Bindoatan 21:27

27Asing alenget dang matapos tang pitong kaldaw para makomplito tang pagpalimpio nira, napaning si Pablo ong Timplo ig don inita tanandia tang domang mga Judiong namagalin ong probinsia tang Asia. Dayon ang initeg-iteg nira tang tanan ang mga taw don ong Timplo ig dinep nira si Pablo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More