Bindoatan 21:28

28Ganing tanirang pamaginiteg, "Mga Israelita! Tabang amo! Ang taw ang na maski ong aypa paning pagtoldok ong mga taw ang kontraen itang mga Judio, may ang Katobolan ni Moises, asta ang Timplong mismong narin. Ingkelan na pa tarin ong teled tang Timplo tang mga belag ta Judio ig don binolingan na tang sagradong logar ang na!"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More