Bindoatan 12

1Ang mga timpong asi, pinadep ni Ading Herodes tang domang mga pamagto ong ni Cristo, agod paliwagan na tanira. 2Si Santiagong logod ni Juan pinapotolan na ta kolo. 3Ig asing itaen nang nalipay tang mga Judio ong bindoat nang asi, si Pedro si tang pinadep na. Nainabo na asing Pista tang Tinapay ang Anday Pampalsa na. 4Pagadep ong ni Pedro, dayon ang pinriso ig pinabantayan ong epat ang gropo ta mga sondalo ig tagepat-epat tang kada gropo. Ang plano ni Herodes, ipatalonga tanandia ong mga Judio pagatapos tang pista. 5Animan agprison pa si Pedro. Piro ang mga pamagto ong ni Cristo bogos ang pamagampo ong Dios para ong ni Pedro. 6Ong domaton ang kaldaw, ipatalonga ra rin ni Herodes si Pedro ong mga taw. Ang labing asi, gapoyat si Pedro ong ka-ngan tang doroang sondalo, ig agkadinan ta doroang kadina. May pamaggoardia pa ong portan tang prisoan. 7Lagat-lagat ta ge-ley, golping napaita don ang tatang anghil tang Gino, ig nangayag ta mo-ya tang teled tang prisoan. Kinalbit tang anghil si Pedro ong silid na ig pinoaw ang ganing, "Mambangona, dali!" Ig golping naokas tang mga kadina ong mga kalima na. 8Ganing ka tang anghil ong ni Pedro, "Maglambonga ra! Tokon mo tang rapak mo." Nagtoman ka si Pedro, ig ganing si tang anghil, "Tokon mo tang lambong mong panta-paw ig domatona ong yen." 9Dayon ang limindoa si Pedro ig diminaton ong anghil. Piro indi gata-wanan na mga matod tang gainabo. Ang kalaom na, panalakinep lamang tanandia. 10Nata-liban nira tang primiro ig ang yadoang goardia. Pagakabot nira ong portan ang taltalen ang paning ong siodad, nagabri narin ong sadili na, ig dayon ang limindoa tanira. Pagapanaw nirang pagosoy tang karsada, golping bino-wanan tang anghil si Pedro. 11Ba-lo pa nata-wanan ni Pedro ang belag pala ta talakinep tang nainabo ong nandia. Ganing tanandia ong sadili na, "Mandian nata-wanano! Matod ka kaman ang sinobol tang Dios tang anghil ig linibrio nandia ong kalima ni Herodes, ig ong aggelaten tang mga Judiong boaten ong yen." 12Asing nata-wanan ni Pedro ang nalibri ka kaman tanandia, napaning tanandia ong balay ni Mariang nanay ni Juan ang aggoyan ka ta Marcos. Don ong nira dorong mga taw ang pamagimes ig pamangadi. 13Nano-tok si Pedro ong portan ong loa, ig ang torobolon ang si Roda tang liminenget para telekan mga sinopa si. 14Nailala na tang bosis ni Pedro ig ong kalipay na imbis ang abrian na tang portan, nanikad tanandia ong teled ig nagbalita ong nira ang si Pedro asia ong loa. 15"Gabeyega ra sigoro?" ganing tanira. Piro pagpareges si Rodang asi ono si Pedro. Animan ganing tanira, "Taben anghil na si!" 16Sigi pa tang pano-tok ni Pedro, ig asing inabrian nira tang portan, midio indi tanira mamagparet ang si Pedro ka kaman tang inita nira. 17Sininiasan tanira ni Pedro ang indi mamaginingal. Dayon ang sinaysay na mga monopa tanandia pinaloa tang Gino ong prisoan. Ig ganing pa tanandia, "Ibalita mi kay narin ong ni Santiago ig ong domang mga logod." Pagatapos ta si, dayon dang nagalin si Pedro ig napaning ong domang logar. 18Pagaramal, nangataranta ta mo-ya tang mga goardia tenged ong pagalipat ni Pedro. Ig indi mata-wanan nira mga onora tang nainabo ong nandia. 19Dayon ang nagordin si Herodes ang dilemen si Pedro, piro indi inita nira. Animan pinaimbistigar na tang mga goardia ig pinapatay. Pagatapos nagalin si Herodes ong Judea napaning ong Cesarea, ig don da nagtinir. 20Mandian si Herodes naboay dang gasilag ong mga taga Tiro ig taga Sidon. Animan namagampang-ampang tanirang lemenget ong nandia, tenged ang pamangan tang mga banoa nira agkomiten nira ong banoa ni Herodes. Primiro nagigampang tanira ong ni Blasto para matabangan na tanira, tenged tanandia tang agtaligan tang adi ong palasio. Pagatapos, napaning tanira ong adi para magigosay ong nandia. 21Animan ang adi nagtirmino ta kaldaw para tomalonga ong mga taw. Ig pagakabot tang kaldaw ang asi, sinok na tang lambong na bilang adi, ig kiminarong ong trono ig nagdiskorso ong mga taw. 22Dayon ang namaginiteg tang mga taw ang ganing, "Belag ta taw tang bibitalang asia! Dios da!" 23Ig don ang lagi sinilotan si Herodes tang tatang anghil ang nagalin ong Gino tenged sinadili na tang dengeg ang dapat para ong Dios lamang. Pinangan tanandia ta kolod asta ra lamang napatay. 24Piro ang bitala tang Dios mas nagsaboag pa ig dorong namagparet. 25Mandian, asing natapos da ni Bernabe ig ni Saulo tang obra nira, namagbalik da tanirang doroa ong Jerusalem, ang aroman nira si Juan Marcos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\