Bindoatan 15

1Mandian may pirapang mga taw ang namagalin ong Judea ang napaning ong Antioquia ig nagtoldok ong mga logod don ang ganing, "Indi amo malibri ong mga kasalanan mi mga indi amo matorian sigon ong toldok tang Katobolan ni Moises." 2Piro kinontra tanira ta mo-ya ni Pablo ig ni Bernabe ig nagimong makinit tang pagdiskosion nira. Animan namaginigoan tanirang papaningen da Pablo ni Bernabe ong Jerusalem ig ang pirapang mga logod ang taga Antioquia para magigbagat ong mga apostolis ig ong mga mepet natetenged ong bagay ang na. 3Dayon da tanirang pinapanaw tang mga pamagto ong ni Cristo. Simina-lib tanira ong Fenicia ig ong Samaria ig pamamalita tanira ong mga logod don ang ganing ang mga belag ta Judio pamagto ra ka ong Dios. Animan dorong kalipay nira ong balitang narin. 4Pagakabot da Pablo ni Bernabe ong Jerusalem, rinisibi tanira don tang mga pamagto ong ni Cristo asta ang mga apostolis ig ang mga mepet. Ig inistoria nira tang tanan ang pinaboat tang Dios ong nira. 5Piro don may mga pamagto ka, ang mga mimbro tang gropo tang mga Pariseo. Kimindeng tanira ig ganing, "Kaministiran ang torian tang mga belag ta Judio, ig aningen ang mamagtoman ong Katobolan ni Moises." 6Namagsimet-simet tang mga apostolis ig ang mepet para pagampangan tang bagay ang na. 7Namagdibatian tanira ta mo-ya, ig asing ori ra kimindeng si Pedro ig ganing ong nira, "Mga logod, gata-wanan mi ka ang asing tokaw yo piniliko tang Dios ong nindio para magpatako ong mga belag ta Judio tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Jesus, agod pagabasi nira mamagto ra ka tanira. 8Ang Dios ang gatako tang ga-tang ong mga popotokon tang tanan ang mga taw, yay ang nagpaita ang rinisibi na tang mga belag ta Judio tenged sindol na ka ong nira tang Ispirito Santo pario tang bindoat na ong yaten asing primiro. 9Pario lamang tang pama-dek tang Dios ong nira asta ong yaten. Ang mga popotokon nira linimpioan na ka ong mga kasalanan nira tenged namagto ra tanira ong Gino. 10Animan, angay agsobokan mi mandian tang Dios? Angay ang Katobolan ni Moises ipatakan mi pa ong mga sinagpan tang Gino? Asia mabelat ang tarakanen ang ita mismo asta ang mga ginikanan ta, indi ita natakan. 11Itang mga Judio, pamagparet ita ig gangalibri tenged lamang ong kaloy ni Ginong Jesus. Ig ang mga belag ta Judio, maning ka ta si." 12Namagipes da lamang tang mga namagsimet-simet. Pinama-yan da lamang nira si Bernabe ig si Pablo mintras agsasaysay nira tang mga milagro ig mga makabebereng ang bagay ang pinaboat tang Dios ong nirang doroa para ong mga belag ta Judio. 13Pagatapos nirang magbitala, si Santiago si tang minitala ang ganing, "Mga logod, mamasi amo ong yen. 14Si Simon nagbalita ra ong yaten mga monopa pinaita tang Dios tang paggegma na ong mga belag ta Judio asing namilik tanandia ta pirapang taw ong nira ang magimong nandia. 15Ig ong bindoat tang Dios ang maning ta si, nagmatod ka enged tang inaning tang mga propita asing tokaw pa. Tenged na-tang ong Sagradong Kasolatan, 16'Pagatapos ta na, magbaliko. Ig tokodono sing moman tang balay ni David ang nageba. Maski nalangga tang balay na, ipa-dengo sing moman ig ibaliko ong dati, 17agod ang domang mga taw mamagdilem ong yen; mamagalin ong tanan ang mga nasion ang ginoyano ang magimong yen.' 18Maning ta na tang agganing tang Gino asing nagpatako tang mga bagay ang na asing tokaw pa." 19"Animan mandian," ganing si Santiago, "nani tang maningo. Indi ra pabelatan ta tang mga belag ta Judiong lelenget da ong Dios. 20Ang boaten ta, solatan ta tanira ig aningen ang indi ra tanira mamangan tang mga pamangan ang binolontad ong mga dios-diosan, obin karni ta mga ayep ang na-kel tang likel na ig indi natorok tang dogo na, asta ang dogo na. Aningen ta kang indi tanira mangombabay obin mangonlali. 