Bindoatan 11

1Mandian nabalitan tang mga apostolis ig mga pamagto ong bilog ang Judea ang namagparet da tang belag ta mga Judio ong bitala tang Dios. 2Animan, pagabalik ni Pedro ong Jerusalem binasol tanandia tang mga Judio ang pamagto ra ka ong ni Cristo piro pamagtoldok ang ganing kaministiran ono magpatori tang mga lali agod magtoman ong Katobolan. 3Ganing tanira, "Angay napaninga ong balay tang mga belag ta Judio ig nagigsaroa pa ong nira?" 4Dayon ang sinayod ni Pedro ong nira tang nainabo magimpisa ong primiro. 5Ganing tanandia, "Asing yo dono ong Jope ang pangadi, may pinaita tang Dios ong yen ong tatang midio talakinep. Initao ang may tatang bagay ang agpababak ig mga telekano midio kolton ang mala-bang. Agtotonton magalin ong langit ong epat ang potod na, ig ong silido siminareng. 6Liniparao ta mo-ya ig initao ang mga teled na sari-saring klasi ta mga ayep. May mga ayep ang papanaw, ayep ang talonanen, ayep ang kakandoang ig mga ayep ang lalayog. 7Ig naba-yano tang tatang bosis ang ganing, 'Kendenga, Pedro. Magpataya ig mamangan!' 8Piro siminabato ang ganing, 'Indi enged maboato, Gino! Maski tanopa, indio pa gapamangan ta maski onopang bagay ang poiding maning ta ang maboling ig belag ta paranganen sigon ong Katobolan.' 9Dayon sing minitala tang bosis ang nagalin ong langit, 'Indi aningen mong maboling tang linimpio ra tang Dios.' 10Tolong bisis ang nainabo narin, ig pagatapos ta si dayon dang binatak ong langit. 11Ong mismo kang oras ang asi, kiminabot ka ong balay ang agdayonano tang tolong laling sinobol ong yen nagalin ong Cesarea. 12Inaningo tang Ispirito Santo ang tomabido ong nira ang anday doadoa. Napanaw ami ig siminabid ka ong yen tang enem ang nang mga logod, ig siminled aming tanan ong balay ni Cornelio ong Cesarea. 13Sinayod na ong yamen ang may inita nang anghil ang ke-deng ong teled tang balay na ig ganing ong nandia, 'Manobola ta taw ong Jope ig ipakomit mo tang taw ang aran na si Simon ang aggoyan ka ta Pedro. 14May ibalita na ong nio ang gamiten tang Dios agod malibria asta ang tanan ang pamalay-balay mo.' 15Mandian asing ba-lo lamang ang nagimpisao ang mitala, napababak da ong nira tang Ispirito Santo pario tang pagpababak na ong yaten asing tokaw. 16Ig nademdemano tang bitala tang Gino, ang ganing, 'Si Juan, nagboniag ta wi piro yamo, boniagan amo ra ta Ispirito Santo.' 17Mandian, mga ang belag ta Judio sindolan ka tang Dios tang Ispirito Santo pario tang bindoat na ong yaten asing nagto ita ong ni Ginong Jesu-Cristo, sinopa yo ang masagang ong Dios?" 18Asing pagabasi nira tang inaning ang na ni Pedro, siminareng da tanirang nagbasol. Ig namagdayaw tanira ong Dios ang ganing, "Mga maning ta si, ang mga belag ta Judio agtoldan ka ta timpong mapagtogat ig magba-lo agod maboing anday kataposan!" 19Ang mga pamagto ong ni Jesus namagbelag-belag tenged ong pagpaliwag ang nagimpisa asing patayen si Esteban. Ang doma ong nira nangakabot ong Fenicia, ong Chipre ig ong Antioquia ang sigi tang toldok nira tang bitala tang Dios, piro belag ta ong tanan ang taw kondi ong mga Judio lamang. 20Piro ang doma ong nira ang mga taga Chipre ig taga Cirene, ong pagkabot nira ong Antioquia nagigampang ka tanira ong mga belag ta Judio ig nagpatako ong nira tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Ginong Jesus. 21Ong nira tang gaem tang Gino, animan dorong mga taw ang namagto ig namagosoy ong Gino. 22Ang nainabong narin nabalitan tang mga pamagto ong ni Cristo don ong Jerusalem. Animan dayon ang sinobol nira si Bernabe ang paning ong Antioquia. 23Asing pagkabot na don ig inita nang aggaloyan tanira tang Dios, nalipay tanandia ta mo-ya ig linaygayan na tanirang paeleten nira tang pagosoy nira ong Gino, ang de-dek ong mga popotokon nira. 24Tenged mo-yang taw si Bernabe. Aggaeman tanandia tang Ispirito Santo ig maelet tang pagto na ong Dios. Ig dorong mga taw tang nae-lan nang magparet ong Gino. 25Dayon ang napaning si Bernabe ong Tarso para dilemen na si Saulo. 26Asing inita na ra si Saulo, ingkelan nang nagbalik ong Antioquia. Nagpatakon enged tanira don ang nagigimbeng ong mga pamagto ong ni Jesus, ig dorong mga taw tang sinoldokan nira. Ig don ka ong Antioquia, tokaw ang ginoyan ta "Kristiano" tang mga sinagpan tang Gino. 27Ang mga kaldaw ang asi may mga manigpakabot tang bitala tang Dios ang kiminabot ong Antioquia nagalin ong Jerusalem. 28Kimindeng tang tata ong nira ang aran na si Agabo, ig ong gaem tang Ispirito Santo nagpatako tanandia ang magkatinir ta mabael ang tagletem ong bilog ang kalibotan. (Ang tagletem ang asi nainabo ka kaman asing timpong si Claudio tang adi tang Roma.) 29Ig ang mga sinagpan tang Gino don ong Antioquia, namaginigoan tanirang mamagpaekel ta tabang ong mga pamagto don ong Judea, sigon ong masarangan tang kada tata ong nira. 30Maning ta don ka kaman tang bindoat nira. Pinaekel nira ong da Bernabe ni Saulo tang mga tabang nira para i-dol ong mga mepet ang pangolokolo ong mga pamagto ong ni Cristo don ong Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\