Bindoatan 21:21

21Nabalitan nira ang yawa ono pagtoldok ong mga Judiong pansistar ong logar tang mga belag ta Judio ang bo-wanan da nira tang Katobolan ni Moises. Inaning mo pa ono tanirang indi ra torian nira tang mga ana nirang mga lali ig indi ra magosoy ong domang mga kinaogalian tang mga Judio.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More