Bindoatan 13

1Ong mga pamagto ong ni Cristo don ong Antioquia, may mga manigtoldok ig mga manigpakabot tang bitala tang Gino. Kabilang don si Bernabe, si Simeon ang aggoyan ta Negro, si Luciong taga Cirene, si Saulo ig si Manaen ang tangay tang pangolokolo ang Herodes impisa asing ge-ley pa tanira. 2Asing pamagpaletem ig pamangadi ang mga narin, ganing ong nira tang Ispirito Santo, "Ipalbag mi si Bernabe ig si Saulo. Piniliko tanira para ong tatang obra ang nataganao ong nira." 3Animan asing pagatapos nirang magpaletem ig mangadi, binondo nira tang mga kalima nira ong da Bernabe ni Saulo. Pagatapos pinapanaw da nira tang doroa. 4Mandian si Bernabe ig si Saulo, ang sinobol da tang Ispirito Santo, dayon ang napaning ong Seleucia. Magalin don naglayag tanira paning ong isla tang Chipre. 5Don ong Chipre napatampet tanira ong Salamina, ig don namagtoldok tanira tang bitala tang Dios ong mga simban tang mga Judio. Pinatabid ka nira si Juan Marcos para tomabang. 6Linibot nira tang bilog ang isla asta nangakabot tanira ong lansangan tang Pafos. Nabagat nira don tang tatang madyikirong Judio ang pangambo ang tanandia propita. Si Bar-Jesus tang aran na. 7Pagtangayan tanira ni Sergio Paulo, ang gobirnador tang islang narin. Ang gobirnador ang na doro katakong taw. Pinagoy na si Bernabe ig si Saulo tenged galiliag tanandiang mamasi tang bitala tang Dios. 8Piro kinontra tanira tang madyikirong si Elimas, ang yay ang aran ni Bar-Jesus ong bitalang Grigo. Aggawidan na tang gobirnador ang itaben magto ra ong ni Jesus. 9Mandian si Saulo, ang aggoyan ka ta Pablo, ginaeman da tang Ispirito Santo. Pina-dekan na si Elimas, 10ig ganing tanandia, "Yawang ana ni Satanas! Dayadora ig manloloko! Kasoay mo tang tanan ang mo-ya! Doroa kabo-li ig doroa kalain! Tanoapa magtareng ang magbali-kad tang kamatodan natetenged ong Gino? 11Mandian silotana ra tang Dios! Maboraya ra. Ig maboay-boaya ang india maita ta kayagan tang kaldaw!" Lagi-lagi nangorabo ig nangi-lep tang pama-dek ni Elimas asta indi ra tanandia maita. Nangarap-karap da lamang tanandia ta taw ang magantabay ong nandia. 12Asing inita tang gobirnador tang nainabong narin, nagto ra tanandia ong Gino, ig dorong kabeberengen na ong mga toldok da Pablo natetenged ong Gino. 13Pagalin nira ong Pafos, liminayag da Pablo ig ang mga karomanan na tegka ong Perga, tatang siodad don ong Panfilia. Asing don da tanira, binayan tanira ni Juan Marcos ig nagbalik tanandia ong Jerusalem. 14Magalin ong Perga, nagpadayon tanira ig kiminabot ong Antioquia tang Pisidia. Pagakabot tang Kaldaw ang Igperenay, dayon tanirang napaning ong simban tang mga Judio ig kiminarong tanira don. 15Pagatapos ang basaen tang Katobolan ni Moises, asta ang mga sinolat tang mga propita, nagpatobol ong nira tang mga pangolokolo ong simban ang ganing, "Mga logod, mga may bitala ming matabang ong mga taw, mibek-ibek amo atan." 16Animan kimindeng si Pablo, ig sininiasan na tang mga taw tang kalima na ang indi ra mamaginingal. Ganing tanandia, "Mga kasimanoao ang mga Israelita, asta yamong mga belag ta Judiong may eled ong Dios, mamasi amo ong yen! 17Ang Dios ang agtowan tang mga Israelita yay ang namilik ong yaten ang mga kamepet-mepetan asing tokaw. Asing don tanira gingistar ong Ehipto, bindoat tanira tang Dios ang tatang mapoirsang nasion ig ong nandiang makabebereng ang gaem ingkelan na tanira ang magalin ong Ehipto. 