Bindoatan 16

1Nagpadayon si Pablo asta ong mga siodad tang Derbe ig Listra. Don ong Listra may tatang sinagpan tang Gino, ang aran na si Timoteo. Ang nanay ni Timoteo, tata kang Judio ang pagto ong Gino, piro ang tatay na Grigo. 2Maski sinopa ong mga logod don ong Listra ig ong Iconio pamansianing ang si Timoteo mo-yang taw. 3Mandian, galiliag si Pablong e-lan na si Timoteo, animan tinorian na tanandia agod indi mamagriklamo tang mga Judio. Tenged ang tanan ang mga Judio ong mga logar ang asi gangatakong ang tatay ni Timoteo Grigo. 4Ig ong kada lansangan ang paningan nira agsasayod ka nira tang pinaginigoan tang mga apostolis ig mga mepet don ong Jerusalem natetenged ong mga tobol ang dapat lamang ono tomanen tang mga belag ta Judio. 5Animan ang mga pamagto ong ni Cristo mas nambaked tang pagto nira, ig kaldaw-kaldaw mas panyadi tanira. 6Linibot-libot ka da Pablo tang mga logar ong Frigia ig Galacia, tenged indi tanira pinagnan tang Ispirito Santo ang magpatako tang bitala tang Dios don ong probinsia tang Asia. 7Pagakabot nira don ong kate-kan tang Misia, mamansidayon da rin tanira ong probinsia tang Bitinia, piro inawidan tanirang moman tang Ispirito ni Jesus. 8Animan binagtas nira tang Misia asta mababak tanira ong lansangan ang aggoyan ta Troas. 9Ang labing asi don ong Troas, may napaita ong ni Pablo ang tatang taw ang taga Macedonia. Ke-deng narin ig pagpakiloy ong ni Pablo ang ganing, "Paninga ka ong Macedonia ig tabangan ami ka nio." 10Animan lagi-lagi nagsimpan ami ang paning ong Macedonia, tenged nagparet ami nga ang Dios yay ang naggoy ong yamen ang magpatako tang Mo-yang Balita ong mga taw don ong Macedonia. 11Animan, pagalin amen ong Troas, liminayag ami parombo ong Samotracia ig ang diminaton ang kaldaw siminampet ami ong Neapolis. 12Pagalin amen ong Neapolis, napaning ami ong Filipos, tatang importanting siodad ong parting asi tang Macedonia, ig sakep tang gobirno tang Roma. Nagtinir ami ta pirapang kaldaw don ong Filipos. 13Asing pagkabot tang Kaldaw ang Igperenay, limindoa ami ong siodad ig napaning ami ong binit tang soba ang pabetang amen don may logar ang palagampoan tang mga Judio. Kiminarong ami ig nagigampang ami ong mga babay ang pamagsimet-simet don. 14Ang tatang pamasi ong yamen ay si Lydia, ang taga Tiatira. Manigtinda tanandia ta mga maralen ang tilang granati, ig pagto ka ong Dios. Bino-kad tang Gino tang kinaisipan na ig nagparet tanandia ong mga agganing ni Pablo. 15Tanandia asta ang tanan ong pamalay-balay nira namagpaboniag. Pagatapos inimbitar ami nandia ang ganing, "Mga pamagparet amo ang matod ka kaman tang yen ang pagto ong Gino, paning amo ong balay ig don amo ra mamansidayon." Ig indi ami enged napangindi ong imbitar na. 16Tatang kaldaw, asing agpaning ami ong logar ang parangadian binagat ami ta tatang torobolon ang soltiras. Tanandia agtelden ta malain ang ispirito, animan gatako tanandiang maminto tang mga bagay ang mainabo ong parakaboton. Ig tenged ong paminto na, dorong koarta tang aggitaen tang mga agalen na. 17Mandian, ang babay ang na pirmi rang dadaton ong yamen da Pablo ig sigi tang initeg nang ganing, "Ang mga laling na sinobol tang Dios ang Kalawig-lawigan ong tanan para magpatako ong nindio mga mono amo pa malibri." 18Doro rang mga kaldaw ang agboaten na narin, asta indi ra nagagoanta si Pablo. Animan dayon ang sinalonga na tang babay ig ganing ong ispiritong paggaem ong nandia, "Ong aran ni Jesu-Cristo, agtobolona yen ang lomboa ong nandia!" Ig ong oras ang laging asi, limindoa tang ispirito ong babay. 19Pagaita tang mga agalen tang babay ang anda ray paglaom nirang maita pa ta koarta ong nandia, dayon ang dinep nira si Pablo ig si Silas ig ingkelan ong plasa agod patalongaen ong mga aotoridad. 