21Tenged ang Katobolan ni Moises, impisa pa asing tokaw ang timpo, agbasaen da ka ong mga simban ta kada Kaldaw ang Igperenay, ig agtotoldok ong kada banoa." 22Animan ang mga apostolis ig ang mga pangolokolo ang mga mepet don, asta ang tanan ang pamagto ong ni Cristo don, namaginigoan ang mamilik ta mga lali ong gropo nira ang patabiden nira ong da Pablo ni Bernabe ang paning ong Antioquia. Ang pinilik nira ay si Judas ang aggoyan ta Barsabas asta si Silas. Ang doroang na, aggalangen ta mo-ya tang mga logod. 23May solat ang pinaekel nira ong mga laling na ang ganing, "Yaming mga apostolis ig mga mepet tani pamagpakomosta ami ong nindiong mga logod ang belag ta Judio ang pamagto ra atan ong Antioquia, Siria ig Cilicia. 24Nabalitan amen ang may mga aroman amen tani ang napaning atan ong nindio, maski indi sinobol amen, ig ginamo amo nira ig pinalinget nira tang mga kinaisipan mi ong mga sinoldok nira. 25Animan namaginigoan aming tanan ong pagsirimeten amen ang mamilik ta mga lali para papaningen atan ong nindio katabid tang yaten ang agmalen ang da Bernabe ni Pablo. 26Si Pablo ig si Bernabe pamagsirbi ong ni Jesu-Cristo ang indi enged geldan maski ang kaboi nira gabetang ang pirmi ong karisgoan. 27Piro mandian, agtobolon amen si Judas ig si Silas, ig tanira mismo tang magpaintindi ong nindio tang mga bagay ang agsosolat amen ong nindio tani. 28Tenged nagimong disision amen ong tabang tang Ispirito Santo, mo-ya pa ang indi amo ra pabelatan poira ong mga bagay ang na ang kaministiran ka kaman ang boaten mi: 29Indi amo mamangan ta mga pamangan ang binolontad ong mga dios-diosan; indi amo mamangan ta dogo ig karni ta ayep ang na-kel tang likel na ig indi natorok tang dogo nira; ig indi amo mangombabay obin mangonlali. Mga tomanen mi tang agganing amen ang na, mo-ya sia. Tegka ra lamang tarin." 30Dayon dang pinapanaw nira tang mga taw ang sinobol ang paning ong Antioquia. Pagakabot nira don, dayon ang sinimet nira tang tanan ang mga logod ig sindol nira tang solat. 31Pagabasa nira tang solat, dorong kalipay nira ong laygay ang na ang nagpabaked tang nem nira. 32Mandian si Judas ig si Silas, bilang manigpakabot ka tang bitala tang Dios, nagigampang ta naboay ong mga taw agod pamoirsaen tang nem nira ig pabakeden pa enged tang pagto nira. 33Nagtinir ka tanira don ta indi naboay. Pagatapos, asing pinangadi ra tanira tang mga logod ong Antioquia ang balampa ra lamang mo-ya ka tang pagparanawen nira, dayon tanirang namagbalik ong mga namagtobol ong nira. 34[Piro si Silas nagdisision ang pabo-wan don.] 35Si Pablo ig si Bernabe napabo-wan don ong Antioquia. Tanira ig doro pang aroman nira tang namagtoldok ig namagpatako tang bitala tang Gino. 36Pagata-lib tang pirapang kaldaw ganing si Pablo ong ni Bernabe, "Balikan ta, bisitaen ta tang mga logod ong tanan ang mga lansangan ang pinanoldokan ta tang bitala tang Gino. Telekan ta mga monora tanira." 37Mandian ang galiagan ni Bernabe e-lan nira si Juan Marcos. 38Piro indi maliag si Pablo, ig pagpareges ang ganing indi e-lan nira. Tenged asing don tanira ong Panfilia asing tokaw, binayan tanira ni Marcos ig indi nagpadayon ong pagtoroldokon nira. 39Nagkinit tang diskosion nira, asta namagbelagan da lamang. Ingkelan ni Bernabe si Marcos ig namansitay tanira paning ong Chipre. 40Ig si Silas tang pinatabid ni Pablo. Ba-lo tanira namagalin, pinangadi tanira tang mga pamagto ang pangaloyan ka tanira tang Gino. 41Napaning si Pablo ong mga tarabidan tang mga pamagto ong ni Cristo don ong Siria ig Cilicia ig pinabaked na tang pagto nira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\