Bindoatan 14

1Maning ka ta si tang nainabo don ong Iconio. Si Pablo ig si Bernabe siminled ong simban tang mga Judio. Maosay tang mga binitala nira animan dorong namagparet ong Gino, mga Judio asta mga Grigo. 2Piro ang mga Judiong indi galiliag ang mamagparet, sinolsolan nira tang mga belag ta Judio agod maglain tang nem nira ong mga logod. 3Nagtinir ka ta naboay-boay da Pablo ni Bernabe ong Iconio. Maiteg tang mga nem nirang mamansibitala natetenged ong Gino, ig agpaita ka tang Gino ang matod tang mga agtotoldok nira natetenged ong kaloy na, tenged sindolan na tanira ta gaem ang magboat ta mga milagro ig mga makabebereng ang bagay. 4Mandian, ang mga taw ong siodad nagtenga. Ang doma, namansikampi ong mga Judiong indi pamagparet. Ig ang doma kampi ong mga apostolis. 5Oman ang mga belag ta Judio aroman tang domang mga Judio asta ang mga pangolokolo ong nira, namagplanong magboat ta anday sayod ig banggilen da Pablo. 6Asing mata-wanan narin da Pablo, namaglayas tanira ig namansipaning ong Listra ig Derbe, mga siodad ong Licaonia, ig ong mga lansangan ang palibot na. 7Namagpatako tanira don tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Jesus. 8Don ong Listra may tatang laling indi mapanaw. Pilay ang lagi tanandia mimpisang ipangana. 9Kakarong tanandiang pamasi ong agtotoldok ni Pablo. Asing itaen ni Pablo tang pilay ang may pagtalig na para mapao-ya, pina-dekan na ta mo-ya 10ig minitala ta doro kapoirsa ang ganing, "Kendenga ta mato-lid!" Dayon ka kaman ang kimindeng tang pilay ig nagpanaw-panaw. 11Asing pagaita tang domang mga taw tang bindoat ni Pablo, namaginiteg tanira ong bitalang Licaonia ang ganing, "Napababak da ong yaten tang mga dios ong itsora ta taw!" 12Ig ginoyan nira si Bernabe ta Zeus, ig si Pablo ginoyan ka nira ta Hermes, tenged tanandia tang manigbitala. 13Ang timplo tang dios-dios nirang si Zeus atan lamang ong loa tang siodad. Animan ang padi ni Zeus nagekel ta mga baka ig mga rosas ong may portan tang siodad tenged tanandia asta ang mga taw don gangaliliag dang magsagda para ong mga apostolis. 14Asing nata-wanan da Bernabe ni Pablo ang maning ta si tang boaten tang mga taw, linasik nira tang mga lambong nira ig namanikad tanira ong ka-ngan tang mga taw ang namaginiteg ang ganing, 15"Mga tangay, angay pagboat amo ta maning atan? Yami mga taw kang kapario mi. Pamalita ami ong nindio mandian tang Mo-yang Balita agod taliodan mi tang mga bagay ang nang anday kointa na ig magbalik amo ong Dios ang boi. Tanandia tang nagboat tang langit may ang tanek, ang talsi ig ang tanan ang na-tang tarin. 16Asing mga timpong nangata-lib, pinabayan lamang tang Dios tang mga taw ang magboat ta maski onopang bagay ang galiliagan nirang boaten. 17Piro ong tanan ang oras pinailala na ka tang sadili na ong mga kao-yan ang bindoat na. Aggoldan amo nandia ta koran ang pagalin ong langit ig abondang patebat ong mo-yang timpo. Ig aggoldan amo ka nandia ta pamangan agod makontinto amo ig malipay." 18Piro maski pa ong mga bitalang asi da Pablo, may ge-ley indi nawidan tang mga taw ang magpatay ta mga bakang ibolontad ong nira. 19Piro may mga Judiong namansikabot ang nagalin ong Antioquia tang Pisidia, ig ong Iconio. Naekelan nira tang mga taw tarin ong Listra ang mamansikampi ong nira. Binanggil nira si Pablo ig ginoyodan ong loa tang siodad. Ig ong kalaom tang mga taw, patay da tanandia. 20Piro asing aglibotan tanandia tang mga sinagpan tang Gino, kimindeng tanandia ig nagbalik ong siodad. Ig pagaramal, napaning tanira ni Bernabe ong Derbe. 21Don ong Derbe namagpatako da Pablo ni Bernabe tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Jesus ig dorong taw tang nagimong sinagpan tang Gino. Pagatapos, nagbalik da tanirang doroa don ong Listra, Iconio ig asta ong Antioquia ong Pisidia. 22Inampangan nira tang mga sinagpan tang Gino don agod pabakeden pa enged tang pagto nira, ig pinanganingan nira ang padayon tanira ong pagto nirang asi. Ganing pa tanira, "Kaministiran mapasaran ta pa tang dorong kaliwagan ba-lo ita ma-pen ong inadian tang Dios." 23Ig ong kada tarabidan tang mga pamagto ong ni Cristo, namamilik tanira ta mga mepet ang mangolokolo ong nira. Pagatapos ang nangadi ig nagpaletem, inintriga ra nira tang mga mepet ang narin ong Gino ang agtaligan nira. 24Pagatapos, simina-lib da Pablo ni Bernabe ong Pisidia ig nangakabot ong Panfilia. 25Don ong Perga ang sakep tang Panfilia nagtoldok tanira tang bitala tang Dios, ig pagalin nira don napaning tanira ong Atalia. 26Don ong Atalia naglayag tanirang pabalik ong Antioquia, ong pinagalinan nira asing primirong inintriga tanira ong kaloy tang Dios para boaten nira tang natapos da mandian. 27Pagakabot da Pablo ni Bernabe ong Antioquia, sinimet nira tang tanan ang pamagto ong ni Cristo don ig binalita nira tang tanan ang pinaboat tang Dios ong nira, ig binalita ka nira mga monopa ang mga belag ta Judio sindolan ka ta dalan agod tanira mamagto ka ong ni Jesus. 28Ig naboay tanirang nagtinir don, ka-pen tang domang mga sinagpan tang Gino.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\