Bindoatan 21

1Pagatapos amen ang namaglisinsia ong nira, liminayag ami parombo ong isla tang Cos. Ig ang pagaramal, kiminabot ami ong Rodas. Pagalin amen ong Rodas, nagpadayon ami ong Patara. 2Don ong Patara may tarayan ang magalin da ang paning ong Fenicia. Animan dayon aming siminay ig nagalin. 3Pag kabot amen ong logar ang gatorong-torongan amen da tang banoa tang Chipre, simina-lib ami ong parting to tang islang narin ig nagdiritso ami ong probinsia tang Siria. Siminampet ami ong siodad tang Tiro, tenged ang tarayan don magdiskarga tang mga karga na. 4Dinilem amen don tang mga sinagpan tang Gino, ig nagtinir ami ong nira ta pitong kaldaw. Sinoldokan tanira tang Ispirito Santo ang aningen si Pablo ang indi ra domayon ong Jerusalem. 5Piro pagakabot tang oras ang lomarga ami ra, nagalin ami ig nagpadayon tang biahi amen. Inated ami nirang tanan, asta ong loa tang siodad aroman ka nira tang mga katawa nira ig mga ana nira. Don ong baybay namansilod aming tanan ig namangadi. 6Pagatapos naglisinsia ami ong nira ig siminay ami ong tarayan ig namansiolik da tanira. 7Pagalin amen ong Tiro, nagpadayon tang pagbiriahien amen asta makabot ami ong Tolemaida. Don ami nagigbagat ong mga logod ig nagtinir ami ta tatang kaldaw ong nira. 8Pagaramal nagbiahi aming oman ig nakabot ami ong Cesarea. Napaning ami ong balay ni Felipeng manigtoldok tang Mo-yang Balita ig don ami nagdayon ong balay nira. Tanandia tata ong pitong mga laling pinilik asing tokaw ong Jerusalem. 9Epat tang mga ana nang soltiras, ang poros manigpakabot tang bitala tang Dios. 10Asing may pira ami rang kaldaw don, may kiminabot ang tata kang manigpakabot ang taga Judea ang aran na si Agabo. 11Si Agabo napaning don ong yamen ig kinomit na tang a-ket ang agtokon ni Pablo ig linapot na tang sadiling mga kalima na ig mga kakay na, ang ganing, "Nani tang inaning tang Ispirito Santo. Ang may nandia tang a-ket ang na, lapoton tanandia ta maning ta na tang mga Judio ong Jerusalem, ig pagatapos yintriga nira tanandia ong mga belag ta Judio." 12Asing naba-yan amen tang inaning ang asi ni Agabo, dorong pakiloy amen ong ni Pablo, yami tang mga taga don, ang indi ra tanandia paning ong Jerusalem. 13Piro ganing si Pablo ang siminabat, "Angay pamagini-yak amo ig agpapongawen mi tang yen ang nem? Belago lamang ta simpan ang lapoton kondi maski patayeno pa don ong Jerusalem para ong ni Ginong Jesus." 14Ig asing indi enged mawidan amen, napananeng ami ra lamang ang ganing, "Balampa mainabo tang galiliagan tang Gino." 15Pagata-lib tang pirapang kaldaw, dayon aming nangimes tang erekelan amen ig napaning ami ong Jerusalem. 16May doma kang siminabid ong yamen ang mga sinagpan tang Gino ang taga Cesarea. Inated ami nira ong balay ni Mnason ang dayonan amen. Si Mnason ang narin taga Chipre ig naboay dang sinagpan tang Gino. 17Pagakabot amen ong Jerusalem dorong kalipay tang mga logod, ig rinisibi ami nira ta masinlo. 18Ang diminaton ang kaldaw napaning ami ni Pablo ong da Santiago ig don ka tang tanan ang mga mepet tang banoa. 19Kinomosta tanira ni Pablo, oman inistoria na ong nira ta daton-daton tang bindoat tang Dios para ong mga belag ta Judio ong pagtoroldokon na. 20Pagabasi nira ong inaning ni Pablo, nagdayaw tanirang tanan ong Dios. Pagatapos ganing tanira ong nandia, "Gata-wanan mo, logod, rinibo ra tang mga Judiong pamagto ra ong ni Jesus, ig tanirang tanan maelet ang magtoman ong Katobolan ni Moises. 21Nabalitan nira ang yawa ono pagtoldok ong mga Judiong pansistar ong logar tang mga belag ta Judio ang bo-wanan da nira tang Katobolan ni Moises. Inaning mo pa ono tanirang indi ra torian nira tang mga ana nirang mga lali ig indi ra magosoy ong domang mga kinaogalian tang mga Judio. 