Bindoatan 16:16

16Tatang kaldaw, asing agpaning ami ong logar ang parangadian binagat ami ta tatang torobolon ang soltiras. Tanandia agtelden ta malain ang ispirito, animan gatako tanandiang maminto tang mga bagay ang mainabo ong parakaboton. Ig tenged ong paminto na, dorong koarta tang aggitaen tang mga agalen na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More