Bindoatan 24

1Pagata-lib tang limang kaldaw, kiminabot ong Cesarea tang kalawigan ang padi tang mga Judio ang si Ananias. Aroman na tang mga mepet tang banoa ig ang tatang abogadong aran na si Tertulo. Siminalonga tanira ong ni Gobirnador Felix ig pinrisintar nira tang dimanda nira. 2Asing si Pablo goyan da, nagimpisa rang magtistigo si Tertulo kontra ong nandia ang ganing: "Aggalangen ang Gobirnador Felix. Tenged ong maosay ig masinlong papanaw mo tang banoa, naboay dang anday golo ong yaten, ig dorong mga kao-yan ang naboat mo ong banoa ta. 3Ong tanan ang logar ig ong tanan ang oras, aggilalaen amen narin ang otang ang nem ig pagpasalamat ami ta mabael ong nio. 4Piro agod india mas magpabedlay, pagpakiloyo rin ong nio ang natetenged ong mo-yang kaneman mo, pama-yan ami ka nio ta indi lamang maboay. 5Ang taw ang na inita amen ang doro kataligpanawan, ig maski ong aypa paning, pagekel tanandia ta gamo ong yamen ang mga Judio. Pangolokolo pa tanandia tang siktang aggoyan ta Nazareno. 6Sinobokan na pa rin ang magboat ta mga bagay ong teled tang Timplo amen ang indi agpagnan tang Katobolan, animan dinep amen tanandia. [Osgaran amen da rin tanandia sigon ong yamen ang Katobolan, 7piro dayon ang kiminabot tang komander ang si Lisias ig rineges nang kinomit ong yamen tang taw ang na. 8Pagatapos, ganing si Lisias ang sinopay magdimanda ong taw ang na kaministiran paning ong nio.] Mga imbistigaren mo lamang tanandia, mata-wanan mo ong nandia mga onopa tang mga riklamo amen kontra ong nandia." 9Ig ang mga Judiong aroman ni Tertulo minileg da ka ong pagbandan na ong ni Pablo, ig ganing matod kaman tang tanan ang asi. 10Pagatapos ta si, sininiasan tang Gobirnador si Pablo para mitala. Ig ganing si Pablo: "Galipayo ang magdipinsa tang sadilio mandian, tenged gata-wanano, Gobirnador, ang naboaya rang manigosgar ong banoang narin. 11Mga imbistigaren mo, mata-wanan mo ang anda pay tampolok may doroang kaldaw ang nagta-lib ang yo napaning ong Jerusalem para magsimba. 12Indio inita tang mga Judiong narin ang pagigdiskosiono ong maski sinopa obin panggolo ong mga taw, maski ong Timplo obin ong mga simban nira, obin maski ong aypa ong siodad. 13Anda kay ibidinsiang ma-dol nira ong nio mandian ang matod tang mga riklamo nira kontra ong yen. 14Risibieno ang yo pagto ong Dios tang yamen ang kamepet-mepetan ig pagosoyo ong nandia ong tatang dalan ang agpabetang nirang tatang sikta. Piro pagpareto tang tanan ang na-tang ong Katobolan ni Moises asta ang mga solat tang mga propita. 15Ig pagtaligo ong Dios, pario ka tang mga taw ang narin, ang boien nang moman tang tanan ang mga patay, mo-ya man obin malain. 16Animan pagprosigiro ta mo-ya ang indio mapagboat ta kasalanan agod maski ong talongan tang Dios obin ong yen ang masig ka taw, pirming limpio tang konsinsiao. 17"Pagata-lib tang pirapang takon ang yo andao ong Jerusalem, nagbaliko don para magekel ta koarta para ong mga kasimanoao ig para magtorol ta bolontad ong Dios. 18Pagatapos ang maboato tang agganing ong Katobolan para magimong limpio ra ong pama-dek tang Dios, dono kinabotan nira ong Timplo ang pagbolontad. Ong oras ang asi anday yading taw don ig anda kay golo. Piro may pirapang mga Judio don ang namagalin ong probinsia tang Asia. 19Tanira yay ang dapat ang manigtalonga ong nio mga may riklamo nira kontra ong yen. 20Ig mga anda, ang mga taw mismong narin tang pane-maen mo mga onopang kasalanan tang inita nira ong yen asing pinatalongao nira ong mga opisialis. 21Anday doma, na ka lamang tang initego asing dono ang ke-deng ong ka-ngan nira, 'Aggosgarano mandian tenged lamang pagpareto ang maboing moman tang mga patay!' " 22Mandian, ang Gobirnador ang si Felix, bastanti tang gata-wanan na natetenged ong agpareten tang mga pamagosoy ong Gino. Animan pinalampas na kang lagi tang bista. Ganing tanandia, "Mga komabot ngani tang komander ang si Lisias ba-lo madisisionano tang kaso mo." 23Pagatapos, nagordin tanandia ong kapitan ang bantayan si Pablo, piro indi igpitan nira, kondi pagnan tang mga tangay na ang tomabang ong nandia ong mga kaministiran na. 24Pagata-lib ta pirapang kaldaw, nagbalik si Felix ig mandian ingkelan na tang katawa nang si Drusila ang tata kang Judio. Pinagoy ni Felix si Pablo ig pinama-yan nang minitala natetenged ong pagto ong ni Cristo Jesus. 25Piro asing bibitala ra si Pablo natetenged ong mato-lid ang pangaboi, ang pagarawiden tang sadili, ig ang natetenged ong komabot ang kaldaw ang magosgar tang Dios, inledan da si Felix. Ganing tanandia, "Tama ra sia! Poidia rang magalin. Mga may timpo, ipagoya si lamang yen." 26Ig pirming agpagoy ni Felix si Pablo, tenged pagelat-elat din ang oldan tanandia ni Pablo ta koarta. 27Pagata-lib tang doroang takon, sinletan da si Felix ni Poncio Festo bilang gobirnador. Ig komo ang kaliliagan ni Felix maliliagan tanandia tang mga Judio, bino-wanan na pa ka enged si Pablo ong prisoan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\