Bindoatan 26

1Ganing si Agripa ong ni Pablo, "Agpagnana rang mitala. Onopa tang maning mo para ong sadili mo?" Dayon ang sininiasan ni Pablo tang mga taw tang kalima ang mitala tanandia. Ig nagdipinsa tang sadili na ang ganing: 2"Mga ong yen, masoirtio enged mandian, Ading Agripa, tenged ong nio mismo mapagdipinsao tang sadilio natetenged ong tanan ang mga riklamo tang mga Judio kontra ong yen. 3Labi pa yawa, gata-wanan mo ta mo-ya tang kinaogalian ig mga bagay ang agpagsoayan ang pirmi tang mga Judio. Animan mga maimo pasinsiaeno ka niong pama-yan. 4"Mimpisang ge-leyo pa, gata-wanan tang tanan ang mga Judio mga monopa tang yen ang kaboi don ong sadiling logaro asta ong Jerusalem. 5Mga tanira mangaliag lamang ang mamagtistigo, maning tanira ang yo, maski nontokaw pang lagi, mimbro ra tang kaistriktoan ang sikta tang rilihion amen, yay ang mga Pariseo. Asia gata-wanan dang lagi nira. 6Ig agkasoano mandian tenged lamang pagtaligo ang boaten tang Dios tang pinangako na ong mga kamepet-mepetan amen. 7Ang pangakong na yay ang aggelaten tang tanan ang tampolok may doroang tribo ni Israel, animan tanira pamagto ong Dios kaldaw may labi ang de-dek ong popotokon nira. Aggalangen ang Adi, tenged yo pagtaligo ka ang maning atan tang mainabo, dinimandao ra mandian tang mga Judio! 8Angay aggisipen nirang ang Dios indi poiding boien nang moman tang mga patay?" 9Ganing pa si Pablo, "Yo mismo, asing tokaw, ang kalaomo dapat ang boateno tang tanan ang masarangano agod kontraen tang mga sinagpan ni Jesus ang taga Nazaret. 10Ig asi, bindoato ka kaman ong Jerusalem. Ong aotoridad ang sindol ong yen tang mga pangolokolo ong mga padi, dorong mga sinakepan tang Dios ang pinaprisoano. Ig asing pinatay da tanira, napaoyono ka. 11Dorong bisis liniboto tang mga simban tang mga Judio para dilemen tanira, ig pinasilotano tanira agod regesen tanirang magbitala kontra ong ni Jesus. Ong sobrang kasisilageno ong nira, pinampaningano pa maski ong alawid ang logar. 12"Asia tang dailan ang napaningo ong Damasco. Sindolano ta aotoridad tang mga pangolokolo ong mga padi ig agtobolono nira. 13Ko-to tang kaldaw si, aggalangen ang Adi, asing initao ong dalan tang sinag ang nagalin ong langit ang mayag pa ong sinag tang kaldaw. Nangayag ong paliboto ig ong mga karomanano ang papanaw. 14Nangatomba aming tanan ong tanek. Oman may naba-yanong bosis ang minitala ong yen ong bitalang Hebreo. Ganing, 'Saulo, Saulo, angay agpaliwagano nio? Agpasitan mo lamang tang sadili mong babatoka ong yen, pario tang tatang bakang panipa ong panondot.' 15Oman ganingo, 'Sinoapa, Gino?' Ig siminabat tang Gino, 'Yo si Jesus, ang agpaliwagan mo. 16Kendenga ra atan! Napaitao mandian ong nio tenged pinilika yen ang magsirbi ong yen, ig para magpamatoda natetenged ong pinaitao mandian ong nio, asta ang ipaitao ong nio ong mga kaldaw ang komabot. 17Tobolona yen ong mga Judio ig mga belag ta Judio, ig ilibria yen ong mga anday sasayod ang maliag nirang boaten ong nio. 18Tobolona yen ong nira agod mabo-kad tang mga kinaisipan nira ig taliodan nira tang maki-lep ig paning ong mayag, ig agod magalin tanira ong gaem ni Satanas ig magpasakep ong Dios. Ig tenged ong pagto nira ong yen, patawaden tanira ong mga kasalanan nira, ig ma-pen da tanira ong mga nagimong sagradong sinakepan tang Dios.' " 19"Animan, Ading Agripa, bindoato ka enged tang sinobol ong yen ong pinaita ong yen ang asing nagalin ong langit. 20Nagtoldokong lagi, primiro don ong Damasco, oman ong Jerusalem, pagatapos ong tanan ang mga lansangan ong probinsia tang Judea ig asta ra lamang ong mga belag ta Judio. Inaningo tanirang mamagtogat da tanira ong mga kasalanan nira ig magbalik ong Dios, ig ipaita nira ong mga kaboi nira ang tanira namagtogat da ka kaman. 21Asia tang dailan ang pinadepo tang mga Judio asing dono ong Timplo, ig patayeno ra rin nira. 22Piro sinabangano tang Dios asta ong kaldaw ang na. Animan ke-dengo mandian tani ig pagpamatod natetenged ong ni Jesus ong tanan ang klasi ta taw, maski dibabak, maski alawig tang katengdanan nira. Anday domang agganingo kondi ang mga inaning dang lagi tang mga propita ig ni Moises ang mangainabo. 23Inaning nira ang kaministiran magpinitinsia tang Cristo ig tanandia tang ma-kaw ang maboing moman agod ipatako ong tanan ang mga taw, maski Judio obin belag ta Judio, ang tanira malibri." 24Asing si Pablo bibitala ig pagdipinsa tang sadili na, miniteg si Festo ang ganing, "Nabariadoa ra Pablo. Sobra ra tang kinata-wanan mo, animan nabeyega ra!" 25Siminabat si Pablo, "Belago ta bariado, aggalangen ang Festo. Poros kamatodan tang agganingo. 26Ang tanan ang asia gata-wanan ni Ading Agripa, ig mabitalao ong nandia ang anday agtatalok-taloko. Sigorado, gata-wanan na ra tang tanan ang agganingong na, tenged indi nainabo ong sikrito." 27Oman ganing si Pablo ong adi, "Ading Agripa, pagpareta ong mga inaning tang mga propita? Gata-wanano ang pagpareta ka." 28Siminabat si Agripa ong ni Pablo, "Ong dipot ang timpo, galiagano ra niong boaten ang Kristiano?" 29Ganing si Pablo, "Ong madali obin ong maboay, aggampo ong Dios ang belag lamang ta yawa kondi asta ang tanan ang gangabasi ong yen mandian ay magimong Kristiano pario ong yen, poira lamang ong mga kadinang narin." 30Dayon ang kimindeng tang adi, asta ang gobirnador may si Berenice, ig ang tanan ang pamansikarong don. 31Ig pagaloa nira, ganing tanirang namagarampang-ampang, "Ang taw ang asi, anday naboat nang kasalanan ang dapat sintinsian tanandia ta kamatayen obin prison." 32Ganing si Agripa ong ni Festo, "Mga indi ra rin tanandia nagapilar ong Adi tang Roma, palpatan da rin tanandia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\