Bindoatan 23

1Napa-dek ta diritso si Pablo ong mga opisialis tang banoa ig ganing tanandia ong nira, "Mga logod, mga natetenged ong yen ang kaboi, limpio tang konsinsiao ong talongan tang Dios asta mandian ong kaldaw ang na." 2Oman ang kalawigan ang pading si Ananias dayon ang nanobol ong mga pamansi-deng ong binit ni Pablo ang tampalen nira tang anga na. 3Ganing si Pablo ong nandia, "Tampalena enged tang Dios. Yawang paita-ita lamang tang mga boat mo! Kakaronga atan ang manigosgar ong yen sigon ong Katobolan. Piro yawa mismo tang pangontra ong Katobolan tenged nanobola ang tampalingeno!" 4Ganing tang mga taw ang ke-deng ong binit ni Pablo, "Agginsolton mo pa tang kalawigan ang padi tang Dios?" 5Siminabat si Pablo, "Indio gatako, mga logod, ang tanandia pala tang kalawigan ang padi. Tenged ganing kaman ong Kasolatan, 'India mitala ta anday sayod ong pangolokolo ong banoa mo.' " 6Mandian, inita ni Pablo nga ang domang mga taw don mga Saduseo ig ang doma mga Pariseo, animan dayon tanandiang minitala ta doro poirsa ang ganing, "Mga logod! Yo tatang Pariseo, ig ana ta Pariseo. Ig agkasoano mandian tenged lamang pagtaligo ang boien ang moman tang mga patay." 7Pagabitala lamang ni Pablo ta asi, namagkorontran da tang mga Pariseo ig mga Saduseo, ig nagtenga tang pamagsimet. 8Tenged sigon ong mga Saduseo, ang mga patay indi ra maboing moman. Indi ka tanira mamagparet ang may anghil obin ispirito. Piro ang tanan ang narin agpareten tang mga Pariseo. 9Animan dayon da tanirang namaginitegan don. Ang domang mga Pariseong manigtoldok tang Katobolan, namansi-deng ig namansibatok ang ganing, "Anday itaen amen ang kasalanan tang taw ang na. Itaben may ispirito obin anghil kaman ang nagigampang ong nandia!" 10Ig ang pagkorontran nira nagkinit da ta mo-ya. Inledan da tang komander ang itaben talalabangan nira si Pablo. Animan nanobol tanandia ong mga sondalo na ang komiten da nira si Pablo para ekelan ong kota. 11Ang labi ra, napaita tang Gino ong ni Pablo ig ganing tanandia, "Paitegen mo tang nem mo. Ang bindoat mo tarin ong Jerusalem ong pagbitala mo natetenged ong yen, boaten mo ka ong Roma." 12Pagaramal, namagbaragat-bagat tang mga Judio ig namaginigoan mga onopa tang boaten nira. Namagsompan tanirang indi enged mamamangan obin mamanginem mintras indi pa gapatay nira si Pablo. 13Sobra tanira ong epat ang polok tang namagarampang-ampang ang maning ta si tang boaten nira. 14Pagatapos napaning tanira ong mga pangolokolo ong mga padi ig ong mga mepet tang banoa ig ganing, "Yaming tanan namagsorompan ang indi ami enged tombo ta maski onopang pamangan mintras indi gapatay amen si Pablo. 15Animan yamo asta ang mga opisialis tang banoa, kaministiran patobolan mi tang komander tang mga sondalo tang Roma para ekelan si Pablo ong nindio, ang midio galiliag amo pang imbistigaren tanandia mga onopa enged tang kaso na. Ig yami, magbantay ami ig magsimpan ang patayen tanandia mintras indi pa gakabot tarin ong nindio." 16Piro ang plano nirang asia naba-yan tang angken ni Pablo, ang ana tang logod ang babay ni Pablo. Animan napaning tanandia ong kota ig dayon ang siminled ig nagbeg ong ni Pablo. 