Bindoatan 17

1Mandian ong pagparanawen da Pablo ni Silas, simina-lib tanira ong siodad tang Anfipolis ig ong siodad tang Apolonia asta nangakabot tanira ong siodad tang Tesalonica. Don ong Tesalonica may simban tang mga Judio. 2Ig pario tang agboaten ang pirmi ni Pablo, nagsimba ka tanandia don. Ong teled tang tolong dominggo, Kaldaw ang Igperenay nagigampang tanandia ong mga taw natetenged ong maliag yaning tang Sagradong Kasolatan, ig nagigrason tanandia ong nira. 3Agpaintindi ig aggamiten na tang Kasolatan para pamatodan ong nira ang kaministiran ang mapasar ta kaliwagan tang Cristo, ig pagatapos maboing moman. Ganing si Pablo ong nira, "Si Jesus ang narin ang agbabalitao ong nindio yay ang Cristo." 4Ang domang pamamasi naekelan kaman ang namagto ong ni Jesus, ig minimbeng tanira ong da Pablo ni Silas. Namagparet ka tang doro-dorong mga rilihiosong Grigo, asta ang dorong mga babay ang ilalado ong siodad. 5Piro naibeg tang mga Judio ong da Pablo, ig namaggoy tanira ta mga laling barombado ang pamaglaog-laog lamang atan ong plasa. Ig asing doro ra tanira, ginamo nira tang mga taw ong siodad. Tinolos nira tang balay ni Jason ig agdilemen nira da Pablo ni Silas tenged galiliag tanirang patalongaen nira ong mga taw. 6Ig asing indi inita nira da Pablo ni Silas, si Jason asta ang domang mga pamagto tang rineges nira ig ingkelan ang pinatalonga ong mga pangolokolo ong siodad, ig namaginiteg tanirang ganing, "Ang mga taw ang asi namagekel lamang ta gamo maski ong aypa tanira. Ig mandian namansikabot da tarin ong logar ta! 7Rinisibi pa tanira ni Jason ong balay na! Paririo tanirang tanan ang pamangontra ong riglaminto tang Adi tang Roma. Ganing tanirang may doma pang adi ang aran na si Jesus." 8Ang mga taw ig ang mga pangolokolo ong siodad, asing naba-yan nira asi, mas namaggolo pa enged tanira. 9Ig ba-lo pinalpatan nira si Jason asta ang mga karomanan nira, pinapagbayad kang lagi nira ta piansa. 10Pagalabi, da Pablo ni Silas, sinobol ang lagi tang mga pamagto ang paning don ong Berea. Pagakabot nira ong Berea napaning tanira ong simban tang mga Judio. 11Tarin ong Berea mas bo-kad tang mga kinaisipan tang mga Judio mga ikompara ong mga taga Tesalonica. Ang mga taga Berea, dorong kaliliag nirang mamasi tang bitala tang Dios, ig kaldaw-kaldaw aggadalan nira tang Kasolatan para telekan mga matod kaman tang mga agtotoldok da Pablo. 12Ig doro ong nira tang namagto ong Gino. Maning ka ta si tang dorong mga Grigo, babay may lali ang ilalado ong banoa. 13Piro asing mabalitan tang mga Judio don ong Tesalonica ang si Pablo pagtoldok da tang bitala tang Dios ong Berea, namansipaning tanira don ig initeg-iteg nira tang mga taw ang mamaggolo. 14Animan si Pablo, dayon ang laging inated tang mga pamagto don ong baybay. Piro si Silas ig si Timoteo napabo-wan pa ong Berea. 15Ang mga taw ang namagated ong ni Pablo namansitabid ong nandia tegka ong Atenas. Oman dayon da tanirang namagbalik ong Berea ang may ordin ni Pablo ang aningen ka nira da Silas ni Timoteo ang domaton ang lagi ong nandia. 16Asing si Pablo don ong Atenas ang pagelat ong da Silas ni Timoteo, napanaidan na tang siodad ang narin. Ig nagoloan tanandia ta mo-ya, tenged maski ong aypa tanandia pa-dek ay dorong mga dios-diosan. 17Animan don ong simban tang mga Judio, nagigrason tanandia ong nira ig asta ong mga rilihiosong belag ta Judio. Maning ka ta si tang bindoat na don ong plasa. Kaldaw-kaldaw pagigrason tanandia ong mga taw ang gapaning don. 18Doroang klasi ta mga manigtoldok tang namagigrason ka ong nandia. Ang tata aggoyan ta mga Epicureo, ig ang tata aggoyan ta mga Estoico. Pamane-ma tang doma, "Onopa bato tang agganing tang bongalngalan ang na?" Ang doma ganing ka, "Ang agganing na midio natetenged ong domang mga dios." Tenged kaman ang agpatako ni Pablo yay ang natetenged ong ni Jesus ig ang natetenged ong pagaboing moman tang mga patay. 