Bindoatan 18

1Pagatapos ta si, dayon ang nagalin si Pablo ong Atenas ig napaning don ong Corinto. 2Nailala na don tang tatang lali ang si Aquila, tatang Judiong taga Corinto. Tanandia asta ang katawa nang si Priscila indi pa lamang gaboay ang kiminabot ang nagalin ong Italia, tenged si Claudio ang Adi tang Roma nagordin ang mamagalin da ong Roma tang tanan ang mga Judio. Animan mandian, binisita ni Pablo tang magkatawang na ong balay nira. 3Ig tenged si Pablo ig ang magkatawang na pariong mamanigboat ta torda, minimbeng tanandia ong nira ig mina-pen ong obra nira. 4Ig kada Kaldaw ang Igperenay, agpaning tanandia don ong simban tang mga Judio ig pagigrason ong mga Judio don ig ong mga Grigo. Tenged ang kaliliagan na maekelan na tanira ang mamagto ong ni Jesus. 5Pagakabot da Silas ni Timoteo ang nagalin ong Macedonia, anda ray domang agboaten ni Pablo kondi ang magtoldok. Pagpamatod tanandia ong mga Judio ang ganing si Jesus yay ang Cristo. 6Piro kinontra tanandia tang mga Judio ig binitalan nira tanandia ta anday sayod. Animan sinapokan ni Pablo tang kolapok ong lambong na, ang ganing, "Yamo tang bala mga silotan amo tang Dios! Anda ray sarabateno ong nindio. Impisa mandian, paningo ra ong mga belag ta Judio." 7Pagatapos nagalin tanandia ig napaning ong balay ni Ticio Justo, ang tatang belag ta Judio ang pagto ong Dios. Ang balay na ong dobali lamang tang simban tang mga Judio. 8Si Crispo, ang pangolokolo ong simban ang asi, nagto ka ong Gino, aroman tang pamalay-balay na. Ig dorong mga taga Corinto tang namamasi ong ni Pablo ig namagto ong Gino, ig pinamoniagan tanira. 9Tatang labi may pinaita tang Dios ong ni Pablo. Inita na tang Gino ang ganing ong nandia, "India meled! Magpadayona lamang ang mitala ig india tomareng, 10tenged katabido nio. India ondion pa tang mga taw tenged dorong tawano ong siodad ang na." 11Animan nagtinir si Pablo ta nagpatakon may tenga ong Corinto. Ig sigi tang toldok na tang bitala tang Dios ong mga taw. 12Piro asing si Galion nagimong gobirnador tang Acaya, ang mga Judio namagoroyonan ig dinep nira si Pablo, ingkelan ig pinatalonga ong ni Galion para osgaran. 13Ganing tanira, "Ang taw ang na agregesen na tang mga taw ang magto ong Dios ong mga dalan ang kontra ong li ta." 14Asing mitala rin si Pablo para somabat, ganing si Galion ong mga Judio, "Mga ang kasong na ay natetenged ong boat nang anday sayod obin mabelat ang kasalanan, dapat lamang ang pama-yan amo yen. 15Piro komo ang riklamo mi ay natetenged lamang ong mga bitala, ong mga aran, ig ong Katobolan ming mga Judio, yamo tang bala atan. Indio maliliag ang magosgar ong mga bagay ang asia." 16Ig dayon ang pinalin ni Galion tang mga Judio ong korti. 17Mandian ang pina-ngawan tang mga Judio ig sinalalabangan ang dinep ay si Sostenes, ang pangolokolo ong simban nira. Sinigbak nira tanandia ong talongan tang korti, piro indi enged nagsapet si Galion. 18Naboay-boay pa si Pablo don ong Corinto. Pagatapos, naglisinsia tanandia ong mga logod ig nagbiahi paning ong Siria, aroman na si Priscila ig si Aquila. Piro ba-lo ta si, nagpabolog kang lagi si Pablo ong lansangan tang Cencrea para ipaita ang may pinangakoan na ong Dios. 19Mandian, kiminabot tanira ong Efeso. Ig don bino-wanan na tang magkatawang Priscila ig Aquila. Napaning tanandia ong simban tang mga Judio ig nagigrason ong nira. 20Inampangan nira si Pablo ang magtinir kang lagi tanandia ong nira, piro indi maliag si Pablo. 21Animan ganing, "Magbaliko sing moman tarin ong nindio, mga ipagna tang Dios." Oman dayon da tanandiang siminay ig nagalin ong Efeso. 22Pagakabot na don ong Cesarea, napaning tanandia ong Jerusalem ig nagigbagat kang lagi ong mga pamagto ong Gino don, ba-lo tanandia diminayon ong Antioquia. 23Pagatinir na ta maboay-boay ong Antioquia, nagbiahi si tanandia ig pinaningan na tang tanan ang mga sinagpan tang Gino ong mga logar tang Galacia ig Frigia ig pinapoirsa na tanira ong pagto nira. 24Mandian asia, may tatang Judiong taga Alejandria ang napaning ong Efeso, ang aran na si Apolos. Maosay tanandiang mitala ig dorong gata-wanan na ong Kasolatan. 25Natoldokan tanandia natetenged ong pagorosoyon ong Gino. Dorong kaliliag nang magtoldok ig osto tang mga agtotoldok na ig agbibitala na natetenged ong ni Jesus. Piro ang pagboroniagen ang gata-wanan na, tegka lamang ong ni Juan. 26Nagimpisa ra tanandiang minitala ang maiteg tang nem na ong simban tang mga Judio. Ig asing naba-yan tanandia ni Priscila ig ni Aquila, ingkelan nira tanandia ig pinaintindi nira ta osto ong nandia tang natetenged ong pagorosoyon ong Dios. 27Ig asing ganing si Apolos ang galiliag tanandiang paning ong Acaya, sinabangan tanandia tang mga logod ang namagsolat ong mga sinagpan tang Gino don ong Acaya ang risibien nira si Apolos. Asing nakabot tanandia don, sinabangan na ta mo-ya tang mga taw ang pamagto ra tenged ong kaloy tang Dios ong nira. 28Tenged doro kaosay tanandiang magigrason ong mga Judio ong talongan tang mga taw, ig aggamiten na tang Kasolatan agod magpamatod ang si Jesus yay ang Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\