Bindoatan 20

1Asing napenay da tang golo, pinagoy ni Pablo tang mga sinagpan tang Gino, ig pinabaked na tang nem nira. Pagatapos, dayon da tanandiang naglisinsia ig napaning ong Macedonia. 2Linibot-libot na tang tanan ang logar don ig dorong pagigampang na ong mga sinagpan don agod mambaked ka tang nem nira. Tapos dayon da tanandiang napaning ong Grecia, 3ig tolong bolan tanandia don. Asing magbiahi ra tanandiang paning ong Siria, nata-wanan nang may anday sayod ang aggisipen tang mga Judio ang boaten nira ong nandia. Animan nagdisision tanandiang mo-ya pa magpanaw da lamang tanandia ong Macedonia ong pagbalik na. 4Siminabid ong nandia si Sopater ang ana ni Pirro ang taga Berea, si Aristarco doroa ni Segundo ang taga Tesalonica, si Gayo ang taga Derbe, si Tiquico ig si Trofimo ang mga taga Asia, asta si Timoteo. 5Namansi-kaw tanira ig namagelat ong yamen ong Troas. 6Pinalampas amen kang lagi tang Pista tang Tinapay ang Anday Pampalsa na, ba-lo ami liminayag nagalin ong Filipos. Limang kaldaw tang biahi amen ba-lo ami kiminabot ong nira don ong Troas. Ig nagtinir ami don ta pitong kaldaw. 7Ang primirong kaldaw tang dominggo, namagsimet-simet ami ig namagsaro bilang mamaglogod ong Gino. Ig tenged si Pablo magalin pagaramal, minitala tanandia ong mga taw ig dinayon-dayon na ra lamang asta natenganan. 8Dorong tolok don ong dibabaw, ong koarto ang paragsimetan amen. 9Mandian may tatang soltiros ang aran na si Eutico, ang kakarong ong talamban. Ig tenged nangaboat da tang bitala ni Pablo, si Eutico pinoyat da asta nadot da lamang tanandia. Ig asing manek da tang poyat na, dayon tanandiang nabo-log ong talamban magalin ong ya-long paranda-talan tang balay asta ong tanek. Animan patay da tanandia asing pisiken nira. 10Piro siminaboan si Pablo ig kimine-keb ang kineget na si Eutico, ig ganing ong mga taw, "Indi amo mangelba, boi tanandia!" 11Dayon ang nagbalik si Pablo ong dibabaw ig nagigsaro ong nira. Pagatapos, pagapamangan nira, nagigampang pa enged tanandia ong nira asta ra lamang naramal. Oman dayon da tanandiang nagalin. 12Mandian ang soltiros ang nabo-log, ingkelan nirang minolik ang boi ig dorong kalilipayen nira. 13Siminay ami ong barko, ig nagalin ami paning ong Ason. Ang plano amen, don da lamang bagaten amen si Pablo. Tenged ganing si Pablo tanandia ono ong takat da lamang magpanaw. 14Pagakabot amen ong Ason, binagat ami ni Pablo. Dayon da tanandiang pinaka-yat amen ig liminayag ami ra paning ong Mitilene. 15Pagalin amen ong Mitilene, nakabot ami ong parti tang Quio ang diminaton ang kaldaw. Ang diminaton pa enged ang kaldaw siminampet ami ong Samos, ig ong ya-long kaldaw kiminabot ami ong Mileto. 16Sina-liban amen da lamang tang Efeso tenged indi maliliag si Pablo ang matraso tanandia ong Asia. Pagapora tanandiang makabot ong Jerusalem ba-lo tang kaldaw tang pistang aggoyan ta Pentecostes. 17Animan don ong Mileto nanobol si Pablo ong Efeso mga maimo magigbagat ong nandia tang mga mepet ang pangolokolo ong mga pamagto ong ni Cristo don. 18Pagakabot nira don ganing si Pablo ong nira, "Yamo mismo, gangatako tang yen ang parangaboien tarin ong nindio, impisa asing kaldaw ang kiminaboto tarin ong probinsia tang Asia asta ra lamang mandian. 