19Mandian asi, dayon ang ingkelan nira si Pablo ig pinatalonga ong pagsirimeten nira don ong logar ang aggoyan ta Areopago. Ig ganing tanira ong nandia, "Ba-lo amen lamang naba-yan tang agganing mo ig galiliag ami lamang ang matako mga onopang toldokay sia. 20Tenged yawa may agganing mong mga pama-yan amen ang parti ong mga gata-wanan amen. Animan galiliag ami lamang ang matako mga onopa tang maliag yaning tang mga agtotoldok mong asia." 21Tenged ang tanan ang taga Atenas asta ang taga domang banoang pamansistar don, anda ray domang agboaten nira kondi ang mamagarampang-ampang ig mamamasi natetenged ong ba-long mga bagay. 22Mandian sia, si Pablo dayon ang kimindeng don ong ka-ngan tang paragsimetan tang Areopago ig minitala ang ganing, "Yamong mga taga Atenas! Napanaidano ang maski onopang bagayay doro amo karilihioso. 23Tenged asing papanaw-panawo ong siodad mi ig panelek-teleko ong mga agsimban mi may initao ang tatang altar ang maning ta na tang nasolat don, 'Para ong Dios ang indi gailala ta.' Animan ang agtowan ming asing indi mailala mi yay ang ipailalao ong nindio mandian. 24Ang Dios ang nagboat tang kalibotan ig ang tanan tarin ong kalibotan, yay ang Gino tang langit may ang tanek. Tanandia indi gistar ong mga simban ang bindoat ta taw. 25Indi ita matabang ong nandia, tenged tanandia indi pangaministiran ta maski onopang bagay ang maimo tang kalima ta. Tanandia mismo tang pagtorol ong yaten ta kaboi ig linawa, ig tanan-tanan ang mga kaministiran ta. 26Bindoat tang Dios tang tanga tawan, ang yay ang pinagalinan tang tanan ang mga irinsia ta taw ang pinaistar tang Dios ong tanan ang mga logar tarin ong kalibotan. Asing tokaw pang lagi, ang Dios tang nagtirmino tang timpong itinir tang taw ong kalibotan ig tanandia ka tang nagbetang ong nira ong mga logar ang istaran nira. 27Ang tanan ang na bindoat tang Dios agod itang mga taw magdilem ong nandia, ig balampa ong pangarap-karap ta matoman ta enged tanandia. Ong kamatodan, ang Dios belag ta alawid ong maski sinopa ong yaten. 28Tenged may naganing, 'Biot na tang kaboi ta, kaliek ta, ig pagkataw ta.' Maski ang mga manigbirso mi, maning ta na tang inaning nira, 'Ita kaman mga ana tang Dios.' 29Animan, tenged ana ita ka kaman tang Dios, belag ta dapat ang maning ita ang pario tanandia ong mga riboltong bindoat ong bolawan, silber obin bato. Asia, agboaten lamang ong isip ig kalima ta taw. 30Asing oras ang mga taw anda pay kalibotan nira natetenged ong Dios, agpabayan na lamang tanira. Piro mandian agtobolon tang Dios tang tanan ang taw ong ta-paw tang kalibotan ang magtogat ig magbo-wan tang mga kasalanan nira. 31Tenged natirmino na ra tang kaldaw ang osgaran na ta mato-lid tang tanan ang taw ong kalibotan. Paosgaren na tanira ong tatang taw ang pinilik na. Ig pinamatodan na ong tanan mga sinopa tang pinilik na asing binoi nang oman." 32Asing pagabasi nirang si Pablo pagbitala natetenged ong moman ang pagaboi tang mga patay, inintirimis lamang tanandia tang doma ong nira. Piro ang doma ganing, "Galiliag aming mamasing moman ong nio natetenged ong mga bagay ang na." 33Oman nagalin si Pablo ong pagsirimetan nira. 34Piro ang domang mga taw nagiga-pen ong nandia ig namagto ra ong ni Jesus, pario ong ni Dionisio ang tatang mimbro tang mga taga Areopago, ig ang babay ang si Damaris, ig may mga doma pa enged.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\