Bindoatan 25

1Mandian kiminabot si Festo ong probinsia bilang gobirnador. Ig pagata-lib tang tolong kaldaw nagalin tanandia ong Cesarea ig napaning ong Jerusalem. 2Ang mga pangolokolo ong mga padi, asta ang domang mga pangolokolo ong mga Judio, bineg nira don ong ni Festo tang mga riklamo nira kontra ong ni Pablo. Rineges nira si Festo, 3mga maimo oldan na ka tanira ta pabor, ang papaningen na ka si Pablo ong Jerusalem. Piro ang plano pala nira, bantayan nira si Pablo ong dalan ig patayen. 4Siminabat si Festo, "Agkolongon si Pablo ong Cesarea, piro indi lamang maboay magbaliko ka don. 5Animan, patabiden mi ra lamang ong yen tang nindiong mga pangolokolo ong pagbaliko don. Don da lamang iprisintar nira tang mga riklamo nira kontra ong taw ang asi, mga may naboat nang kasalanan." 6Nagtinir pa si Festo ong Jerusalem ta mga walo obin tampolok ang kaldaw, ba-lo tanandia nagbalik ong Cesarea. Asing diminaton ang kaldaw, kiminarong tanandia ong orosgaran ig nanobol ang pa-leden si Pablo. 7Paga-led ni Pablo, linibotan ang lagi tanandia tang mga Judio ang taga Jerusalem, ig sinalalabangan ang binandanan ta mabebelat ang kasalanan ang indi ka maproiban nira. 8Piro nagdipinsa si Pablo tang sadili na ang ganing, "Anda enged ay naboato ang kasalanan maski ong Katobolan tang mga Judio, maski ong Timplo, maski ong Adi tang Roma." 9Piro galiliag si Festo ang maliliagan tanandia tang mga Judio, animan ganing tanandia ong ni Pablo, "Galiliaga ang paning ong Jerusalem agod dona imbistigaren ta natetenged ong mga riklamong na?" 10Siminabat si Pablo, "Nanio ang ke-deng ong talongan tang korti tang Adi tang Roma, ig tarino dapat osgaran. Gata-wanan mong anday naboato ang kasalanan ong mga Judio. 11Mga nagkatalako obin napagboato ta maski onopang dapat ang silotano ta kamatayen, risibieno tang sintinsia ong yen. Piro mga anday kamatodan tang mga riklamo nira kontra ong yen, anday sinopang mapagintriga ong yen ong kalima tang mga Judiong asi. Pagapilaro mandian ong Adi tang Roma!" 12Nagigampang si Festo ong mga maniglaygay na don, ig pagatapos ganing tanandia ong ni Pablo, "Nagapilara ong Adi tang Roma, pois dona paning ong nandia!" 13Pagata-lib tang pirapang kaldaw, kiminabot ong Cesarea tang Ading si Agripa may si Berenice para mangomosta ong ni Festo. 14Asing naboay-boay da tanira don, binalita ni Festo ong adi tang kaso ni Pablo. Ganing si Festo ong ni Agripa, "May tatang priso tarin ang bino-wan ni Felix. 15Asing dono ong Jerusalem, bineg ong yen tang kaso na tang pangolokolo ong mga padi asta ang mga mepet tang mga Judio. Ang kaliliagan nira silotano tang taw ang na. 16Ang sabato ong nira belag ta ogali tang mga Romano ang silotan tang tatang taw asta indi pa gapagtalonga ong mga pamagdimanda ong nandia, ig ma-dolan tanandia ta timpong magdipinsa tang sadili na natetenged ong mga riklamo nira kontra ong nandia. 17Animan asing tanira namagimes da tarin, indi ra pinatraso tang bagay ang na. Ang diminaton ang kaldaw kiminarongo ong orosgaran ig nanobolo ang komiten tang taw ang asi. 18Ang kalaomo mabelat tang kasalanan tang taw ang na. Piro asing namansi-deng ig namansibitala tang mga namagdimanda ong nandia, anda kay inaning nirang maning ta asi. 19Ang mga bagay lamang ang agsoayan nira ay ang natetenged ong rilihion nira ig ong tatang taw ang si Jesus. Patay da tang taw ang narin piro agrereges ni Pablo ang tanandia boi ono. 20Indi mata-wanano mga monopa tang pagirimbistigareno ong mga bagay ang narin. Animan sine-mao si Pablo mga galiliag tanandia ang paning ong Jerusalem agod don tanandia imbistigaren. 21Piro nagpakiloy tanandiang yelat tang kaso na ong Adi tang Roma para yay ang magdisision. Animan nanobolong bantayan tanandia asta mapaekelo tanandia don." 22Ganing si Agripa ong ni Festo, "Maski yo, galiliago ka rin ang mamasi ong taw ang asi." Siminabat si Festo, "Ong damal maba-yan mo." 23Asing diminaton ang kaldaw, napaning si Agripa ig si Berenice ong korti ang agtabiden ta maboat ang prosision. Don tang tanan ang alalawig ang pangolokolo ong mga sondalo ig ang mga ilaladong mga taw ong siodad. Ig asing pagatobol ni Festo, dayon ang pina-led si Pablo. 24Ganing si Festo ong ni Agripa, "Ading Agripa ig yamong tanan ang tarin mandian. Telekan mi patigayon tang taw ang na. Natetenged ong nandia, ang tanan ang mga Judio namansipaning ong yen ang namagriklamo, belag lamang ta tarin kondi asta don ong Jerusalem. Namansiteg pa tanira ang dapat patayen ono tanandia. 25Piro initao ang anda kay naboat nang dapat silotan tanandia ta kamatayen. Ig tenged tanandia nagapilar ong Adi tang Roma, nagdisisiono ang ipekel tanandia don. 26Piro indi mata-wanano mga onopay isolato ong yen ang Adi. Animan pinatalongao tanandia ong nindio, labi pa ong nio, Ading Agripa, agod pagatapos tang imbistigasion ang na may masolato ra ka. 27Tenged mga ong yen midio belag ta tama ang magpaekelo ta tatang priso ong Adi tang Roma, ang indio gatako mga onopa tang mga riklamo kontra ong nandia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\