18Ong teled ta epat ang polok ang takon ang tanira don ong logar ang anday gistar ang taw, inagoanta tang Dios tang katetegaten tang mga kolo nira. 19Linangga na tang pitong nasion ong logar tang Canaan, ig sindol na ong mga inampo ni Israel tang mga tanek agod magimong mga sadiling banoa nira 20ong teled tang epat ang gatos ig limang polok ang takon. "Pagatapos, sindolan tanira tang Dios ta mga osgado ang mangolokolo ong nira, asta ong timpo tang propitang si Samuel. 21Asing mama-dol tanira ta sadiling adi nira, sindol ong nira tang Dios si Saulong ana ni Cis, tatang laling nagalin ong tribo ni Benjamin. Naggaem si Saulo bilang adi ong teled ta epat ang polok ang takon. 22Ig asing tanggalen da tang Dios si Saulo, si David yay ang sinlet na ong nandia. Maning ta narin tang inaning tang Dios natetenged ong ni David, 'Initao ang si David, ang ana ni Jesse, tatang taw ang galiliagano ta mo-ya. Magtoman tanandia tang tanan ang galiliagano.' 23Ig tarin ong dogo ni David nagalin si Jesus, ang pinangako tang Dios ang maglibri ong Israel. 24Ba-lo kiminabot si Jesus, si Juan ang Manigboniag nagtoldok dang lagi ong mga Israelita ang mamagtogat ong mga kasalanan nira ig mamagpaboniag. 25Ig asing natapos da ni Juan tang obra na, ganing tanandia ong mga taw, 'Sinopa yo ong pabetang mi? Begen amo yen, belago tang aggelaten ming komabot. Piro pama-yan mi, komabot tanandiang domaton ong yen, ig belago ta bagay ang magsirbi ong nandia maski ngani magobad tang kordon tang rapak na.' " 26Ganing pa si Pablo, "Mga logod ang mga inampo ni Abraham, asta yamong mga belag ta Judiong may eled ong Dios, ong yaten mismo pinatako tang balitang nang ganing ilibri ita tang Dios. 27Ang mga taga Jerusalem ig ang mga pangolokolo ong nira indi gangatakong si Jesus yay ang Maniglibri. Indi ka naintindian nira tang mga sinolat tang mga propita asing tokaw, ang agbasaen kada Kaldaw ang Igperenay. Piro tanira ya ka tang nagboat tang inaning dang lagi tang mga propita asing sinintinsian nira si Jesus ta kamatayen. 28Maski anday itaen nirang ibidinsia ang dapat patayen si Jesus, pina-dol pa ka nira ong ni Pilatong ipapatay tanandia. 29Ig pagatapos ang boaten nira ong ni Jesus tang tanan ang inaning tang Kasolatan ang mainabo ong nandia, kinomit nira tang sinangoni na ong kros ig limbeng. 30Piro si Jesus binoing oman tang Dios. 31Ig ong teled ta dorong kaldaw, napaita tanandia ong mga taw ang namansitabid ong nandia asing nagalin tanandia ong Galilea asta nakabot ong Jerusalem. Ang mga taw ang na ya ray pamagpamatod mandian ong mga Israelita natetenged ong ni Jesus. 32Ig mandian, nani ami ra kang pagbalita ong nindio tang Mo-yang Balitang na: Ang pangako tang Dios asing tokaw ong mga kamepet-mepetan ta 33ay naboat na ra ong yaten ang mga inampo nira asing si Jesus binoing oman. Maning ta na enged tang ga-tang ong yadoang Salmo, ang ganing, 'Yawa tang Anao, ig mandian agpaitao ang yo tang Tatay mo!' 34Si Jesus binoi ka kaman tang Dios, ig indi pinabayan nang maronot tang sinangoni na, kompormi ong pangako na asing tokaw ang ganing, 'I-dolo ong nindio tang mga sagrado ig sigoradong mga bindision ang pinangak? ong ni David.' 