Bindoatan 21:24

24Tomabida ong nira ig boaten mi tang sirimoniang para magpalimpio amo sigon ong Katobolan. Bayadan mo ka mga pirapa tang magastos nira agod pagatapos ta si mapagpalinat tanira tang mga kolo nira. Asia, mata-wanan tang mga Judiong asi ang yawa pagtomana ka ong Katobolan ig belag ta matod tang naba-yan nira natetenged ong nio.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More