Bindoatan 19

1Mandian, asing don pa si Apolos ong Corinto, si Pablo nana-loy ta-loyan ong kabobokidan tang domang mga probinsia, asta nakabot tanandia ong Efeso. Ig don may nangabagat nang mga sinagpan tang Gino. 2Sine-ma tanira ni Pablo mga narisibi ra nira tang Ispirito Santo asing nagparet tanira. Piro ganing tanirang siminabat, "Anda! Indi ngani naba-yan amen ang asi pala may agganingen ang Ispirito Santo." 3"Angay?" ganing si Pablo ong nira. "Onopang klasi ta pagboroniagen tang binoniag ong nindio?" Ganing tanirang siminabat, "Pario tang pagboroniagen ni Juan ang Manigboniag." 4Mandian ganing si Pablo, "Ang pagboroniagen ni Juan para ong mga namagtogat tang mga talak nira. Ig inaning na tang mga taw ang mamagto tanira ong komabot ang domaton ong nandia, ang anday doma kondi si Jesus." 5Asing naba-yan nira si, dayon tanirang namagpaboniag agod ipaita ang tanira namagpasakep ong ni Ginong Jesus. 6Binondo ni Pablo tang kalima na ong nira ig ang Ispirito Santo kiminabot ong nira. Namansibitala ra tanira ong domang mga bitala, ig nagpakabot tang bitala tang Dios. 7Ang mga laling na mga tampolok may doroa tanira. 8Ong teled ta tolong bolan, pirming agpaning si Pablo ong simban tang mga Judio ig maiteg tang nem nang bibitala ong mga taw. Nagigrason tanandia ong nira ig dorong patikaseg nang papagpareten tang mga taw natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi. 9Piro ang doma ong nira doro katetegat tang mga kolo nira, ig indi enged mamagparet. Doro pang anday sasayod tang binitala nira don ong talongan tang tanan ang mga taw natetenged ong pagorosoyon ong Gino. Animan, bino-wanan da lamang tanira ni Pablo. Ingkelan na tang mga sinagpan tang Gino, ig kaldaw-kaldaw nagtoldok ong mga taw don ong iskoilan ni Tirano. 10Bindoat na narin ong teled ta doroang takon, animan ang tanan ang pamansistar ong probinsia tang Asia, Judio man obin belag ta Judio, nangabasi tang bitala tang Gino. 11Dorong mga milagrong matod ang makabebereng tang pinaboat tang Dios ong ni Pablo. 12Maski ang mga ta-leng obin lambong ang agsasapen ong sinangoni ni Pablo, agge-lan ta mga taw para itapal ong mga pamagmasit. Asia pamago-ya tanira ig namagalin ong nira tang mga ispiritong anday sasayod. 13Mandian, may mga Judio don ang pamagalig-alig ang pamagpalayas ong mga malain ang ispirito ang te-led ong sinangoni tang mga taw. Sinobokan nirang gamiten tang aran ni Ginong Jesus ong pagpalayas nira. Ganing tanira ong mga anday sasayod ang ispirito, "Ong aran ni Jesus ang agtotoldok ni Pablo, agtobolon amo yamen ang lomboa." 14Pamagboat ka ta maning ta na tang pitong anang lali ni Esceva, ang tatang pangolokolo ong mga padi. 15Piro siminabat tang malain ang ispirito ong nira, "Gailalao si Jesus, asta si Pablo gailalao ka. Piro yamo, sino amo pa?" 16Ig ang taw ang asing sinled tang malain ang ispirito, dayon ang lino-toan na tang mga ana ni Esceva. Ong kapopoirsaen na dineg na tanirang tanan. Animan namaglayas tanira ong balay ang asi ang anday mga ameng-ameng nira ig poros nangaigadan. 17Ang nainabong narin nabalitan tang tanan ang mga Judio ig mga belag ta Judiong pamansistar ong Efeso. Animan namansieled tanirang tanan, ig mas dinayaw pa tang aran ni Ginong Jesus. 18Dorong mga taw ang namagto ong Gino tang namansipaning ong ni Pablo ig inamin nira ong tanan tang mga bindoat nira asing tokaw ang anday sayod. 19Ingkelan tang mga madyikiro tang mga libro nira, sinimet ang tanan ig sinolpokan ong talongan tang mga taw. Kinointa nira tang kantidad tang mga librong asi ig ang balor na singkointa mil pidasong koarta. 20Ong maning ta si, mas nabantog pa tang bitala tang Gino ig inita tang gaem na ong tanan ang logar. 