Bindoatan 16:15

15Tanandia asta ang tanan ong pamalay-balay nira namagpaboniag. Pagatapos inimbitar ami nandia ang ganing, "Mga pamagparet amo ang matod ka kaman tang yen ang pagto ong Gino, paning amo ong balay ig don amo ra mamansidayon." Ig indi ami enged napangindi ong imbitar na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More