Bindoatan 16:40

40Pagaloa nira ong prisoan, napaning da Pablo ni Silas ong balay da Lydia. Nagigbagat tanira ong mga logod don, ig namagtoldok ong nira agod mas mambaked tang mga nem nira, ig pagatapos dayon da tanirang namagalin.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More