21Pagatapos tang nainabong narin, indi naboay nagdisision si Pablo ang mana-loy ong mga probinsia tang Macedonia ig Acaya ba-lo paning ong Jerusalem. Ganing tanandia, "Mga magalino ong Jerusalem, kaministiran ang paningo ka ong Roma." 22Dayon ang pina-kaw na ong Macedonia tang katabang nang doroa, da Timoteo ni Erasto. Ig nagtinir pa tanandia ta indi naboay ong Asia. 23Ang mga timpong asi namagkagolo ta mo-ya tang mga taw ong Efeso tenged indi tanira nangaliag ang may magosoy ong Gino. 24Tenged may tatang platiro don ong Efeso ang aran na si Demetrio. Manigboat tanandia ta timplo-timplong silber ang agbetangan tang dios-dios nirang si Diana. Ang nigosio nang asi aggitan ta dorong koarta para ong mga panday. 25Mandian, pinanggoyan ni Demetrio tang mga panday na asta ang domang mga taw ang pario ka tang pandilem nira. Ganing tanandia, "Mga tangay, gata-wanan mi ka ang pagmanggad ita ong pandilem tang narin. 26Aggitaen ig gaba-yan mi ka tang agboaten tang Pablong asi. Ganing tanandiang ang mga dios ang narin ang agboaten ta mga taw, belag ono ta Dios ang matod. Ig dorong mga taw tang napaparet na ig naekelan na, belag lamang ta tarin ong Efeso kondi asta ong bilog ang probinsia tang Asia. 27Animan may risgong pakalainen tang mga taw tang pandilem ta ang narin. Ig belag lamang ta sia, ang timplo tang yaten ang makagagaem ang diosa ang si Diana ay malipatan ta data na. Itaben ang diosa ta ang agtowan tang tanan ang taw ong Asia asta ong aypa ong kalibotan, itaben indi ra tanandia towan!" 28Asing maba-yan nira tang inaning ang asi ni Demetrio, dorong kasisilagen nira. Ig dayon tanirang namansiteg ang ganing, "Makagagaem si Dianang diosa tang mga taga Efeso!" 29Animan sia namagkagolo tang mga taw ong bilog ang siodad. Namanikad tanirang tanan ong plasa ang aggoyod-goyodan nira si Gayo ig si Aristarco ang mga taga Macedoniang aroman ni Pablo ong biahi. 30Ang kaliagan ni Pablo tomalonga tanandia ong mga taw, piro inawidan tanandia tang mga sinagpan tang Gino. 31Asta ang domang mga tangay nang opisialis ong probinsia tang Asia, nagpatobol ka ong nandia ang ganing indi ra enged tanandia magpaita tang sadili na ong mga taw don ong plasa. 32Mandian ang mga taw don ong plasa gangataranta ra. Ang doma ong nira pamansiteg ong tanga bagayan. Ang doma, doma kang bagay tang aggiteg nira. Ig ang kayadian ong nira anday kalibotan nira mga angay tanira pamagsimet don. 33May tatang taw don ang sinolmon tang mga Judio, si Alejandro tang aran na, ig sinobol nirang mitala. Dayon ang pinalawig na tang kalima na para paipesen na rin tang mga taw tenged galiliag tanandiang mitala. 34Piro asing nata-wanan tang mga taw ang tanandia pala tatang Judio, namaginiteg si tanirang oman. Ig sigi-sigi tang iteg nirang delelengan ong teled ta doroang oras, ang ganing, "Makagagaem si Artemis ang diosa tang mga taga Efeso!" 35Ong kaorian da, ang mga taw napaipes da ka tang sikritario tang monisipio. Ganing tanandia ong nira, "Yamong mga taga Efeso! Gata-wanan tang tanan ang itang mga taga Efeso yay ang manigasikaso tang timplo tang makagagaem ang si Diana asta ang sagradong batong nabo-log nagalin ong langit. 36Maski sinopa, indi mapaganing ang asia belag ta matod. Animan magipes amo lamang ig indi amo pagolpi-golpi. 37Ingkelan mi tarin tang mga taw ang narin, piro indi tanira namanakaw ong timplo ig indi ka namansibitala ta anday sayod kontra ong diosa ta. 38Mandian, mga si Demetrio asta ang mga karomanan nang mga panday, may galiagan nirang idimanda, abri tang korti ig may mga manigosgar ka. Tanira tang balang magdimanda don. 39Piro mga yamo may riklamo mi pang doma, mayos ka si ong tatang sision sigon ong li. 40Itaben ita pa tang idimanda tenged ong golong narin ang gainabo mandian. Anda enged ay rason ang ma-dol ta para ong golong na." 41Pagatapos ang minitala tang sikritario, dayon dang pinaolik na tang mga taw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\