Bindoatan 28

1Asing nalibri ami ra, ig don ami rang tanan ong takat, ba-lo pa nata-wanan ang porong asi aggoyan ta Malta. 2Doro karao-ya tang mga taga don ong yamen. Nagparet tanira ta apoy ig inasikaso ami nira tenged pagimpisa rang kokoran ig doro kalamig. 3Nagsimet si Pablo ta mga magatong ig asing dinapog na ong apoy, may madalit ang ma-kal ang limindoa tenged ong kinit. Ig kiminabit-kabit tang ma-kal ong kalima ni Pablo. 4Asing inita tang taga poro tang ma-kal ang kakabit-kabit ong kalima na, ganing tanirang namagarampang-ampang, "Sigorado, manigpatay ta taw tang laling narin. Nalibri tanandia ong talsi, piro soirti na mandian ang indi ra malibri." 5Piro wina-sik lamang ni Pablo tang ma-kal ong apoy ig indi enged tanandia naonopa. 6Binantayan nirang manimpeng tang sinangoni ni Pablo obin tomomba tanandia ig mapatay. Piro asing naboay da tang elat nira ig inita nirang anda kay nainabo ong ni Pablo, nagoman tang isip nira ig ganing tanira, "Dios tang taw ang narin!" 7Ang aran tang pangolokolo ong porong asi ay si Publio. Ang mga tanek na alenget don ong nadampayan amen. Rinisibi ami nandia ig ong teled ta tolong kaldaw inasikaso ami nandia ta mo-ya. 8Naton ang pagmasit tang tatay ni Publio. Agkinten tanandia ig agdisintariaen. Animan napaning si Pablo ong nandia ig nangadi. Oman binondo na tang kalima na ong tatay ni Publio, ig pinao-ya na tanandia. 9Tenged ong nainabong na, ang tanan ang pamagmasit ong porong narin namansipaning ong ni Pablo ig pinao-ya ka tanira. 10Dorong rinigalo nira ong yamen ig asing magalin ami ra ingkelan pa nira ong tarayan tang mga sindol nirang kaministiran amen. 11Tolong bolan ami don ong poro. Ig pagatapos dayon aming siminabid ong tatang tarayan ang napalimbeng don asing timpong mapalet. Ang tarayan ang na nagalin ong Alejandria ig ang aran na, "Kapid ang Dios." 12Pagalin amen ong Malta kiminabot ami ong Siracusa, ig nagtinir ami don ta tolong kaldaw. 13Magalin ong Siracusa nagpabordo ami asta makabot ami ong Regio. Asing diminaton ang kaldaw mineyep da tang abagat. Dayon ami sing larga ig ong teled ta doroang kaldaw kiminabot ami ong lansangan tang Puteoli. 14Don may nangabagat amen ang mga pamagto, ig inimbitar ami nira ang magtinir ong nira ta pitong kaldaw. Pagatapos dayon ami rang napaning ong Roma. 15Nabalitan tang mga pamagto don ong Roma ang komabot ami ra, animan namansipaning tanira asta ong Foro de Apio ig Tres Tabernas para bagaten ami nira. Pagaita ni Pablo ong nira, nagpasalamat tanandia ong Dios ig namoirsa tang nem na. 16Pagakabot amen ong Roma, pinagnan si Pablong magarkila ta sadiling istaran na, aroman na tang tatang sondalong maggoardia ong nandia. 17Pagata-lib tang tolong kaldaw, pinagoy ni Pablo tang mga pangolokolo ong mga Judio ong Roma. Ig asing namagimes da tanira ganing si Pablo ong nira, "Mga logod, maski anda enged ay naboatong anday sayod kontra ong mga kasimanoa tang mga Judio obin kontra ong mga kinaogalian tang mga kamepet-mepetan ta, dinepo nira ong Jerusalem ig inintrigao nira ang tatang priso ong mga opisialis ang Romano. 18Ig asing naimbistigaro ra nira, palpatano ra rin nira tenged anday inita nirang talako ang dapat ang sintinsiano ta kamatayen. 19Piro indi maliag tang mga Judiong palpatano. Animan naregesano ang magapilar ong Adi tang Roma, maski mga ong yen ang masig ka Judio, anday dimandao ong nira. 20Asia tang dailan ang pinagoy amo yen para mapagigampango ong nindio. Tenged agkadinano mandian tenged lamang ong pagsirbio ong Maniglibri ang agpakaboton tang tanan ang mga Israelita!" 21Ganing tanira ong ni Pablo, "Anday narisibi amen ang solat nagalin ong Judea natetenged ong nio. Maski ang domang mga Judiong namansikabot ang nagalin don, anda kay binalita nira obin inaning ang anday sayod kontra ong nio. 22Piro galiliag ami kang mamasi tang onopay yaning mo. Tenged mga ong yamen, gata-wanan amen ang siktang narin agkontraen ta mga taw maski ong aypa." 23Animan dayon tanirang nagtirmino ta kaldaw para mamagbaragat-bagat. Pagakabot tang kaldaw ang asi, doro pa tanirang namansipaning don ong balay ang aggistaran ni Pablo. Ig impisa damal-damal asta ra lamang nalabi tang pagsaysay ni Pablo ong nira tang natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi. Ig dorong prosigir nang mapaparet na tanira ong ni Jesus ong paggamit na tang Katobolan ni Moises asta ang mga sinolat tang mga propita. 24Ang doma ong nira namagparet ong inaning nang asi, piro ang doma indi mamagparet. 25Asing indi tanira namaginigoan, dayon tanirang namansiolik. Piro ba-lo tanira namansiolik, may inaning ni Pablo ong nira ang ganing, "Tama ka kaman tang pinabitala tang Ispirito Santo ong propitang si Isaias asing tokaw ong mga kamepet-mepetan ta, ang ganing, 26'Paningan mo tang mga taw ang asi ig maninga ong nira: Mamasi amo man ang mamasi, indi amo ka mangaintindi, Ig maski pa-dek amo man tang pa-dek, indi amo ka mangaita. 27Tenged ang mga taw ang na, matetegat tang mga kolo nira. Ang mga talinga nira pamandamel da lamang tang pamasi, ig pineyeng da lamang nira tang mga mata nira para indi tanira mangaita ig indi mangabasi. Itaben mangaintindi pa tanira, magbalik pa tang nem nira ong yen, ig pao-yaeno tanira,' ganing tang Dios." 28Ganing pa si Pablo, "Dapat mata-wanan mi, ang balitang na natetenged ong pagrilibrien tang Dios ong mga mapinagtalaken agbabalita ra ong mga belag ta Judio. Ig pamamasi ka tanira." 29[Pagabitala ni Pablo ta na, dayon dang namansiolik tang mga Judio ig dorong diskosion nira.] 30Nagtinir si Pablo ta doroang takon don ong balay ang asing aggarkilan na. Agrisibien na ka tang tanan ang agpaning don. 31Agtotoldok na ong nira tang natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi ig natetenged ong ni Jesu-Cristo, ang maiteg tang nem na ig anday pagsagang ong nandia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\