Bindoatan 21:40

40Pinagnan si Pablo tang komander ang mitala, animan kimindeng tanandia ong aldan ig sininiasan na tang mga taw ang mamagipes. Asing anda ray paginingal, dayon ang minitala tanandia ong nira ong bitalang Hebreo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More