17Ginoyan ni Pablo tang tata ong mga kapitan don, ig ganing tanandia, "E-lan mo tang soltiros ang na ong komander. May yaning na rin ong nandia." 18Ingkelan kaman tang kapitan ong komander tang angken ni Pablo ig ganing tang kapitan, "Ginoyano tang prisong si Pablo ig inaningo nandiang e-lano ong nio tang soltiros ang narin tenged may yaning na rin ono ong nio." 19Bindiotan tang komander tang soltiros ong kalima ig ingkelan na ong logar ang indi tanira ba-yen ta doma. Oman dayon ang sine-ma na, "Onopa tang yaning mo ong yen?" 20Siminabat tang soltiros, "Ang mga Judio, namaginigoan ang aningena ono nirang ekelan mo ong damal si Pablo ig patalongaen ong mga opisialis nira, ang midio imbistigaren pa nira tanandia ta mo-ya. 21Piro india enged paoyon ong nira, Magino, tenged sobra tanira ong epat ang polok ang mga taw ang mamagelat ig mamagbantay ong nandia. Namagsorompan tanirang tanan ang indi mamangan ig manginem mintras indi gapatay nira si Pablo. Mandian ngani pamagbantay da tanira. Pamagelat lamang tanira tang disision mo." 22Ganing tang komander ong soltiros, "India magbeg maski ong ninopa ang binalita mo na ong yen." Pagatapos dayon dang pinaloa na tang soltiros. 23Animan, naggoy tang komander ta doroang kapitan ang ganing, "Magsimpan amo ta doroang gatos ang sondalo, mamagalin alas noibi tang labi ang paning ong Cesarea. Asta pitong polok ang mamanigkabayo ig doroang gatos ang mamanigbangkaw. 24Magsimpan amo ka ta kabayong tayan ni Pablo ig yated mi tanandia ong ni Gobirnador Felix. Pandaman ming anday mainabo ong nandia ong dalan." 25Oman nagsolat tang komander ta maning ta na: 26"Yo, si Claudio Lisias, pangomosta ong nio, aggalangen ang Gobirnador Felix. 27Ang taw ang asia ang pinatedo ong nio, dinep tang mga Judio ig patayen da rin nira. Piro pagatakong tanandia pala siodadanos tang Roma, nagekelo ta mga sondalo ig binawio tanandia. 28Galiliago rin ang matako mga onopa tang riklamo tang mga Judio kontra ong nandia, animan pinatalongao tanandia ong mga opisialis nira. 29Nata-wanano ang riklamo nira ong nandia ay natetenged lamang ong mga toldok tang Katobolan nira. Ig anda enged ay naboat nang kasalanan ang dapat sintinsian tanandia ta kamatayen obin prisoan. 30Animan, asing may nagbeg ong yen ang agplanoan tanandiang patayen tang mga Judio, pinatedo ang lagi tanandia ong nio. Inaningo ra ka ong mga pamagdimanda ong nandia ang iprisintar nira ong nio mga onopa tang mga riklamo nira ong nandia." 31Namagparet tang mga sondalo tang kompormi sinobol ong nira, ig ingkelan nira si Pablo ang labing asi, asta nangakabot tanira ong Antipatris. 32Pagaramal, ang domang mga sondalo namagbalik da ong kota, ig ang mga mamanigkabayo ra lamang tang namagdayon ang namagated ong ni Pablo. 33Pagakabot nira ong Cesarea, sindol nira tang solat ong Gobirnador ang si Felix ig inintriga ka nira si Pablo ong nandia. 34Mandian binasa tang Gobirnador tang solat, ig pagatapos sine-ma na si Pablo mga taga aripa tanandia. Asing nata-wanan na ang si Pablo taga Cilicia, 35ganing tanandia ong ni Pablo, "Magosgaro tang kaso mo mga komabot tang mga pamagdimanda ong nio." Ig dayon tanandiang nanobol ang don ekelan si Pablo ong palasio ni Herodes ig bantayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\