20Ig pinatalonga nira tang doroa ong mga opisialis ang taga Roma, ang ganing, "Ang mga taw ang na, mga Judio ig pamagboat tanira ta gamo tarin ong siodad ta! 21Pamagtoldok tanira ta mga kinaogalian ang kontra ong li ta ig belag ta dapat ang risibien obin tomanen ta bilang mga sakep tang gobirno tang Roma." 22Ig ang mga taw don dayon ang dina-magan nira da Pablo ni Silas, ig sinalalabangan nirang pinamalo. Oman nagordin tang mga opisialis ang loatan tanira ig panlatigon. 23Pagatapos tang doro-dorong latigo, pinanggatek tanira ong prisoan, ig inordinan tang goardia tang prisoan ang sigoron nang maelet tang pagkakolong ong nira. 24Animan, pina-led na da Pablo ong kateled-teledan ang koarto tang prisoan ig pinangapit na tang mga kakay da Pablo ong tatang karapitan ta kakay. 25Mandian, asing tenganan da, pamangadi da Pablo ni Silas ig pamagkanta ang pamagdayaw ong Dios. Ang mga karomanan nirang mga priso pamamasi ka ong nira. 26Lagat-lagat ta ge-ley, golping nanlinog ta doro kapoirsa. Namansikedeg tang mga pondasion tang prisoan, ig golping nagabri tang tanan ang portan ig nangatangtang tang mga kadina tang tanan ang mga priso. 27Napoaw tang goardia, ig asing inita nang abri tang mga portan, dayon ang inogot na tang ispada na agod patayen na rin tang sadili na, tenged kalaom na nangapalpat da tang tanan ang priso. 28Piro initegan tanandia ni Pablo ta doro kapoirsa ang ganing, "Indi pasipalan mo tang sadili mo! Nani aming tanan!" 29Dayon ang nanobol ta tolok tang goardia ig nanikad ong teled. Diminagpa tanandia ong talongan da Pablo ni Silas ig pangelel tanandia ong sobrang eled na. 30Pagatapos, ingkelan na ong loa da Pablo ni Silas ig ganing tanandiang nane-ma, "Mga magino, onopa tang dapat ang boateno agod malibrio?" 31Siminabat tanira, "Magtoa ong ni Ginong Jesu-Cristo ig malibria--yawa asta ang pamalay-balay mo." 32Ig sinoldok da Pablo tang bitala tang Gino ong goardia, asta ong tanan ang don ong teled tang pamalay-balay na. 33Ang oras ang laging asi tang labi, ingkelan na da Pablo ig linimpioan na tang mga igad nira. Oman, nagpaboniag ang lagi tang goardia asta ang tanan ong pamalay-balay na. 34Pagatapos, pinadayon na da Pablo ong balay na ig sinimpanan ta pamangan. Ang goardia asta ang tanan ong pamalay-balay na, dorong kalilipayen nira ang tanira pamagto ra ong Dios. 35Pagaramal, ang mga opisialis tang siodad nanobol ta mga sondalo ang ganing, "Palpatan da tang mga taw ang asi." 36Ang inaning nirang asi binalita tang goardia ong ni Pablo ang ganing, "Ang mga opisialis nagordin ang pamalpatan amo ra. Lomboa amo ra, ig balampa masinlo tang pagparanawen mi." 37Piro ganing si Pablo ong mga sondalong pinanobol, "Yami mga siodadanos tang Roma! Pinatakan ami nira tang palo ang indi ami gaimbistigar. Pagatapos, ginatek ami pa nira ong prisoan. Mandian galiliag tanirang paloaen ami ong talok? Indi maimo. Tanira tang paning tarin ig magekel ong yamen ong loa." 38Ang inaning ang na ni Pablo bineg tang mga sondalo ong mga opisialis ig pagabasi nirang si Pablo ig si Silas mga siodadanos pala tang Roma, pinangeldan tanira. 39Animan napaning tang mga opisialis ong da Pablo ni Silas ig namama-dol ta pasinsia ong nira. Ingkelan nira da Pablo ong loa tang prisoan ig namagigampang ang mamagalin ang lagi tanira ong siodad tang Filipos. 40Pagaloa nira ong prisoan, napaning da Pablo ni Silas ong balay da Lydia. Nagigbagat tanira ong mga logod don, ig namagtoldok ong nira agod mas mambaked tang mga nem nira, ig pagatapos dayon da tanirang namagalin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\