22Mandian, onopa bato tang mo-yang boaten ta? Tenged sigoradong maba-yan nirang kiminabota ra. 23Mo-ya pa boaten mo tang yaning amen ong nio. Tarin may epat ang laling may pinangakoan nira ong Dios. 24Tomabida ong nira ig boaten mi tang sirimoniang para magpalimpio amo sigon ong Katobolan. Bayadan mo ka mga pirapa tang magastos nira agod pagatapos ta si mapagpalinat tanira tang mga kolo nira. Asia, mata-wanan tang mga Judiong asi ang yawa pagtomana ka ong Katobolan ig belag ta matod tang naba-yan nira natetenged ong nio. 25Mandian mga natetenged ong mga belag ta Judiong namagto ra ong ni Jesus, nagpaekel ami ra ta solat ong nira ig pinatako amen da ong nira tang disision amen ang indi ra tanira mamangan ta mga pamangan ang binolontad ong mga dios-diosan, obin mamangan ta dogo obin karni ta ayep ang indi natorok tang dogo nira, ig indi tanira mangombabay ig mangonlali." 26Animan pagaramal, ingkelan ka kaman ni Pablo tang mga laling asi ig bindoat nira tang na-tang ong Katobolan agod magimong limpio ra tanira ong pama-dek tang Dios. Pagatapos dayon ang napaning si Pablo ong Timplo para ipatako mga tanopa matapos tang pagpalimpio nira, tenged mga tapos da sia, magbolontad tanira ta mga ayep para ong kada tata ong nira. 27Asing alenget dang matapos tang pitong kaldaw para makomplito tang pagpalimpio nira, napaning si Pablo ong Timplo ig don inita tanandia tang domang mga Judiong namagalin ong probinsia tang Asia. Dayon ang initeg-iteg nira tang tanan ang mga taw don ong Timplo ig dinep nira si Pablo. 28Ganing tanirang pamaginiteg, "Mga Israelita! Tabang amo! Ang taw ang na maski ong aypa paning pagtoldok ong mga taw ang kontraen itang mga Judio, may ang Katobolan ni Moises, asta ang Timplong mismong narin. Ingkelan na pa tarin ong teled tang Timplo tang mga belag ta Judio ig don binolingan na tang sagradong logar ang na!" 29(Inaning nira si tenged inita nira si Trofimong taga Efeso, ang aroman ni Pablo ong siodad, ig ang kalaom nira ingkelan tanandia ni Pablo ong Timplo.) 30Mandian, namagkagolo ra tang mga taw ong siodad. Namanikad tanirang siminled ong Timplo, ig ginoyodan nira si Pablo ong loa. Pagatapos dayon ang laging siniradoan tang Timplo. 31Asing patayen da rin tang mga taw si Pablo, nabalitan tang komander tang batalion tang mga sondalong taga Roma ang pamagkagolo ra ono tang mga taw ong siodad. 32Nagekel ang lagi tang komander ta mga sondalo ig mga kapitan ig dayon ang napaning ong mga taw. Asing inita tang mga taw ang asia ra tang komander ig ang mga sondalo, pinenayan nira si Pablo tang palo. 33Dayon ang pinaningan tang komander si Pablo ig pinadep. Nagordin tanandiang lapoton si Pablo ta doroang kadina. Ganing tanandiang nane-ma, "Sinopa tang taw ang na ig onopa tang bindoat na?" 34Ang doma ong mga taw pamaginiteg ta tanga bagayan, ang doma ong nira, parti ka tang aggiteg nira. Kagolo-goloan ang indi ra mata-wanan tang komander mga onora tang nainabo, animan nagordin tanandiang ekelan si Pablo ong kota. 35Asing don da tanira ong aldan, agtakanen da lamang si Pablo tang mga sondalo tenged ang mga taw gengerepan dang pisan. 36Agdatonon nira si Pablo ig sigi tang iteg nirang ganing, "Patayen da lamang tanandia!" 37Asing si Pablo aggekelan da tang mga sondalo ang te-led ong kota, ganing tanandia ong komander, "Poiding magigampang ong nio?" Ganing tang komander ang siminabat, "Gatakoa ka palang mitala ta Grigo? 38Ang kalaomo, yawa tang laling taga Ehiptong tanopa siang nagribildi ong gobirno. Nagekel tanandia ta epat ang ribong mga taw ang maraiteg ig poros armado, ig namokid tanira." 39Siminabat si Pablo, "Belag. Yo tatang Judio, ig siodadanos tang ilaladong siodad tang Tarso, don ong Cilicia. Mga maimo lamang, mitalao kay ong mga taw." 40Pinagnan si Pablo tang komander ang mitala, animan kimindeng tanandia ong aldan ig sininiasan na tang mga taw ang mamagipes. Asing anda ray paginingal, dayon ang minitala tanandia ong nira ong bitalang Hebreo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\