Bindoatan 16:37

37Piro ganing si Pablo ong mga sondalong pinanobol, "Yami mga siodadanos tang Roma! Pinatakan ami nira tang palo ang indi ami gaimbistigar. Pagatapos, ginatek ami pa nira ong prisoan. Mandian galiliag tanirang paloaen ami ong talok? Indi maimo. Tanira tang paning tarin ig magekel ong yamen ong loa."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More