Bindoatan 27

1Asing nagdisision tanira ang tomay ami ni Pablo paning ong Italia, dayon ang inintriga nira si Pablo ig ang domang mga priso ong ni Julio, ang tatang kapitan ong mga sondalong taga Roma ang aggoyan ta Batalion tang Adi. 2May tarayan don ang nagalin ong Adramitio ang madali rang lomarga para ong mga porondoan ong baybay tang probinsia tang Asia. Don ami namansitay ig dayon ami rang namagalin. Aroman amen si Aristarco, ang taga Tesalonica ong probinsia tang Macedonia. 3Asing diminaton ang kaldaw, siminampet ami ong Sidon. Si Julio nagpaita ta mo-yang nem ong ni Pablo, ig pinagnan na ang mamisita ong mga tangay na para masikaso nira tanandia. 4Pagalin amen ong Sidon, nagpalayag ami ong limbengan tang Chipre tenged agtongtongon amen tang mageyep. 5Nagpadayon ami ong kawayang-wayangan ong dobali tang Cilicia may ang Panfilia ig dayon aming kiminabot ong Mira, tatang lansangan ong Licia. 6Tarin ong Mira ang kapitan ang si Julio naita ta tatang tarayan ang nagalin ong Alejandria paning ong Italia. Animan pinala-ted ami nandia ong tarayan ang asia. 7Malobay tang paglayag amen ig naboay ta pirapang kaldaw, animan liniwagan ami ta mo-ya ba-lo ami nakabot ong may lansangan tang Nido. Tenged tongtongon pa ka enged tang mageyep, indi ami marombo ong paningan amen. Animan napalimbeng ami ra lamang ong tere-lan ang parti tang Creta, ong dobali tang Salmon. 8Liniwagan aming nangobay ong Creta asta makabot ami ong logar ang aggoyan ta Masinlong Porondoan, alenget ong lansangan tang Lasea. 9Maboat dang timpo tang nata-lib asta kinabot ami tang timpong dilikado rang magbiahi, tenged nata-lib da tang Kaldaw tang Pagpaletem. Animan ganing si Pablong nano-patan ong mga karomanan amen, 10"Mga tangay, aggitaeno ang liwagan ita ong pagbiriahien tang na. Belag lamang tang mga karga ig ang tarayan tang malipat, kondi asta ang kaboi ta." 11Piro ang kapitan tang mga sondalo, mas pinama-yan na tang inaning tang kapitan tang tarayan, asta tang inaning tang may nandia tang tarayan, belag lamang tang paman ni Pablo. 12Ig tenged ang porondoan ang asi belag ta masinlong palalimbengan mga timpo mapalet, ang kayadian ong nira napaoyon ang mamagdayon tanira agod balampa maski monopa makabot tanira ong Fenice, tatang porondoan ong islang Creta ang tatalonga ong pontanen may daplak. 13Pageyep ta maloay tang abagat ang kalaom tang mga karomanan amen poidi ra ka kaman magbiahi. Dayon ang binatak nira tang pondo tang tarayan ig nangobay ami ang alenget ong baybay tang Creta. 14Indi naboay nagpalet ta doro kapoirsa ang pagalin ong banoa, ang yay ang mageyep ang "kambian." 15Sinakep tang mageyep ang narin tang tarayan ig indi ami ra matongtong. Animan nagpabaya ami ra lamang ang napanonot ong mageyep. 16Simina-lib ami ong tatang porong aggoyan ta Cauda ig tarin belag ta masiadong mapoirsa tang mageyep, piro liniwagan aming pigaran tang boti. 17Pagabatak tang boti dayon ang sina-ketan nira tang tarayan ta mga mababael ang tali para indi magbelak tang sinangoni na. Ong karaelden nira ang itaben matanlad tanira ong kenay ang malogaw ang aggoyan ta Sirtis, inaria nira tang layag ig napabaya ami ra lamang ang napadagta-dagta. 18Liniwagan ta mo-ya tang tarayan tenged doro ka poirsa tang bagio. Animan asing diminaton ang kaldaw pinamo-log nira tang mga karga. 19Ang diminaton pa enged ang kaldaw ang mga goromiti ra mismo tang namagbo-log tang mga kagamitan tang tarayan. 