Bindoatan 22

1"Mga logod ig mga ginikanan," ganing si Pablo ong mga taw. "Pama-yan mi kay tang yaningo ong pagdipinsao ong sadilio ong nindio." 2Pagabasi tang mga taw ang tanandia bibitala ong bitala nirang Hebreo, mas namagipes pa enged tanira. Nagpadayon ang minitala si Pablo 3ang ganing: "Yo tatang Judiong pinangana ong Tarso ong Cilicia, piro tarino nambael ong Jerusalem. Si Gamaliel tang yen ang maistro, ig maelet tang toldok na ong yen natetenged ong Katobolan tang yaten ang mga kamepet-mepetan. Maderepo ang magsirbi ong Dios pario ong nindiong tanan mandian. 4Ang mga taw ang pamagosoy ong ni Jesus pinaliwagano ig pinamatayo tanira, ig maski lali obin babay pinanlapoto ig pinampriso. 5Asia, ang kalawigan ang padi asta ang tanan ang mga mepet tang banoa mapamagtistigo ang matod tang agganingong na. Tanira pa tang nagtorol ong yen ta kasolatan agod ipaitao ong yaten ang masig ka Judio ong Damasco, ba-l? napaning don ang pandepeno tang mga taw ang asing pamagosoy ong ni Jesus, ig maekelan tarin ong Jerusalem para masilotan tanira." 6Ganing pa si Pablo, "Asing pagbiahi ami ig gingabot ami ra ong Damasco, mga ko-to tang kaldaw, golping may makikilaw ang sinag ang nagalin ong langit ang nangayag ong paliboto. 7Natombao ong tanek ig may naba-yanong bosis ang ganing ong yen, 'Saulo, Saulo, angay agpaliwagano nio?' 8Siminabato, 'Sinoapa, Gino?' Ig ganing tanandia ong yen, 'Yo si Jesus ang taga Nazaret. Yo tang agpaliwagan mo.' 9Inita ka pala tang mga karomanano tang sinag, piro indi naba-yan nira tang bosis ang nagigampang ong yen. 10Ganingo, 'Onopa tang boateno, Gino?' Ig ganing tang Gino ong yen, 'Kendenga atan ig padayona ang tenled ong Damasco. Yaning don ong nio tang tanan ang dapat ang boaten mo.' 11Ig tenged ong doro kakilaw ang sinag ang asi, naborayo. Bindiotano ra tang mga karomanano ong kalimao, ig inantabayano ra lamang nira asta ong Damasco. 12"Don ong Damasco may taw ang aran na si Ananias. Maelet tanandiang magtoman tang Katobolan ig aggalangen tanandia tang tanan ang mga Judio ang pamansistar don. 13Napaning tanandia ong yen ig pagakereng na ong binito ganing tanandia, 'Saulo, logodo, mait? ra mandian.' Ig ang oras ang laging asi naitao ang oman, ig initao si Ananias. 14Ganing tanandia ong yen, 'Yawa, pinilika tang Dios tang mga kamepet-mepetan ta agod mata-wanan mo mga onopa tang galiliagan na, ig agod itaen mo si Jesus ang Mato-lid ig maba-yan mo tang bosis na. 15Tenged ibalita mo ong tanan ang taw mga onopa tang inita mo ig naba-yan mo. 16Animan mandian, india ra magdoadoa. Kendenga ra atan ig magampoa ong Gino. Magpaboniaga ig magpalimpioa tang mga kasalanan mo.' " 17Ganing pa si Pablo, "Nagbaliko tarin ong Jerusalem. Ig asing pangadio ong Timplo, may pinaita tang Dios ong yen. 18Initao tang Gino ig ganing tanandia, 'Dali! Magalina rang lagi tarin ong Jerusalem tenged ang mga taw tarin indi mamagparet ong mga agganing mo natetenged ong yen.' 19Piro ganingo ang siminabat, 'Gino, gata-wanan ka nira ang yo agpaningo ong mga simban tang mga Judio ig agpatakan tang palo tang mga pamagto ong nio! 20Ig asing patayen si Esteban, ang niong manigpamatod, yo mismo tang napaoyon ig nagbantay tang mga lambong tang namamatay ong nandia.' 21Piro ganing tang Gino ong yen, 'Magalina, tenged tobolona yen ong alawid, don ong mga taw ang belag ta Judio.' " 22Tegka lamang don tang pamasi tang mga taw ong inaning ni Pablo. Pagatapos dayon da tanirang namaginiteg ang ganing, "Patayen tang taw ang maning atan! Belag ta manigtareng tarin ong kalibotan!" 23Sigi tang iteg nira ong sobrang kasisilagen nira ig agpapaypay nira tang mga lambong nira ong dibabaw ig pamagpasirabo tang kolapok ong mageyep. 24Animan nanobol tang komander ong mga sondalo ang ekelan si Pablo ong kota ig patakan tang palo asta indi tanandia magbeg mga angay maning ta si tang initeg tang mga taw kontra ong nandia. 25Piro asing nalapot da nira tanandia para latigon, ganing ang nane-ma si Pablo ong kapitan, "Agpagnan bato tang li ang latigon mi tang tatang Romano ang indi pa gaimbistigar?" 26Asing naba-yan narin tang kapitan, dayon tanandiang napaning ong komander ang ganing, "Onopa tang agboaten ta? Ang taw palang narin Romano ka!" 27Dayon ang napaning tang komander ong ni Pablo ig ganing, "Magbega tang matod, Romanoa ka?" "Ee," ganing ang siminabat si Pablo. 28Oman ganing tang komander, "Yo, nagbayado ta mabael agod magimong Romano." "Piro yo," ganing si Pablo, "natawo ang tatang Romano." 29Animan ang mga taw ang magimbistigar din ong ni Pablo namampalawid dang lagi. Asta ang komander inledan da ka, tenged pinakadinan na si Pablo ang asi pala tata kang Romano. 30Galiliag pa enged tang komander ang masigoro tanandia mga onopay riklamo tang mga Judio kontra ong ni Pablo. Animan asing diminaton ang kaldaw, pinaobad na tang mga kadina na. Pagatapos nanobol tanandiang mamagbaragat tang mga pangolokolo ong mga padi ig ang tanan ang mga opisialis tang mga Judio, ig ingkelan na si Pablo ig pinatalonga na ong nira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\