19Bogosong nagpalepe ig nagsirbi ong Gino. Siminorok pa tang mga lok ko ong mga matao ong dorong mga kaliwagan ang napasarano tenged ong mga anday sasayod ang plano tang mga Judio. 20Gata-wanan mi ka, maski onopay mapagtorol ong nindio ta kao-yan, sinayodo tang tanan ong nindio ig indio minengted, maski ong pagtoroldokono ong nindio ong kayadian, obin ong mga pamalay-balay mi. 21Ig maski ang mga Judio obin mga belag ta Judio tanirang tanan linaygayano ang mamagtogat ong mga kasalanan nira ig magbalik ong Dios, ig magtalig ong ni Jesu-Cristo ang yaten ang Gino. 22Ig mandian, tenged agtobolono tang Ispirito Santo, paningo ra ong Jerusalem ang indi gata-wanano mga onopa tang mainabo ong yen don. 23Gata-wanano lamang kada paningo ong tatang lansangan, agpademdem ong yen tang Ispirito Santo nga ang agtalongaeno ay prisoan ig mga kaliwagan. 24Piro anday babali tang yen ang kaboi, basta mataposo lamang tang agpaboat ong yen ni Ginong Jesus, ig yay na, ang mamalita ong mga taw tang Mo-yang Balita natetenged ong kaloy tang Dios. 25"Yamong tanan napaningano ra ig natoldokano ra ka natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi. Ig mandian, gata-wanano ang maski sinopa ong nindio indi ra maitang moman ong yen. 26Animan galiliago ang isayod ong nindio mandian ang lagi, mga indi malibri tang maski sinopa ong nindio, anda ray sarabateno ong nira. 27Ang tanan ang kaliliagan tang Dios sinaysayo ra ong nindio, ig anda enged ay sinaloko. 28Bantayan mi tang mga sadili mi asta ang tanan ang pinasagod ong nindio tang Ispirito Santo. Bantayan mi tanira ta mo-ya, pario tang manigbadbad ang pagbantay tang mga karniro na. Tenged ang tanan ang pamagto ong Dios ay ginawad na ong dogo tang sadiling Ana na. 29Gata-wananong mga magalino ra, may mga taw ang mamagtoldok ta lain ong nindio. Tanira pario ong mga maraiteg ang mga ayep ang pamangkeb ang anday patawad ong mga karniro. 30Ig maski ngani tarin ong nindio may mga taw ang lomboang manigtoldok ta bo-li, para maekelan nirang magosoy ong nira tang domang mga sinagpan tang Gino. 31Animan pandam amo. Ig demdemen mi ra lamang nga ong teled ta tolong takon, kaldaw may labi, nagtoldoko ong nindio ang totorok pa tang lok ko. 32"Ig mandian," ganing pa si Pablo, "yintriga amo ra yen ong Dios, ig ong pagadal mi tang bitala nang pagpatako tang natetenged ong kaloy na. Asia mambaked tang mga nem mi, ig oldan amo tang kao-yan ang tinagana tang Dios para ong tanan ang bindoat nang mga sagradong sinakepan na. 33Yo indio enged pagintris ta koarta obin bolawan obin lambong tang maski sinopa. 34Yamo mismo gangatako ang nagprosigiro ong sadiling inango para ong mga kaministirano asta ong kaministiran tang mga karomanano. 35Ong tanan ang bindoato pinaitao ong nindio ang dapat magpatikaseg ita ta maning ta na agod matabangan ta tang mga malolobay. Ig kaministiran demdemen ta tang inaning ni Ginong Jesus ang, 'mas mambeng ang magtorol kaysa ong magrisibi.' " 36Asing matapos dang mitala si Pablo, liminod tanirang tanan ig namangadi. 37Namagini-yak tanirang tanan ig kineget nira si Pablo ig initongan. 38Pinongawan tanira ta osto labi pa ong mga bitala ni Pablo ang ganing tanandia indi ra itaen nira ang moman. Pagatapos dayon ang inated nira si Pablo ong barko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\