20Doro rang kaldaw ang indi inita amen tang kaldaw ig mga bitokon, ig doro pa kapoirsa tang bagio. Animan anda ray kalaom amen ang malibri ami pa. 21Naboay dang indi gapamangan tang mga tawan tang tarayan. Animan dayon tanirang linengetan ni Pablo ig ganing tanandia ong nira, "Mga tangay, mga namamasi amo rin lamang ong yen ig indi ita namagalin ong Creta, indi ita kinabotan ta kaliwagan ang maning ta na. Piro mandian pagpakiloyo ong nindio ang 22paitegen mi tang nem mi. Anday maski sinopa ong nindio ang mapatay. Ang tarayan lamang tang mabagbag. 23Tenged napaita ong yen talabi tang tatang anghil tang Dios, ang Dios ang agtowano ig agsirbiano, 24ig ganing ong yen, 'India meled, Pablo. Matalong? enged ong Adi tang Roma. Ig natetenged ong nio, mangasalbar ka tang tanan ang mga karomanan mo ong biahi.' 25Animan," ganing si Pablo ong mga karomanan na, "paitegen mi lamang tang nem mi. Tenged pagtaligo ong Dios mga onopa tang inaning na ong yen yay ang mainabo. 26Piro idagta ita enged ong tatang poro." 27Yatampolok may epat dang labi ig dinagta ami pa ong talsi ang aggoyan ta Adriatico. Asing mga tenganan da, napanaidan tang mga goromiti ang alenget ami ra ong tatang enasan. 28Dayon ang sinonda nira ig inita nirang doroang polok ang depa tang kadalem tang talsi. Ong tokaw-tokawan ta ge-ley namagsonda si tanira ig don tampolok may lima ra lamang depa tang kadalem na. 29Pinangeldan tanira ang itaben matanlad ami ong kabatoan, animan bino-log nira tang epat ang nga pondoan ong boli tang tarayan, ig namagampong balampa maramal da. 30Sinobokan din tang mga goromiti ang mamagalin ong tarayan, animan sinonton nira ong talsi tang boti ang midio pamagbo-log ta pondo ong tokawan tang tarayan. 31Ganing si Pablo ong kapitan ig ong mga sondalo, "Mga ang mga taw ang asia indi magtinir tarin ong tarayan, indi amo mangalibri." 32Animan dayon ang sina-tab tang mga sondalo tang mga taling agtata-ket ong boti ig pinabayan da lamang nirang idagta. 33Asing madali rang maramal, rineges ni Pablo tang tanan ang mga taw ang mamamangan. Ganing tanandia, "Tampolok may epat dang kaldaw tang elat-elat ming magpoas tang bagio, ig indi amo enged gapamangan ta maski onopa. 34Mamangan amo kang lagi agod mamoirsa tang mga sinangoni mi. Demdemen ming indi maonopa tang maski sinopa ong nindio." 35Pagabitala ni Pablo ta si, dayon tanandiang nangomit ta tinapay ig ong talongan tang tanan ang mga taw nagpasalamat tanandia ong Dios. Oman pinisi-pisi na tang tinapay ig dayon tanandiang namangan. 36Naolikan da ka tang nem tang mga taw ig dayon da tanirang tanan ang namamangan. 37Doroang gatos may pitong polok may enem aming tanan don ong tarayan. 38Asing nangapamangan da tanirang tanan ig nangaelen da, pinamo-log nira tang mga sako tang trigo ong talsi agod lontaw tang tarayan. 39Asing mayag da, may natorongan nirang banoa piro indi mailala nira mga onopang islay si. Inita nirang may tatang lek don ang kenay tang baybay na, ig naisipan nirang don ipasagasa tang tarayan. 40Animan pinana-tab nira tang kabli tang mga pondo agod mabo-wan da lamang ong talsi, ig pinangobad nira tang mga taling tata-ket ong simon para gamiten. Pagatapos, pagabo-kad nira tang pok, naparombo ra tanira ong baybay. 41Dayon ang natanglad tang tarayan ong tatang bagombon ig don nabara tang tarayan ig indi ra mapagalin. Linaba-laba tang langeb asta nagbelak-belak tang boli na. 42Ang kaliliagan tang mga sondalo pamatayen nira tang mga priso agod anday magkapay ig mapalpat. 43Piro sinagang tanira tang kapitan tenged galiliag ang ilibri na si Pablo. Animan, nanobol tanandia ong tanan ang gangatakong mamagkapay, mamansi-kaw dang mamansilo-bo ong talsi ig mamagkapay paning ong takat. 44Ig ang doma sinobol nang mamangomit ta tabla obin pidasong mga ayo ang poiding gabayanen. Ong maning ta si, yaming tanan nangakabot ong takat ang poros libri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\