Bindoatan 16:18

18Doro rang mga kaldaw ang agboaten na narin, asta indi ra nagagoanta si Pablo. Animan dayon ang sinalonga na tang babay ig ganing ong ispiritong paggaem ong nandia, "Ong aran ni Jesu-Cristo, agtobolona yen ang lomboa ong nandia!" Ig ong oras ang laging asi, limindoa tang ispirito ong babay.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More