypa tanandia napaning. 39Yami mismo nangaita tang tanan ang bindoat ni Jesus don ong siodad tang Jerusalem ig ong domang mga banoa tang mga Judio. Piro ang bindoat tang mga taw, pinatay nira ang pinalansang ong kros. 40Piro si Jesus binoing oman tang Dios ang ya-long kaldaw, oman pinaita na tanandia ong yamen. 41Indi tanandia inita tang tanan ang taw, kondi yami lamang ang pinilik tang Dios ang magtistigo ong doma natetenged ong nandia. Namagigsaro ami pa ong nandia asing naboi rang oman tanandia. 42Si Jesus tang nagtobol ong yamen ang magpatako tang Mo-yang Balita ong mga taw, ig magpamatod ang tanandia tang bindoat tang Dios ang manigosgar ong tanan ang mga taw, maging boi obin patay. 43Ig tanandia tang sinambit tang mga propita asing tokaw ang ganing, 'Maski sinopay magto ong nandia patawaden ong mga kasalanan nira, mga gomoy lamang ong aran na.' " 44Bibitala pa si Pedro asing napababak tang Ispirito Santo ong tanan ang pamamasi tang bitala na. 45Nangabereng ta mo-ya tang mga aroman ni Pedro ang namagalin ong Jope ang yay ang mga Judiong pamagto ra ong Gino. Tenged inita nira nga ang Ispirito Santo sindol ka tang Dios ong mga belag ta Judio. 46Naba-yan nirang pamansibitala ong sari-saring mga bitala ang pamagdayaw ong Dios. Animan ganing si Pedro ong nira, 47"Pario ta, ang mga taw ang narin sindolan ka tang Ispirito Santo. Indi poiding maning ang indi ka maboniagan ong wi!" 48Ig dayon tanandiang nanobol ang boniagan tanirang tanan ong aran ni Jesu-Cristo. Pagatapos, inimbitar nira si Pedro ang magtinir kang lagi tanandia ong nira ta pirapang kaldaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\