Bindoatan 21:3

3Pag kabot amen ong logar ang gatorong-torongan amen da tang banoa tang Chipre, simina-lib ami ong parting to tang islang narin ig nagdiritso ami ong probinsia tang Siria. Siminampet ami ong siodad tang Tiro, tenged ang tarayan don magdiskarga tang mga karga na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More