35Ig ganing pa ka don ong domang salmo, 'Tenged indi pabayan mong maronot tang sinangoni tang sagradong torobolon mo!' 36Asing timpo pa ni David, bindoat na tang tanan ang pinaboat tang Dios ong nandia. Oman pagapatay na, limbeng tanandia ong lebengan tang mga kamepet-mepetan na, ig naronot tang sinangoni na. 37Piro si Jesus ang binoing oman tang Dios, ang sinangoni na indi enged naronot. 38Animan dapat ang mata-wanan mi, mga logod, ang narin tang agpatako amen ong nindio tenged ong bindoat ni Jesus--ang mapatawad ita ong mga talak ta. 39Ig ang tanan ang pamagtalig ong nandia pinatawad da ong mga talak nira, maski ong mga talak ang indi mapatawad mga nagtoman ita lamang ong Katobolan ni Moises. 40Animan magandam amo! Itaben mainabo ong nindio tang inaning tang mga propita asing tokaw ang ganing, 41'Telekan mi, yamong mga masiadong mamanlibak! Mangabereng amo ig mangapatay! Tenged magboato ta mga makabebereng ang bagay ong timpo mi, ang indi amo magparet, maski may magsayod pa ong nindio.' " 42Mandian asing loloa ra si Pablo ig si Bernabe ong simban tang mga Judio, inimbitar tanira tang mga taw ang magbalik ong domaton ang Kaldaw ang Igperenay, ig mitalang moman natetenged ong mga bagay ang na. 43Pagatapos tang pagsirimet-simet nira, dorong namansidaton ong da Pablo ni Bernabe, mga Judio asta mga madinioson ang belag ta Judio ang nala-ted da ong rilihion nira. Minitala ong nira tang mga apostolis ig sinoldokan tanirang magpadayon ang magtalig ong kaloy tang Dios. 44Ang diminaton ang Kaldaw ang Igperenay, alos ang tanan ang taw ong siodad napamagsimet-simet da agod mamamasi ong bitala tang Dios. 45Piro asing itaen tang mga Judio tang dorong mga taw ang pamamasi, pisan tanirang nangaibeg, ig dayon dang kinontra nira tang mga agbibitala ni Pablo ig ininsolto nira tanandia. 46Piro mas nangiteg tang nem ni Pablo ig ni Bernabe. Ganing tanira, "Kaministiran ong nindio kang laging mga Judio tinokaw ang pinatako tang bitala tang Dios. Piro indi amo maliag ang mamasi. Midio ang pabetang mi, belag amo ta manigrisibi tang kaboing anday kataposan! Animan, tandan mi, paning ami ra mandian ong mga belag ta Judio. 47Tenged maning ta na tang sinobol ong yamen tang Gino, 'Boatena yen ang midio tolok para magtorol ta kayagan ong mga nasion, agod yaway mapaglibri ong tanan ang taw maski ong aypa ong kalibotan.' " 48Pagabasi tang mga belag ta Judio tang inaning ang narin ni Pablo, dorong kalipay nirang namagdayaw ong bitala tang Gino. Ig ang tanan ang pinilik tang Dios ang marisibi tang kaboing anday kataposan ay namagparet da. 49Animan nabantog tang bitala tang Gino ong bilog ang logar ang asi. 50Piro ang mga Judio, sinolsolan nira tang mga laling ilalado ong siodad, ig ang mga babay ang rilihioso ig alawig tang pagkabetang nira agod kontraen nira da Pablo. Animan, pinaliwagan nira si Pablo ig si Bernabe ig pinalayas ong logar nira. 51Animan si Pablo ig si Bernabe sinapok nira tang kolapok ong mga kakay nira para ipaita ang anda ray sarabaten nira ong mga taga don. Ig dayon ang namansipaning tanirang doroa ong siodad tang Iconio. 52Piro dorong kalipay tang mga sinagpan tang Gino ang nangabo-wan ong Antioquia, ig tanirang tanan aggaeman tang Ispirito Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\