Bindoatan 3

1May naminta alas tris tang apon, oras dang igparangadi, napaning si Pedro doroa ni Juan ong Timplo. 2Mandian, don ong Timplo ong portan ang aggoyan ta "Masinlo," may tatang taw ang pilay tanandia mimpisang ipangana. Kaldaw-kaldaw agge-lan tanandia don agod magpalimos ong mga taw ang pamansi-led ong Timplo. 3Asing itaen na si Pedro ig si Juan ang te-led don ong Timplo, nagpalimos tanandia ong nira. 4Pina-dekan tanandia tang doroa, ig ganing si Pedro ong nandia, "Pa-deka ong yamen!" 5Ang kalaom tang taw, limosan nira ra tanandia, animan dayon ka tanandiang napa-dek ong nira. 6Ganing si Pedro ong nandia, "Anday koartao ang ma-dolo ong nio. Piro may domang i-dolo ong nio. Ong gaem ni Jesu-Cristong taga Nazaret, panawa!" 7Tapos bindiotan ni Pedro tang kalimang to tang taw ig sinabangan nang kendeng. Lagi-lagi namoirsa tang mga kakay ig mga pokol-pokolan na. 8Golpi tanandiang limino-tong kimindeng ig nagpanaw-panaw. Pagatapos, siminabid tanandiang siminled ong Timplo ang papanaw-panaw ig lolo-to lo-to ig pagdayaw ong Dios. 9Inita tanandia tang mga taw ang papanaw-panaw tanandia ig pagdayaw ong Dios. 10Ig asing mata-wanan nirang tanandia pala tang pirming kakarong ig pagpalimos ong Masinlong Portan tang timplo, pisan ang nangabereng tanira ong nainabong asi. 11Asing pambiot pa tang taw ang asi ong ni Pedro ig ni Juan don ong logar ang aggoyan ta Alalan ni Solomon, pamansisikad dang agpalenget tang mga taw ong sobrang kabeberengen nira. 12Pagaita ni Pedro ong mga taw, ganing tanandia, "Mga kasimanoao ang mga Israelita, angay gangabereng amo ta mo-ya? Angay pa-dek amo ta maning atan? Itaben maning amo ang yami tang nagpapanaw ong nandia ong sadiling gaem amen, obin bato ong yamen ang pagkamadinioson. 13Belag ang enged! Ang Dios ang agtowan ni Abraham, ni Isaac ig ni Jacob, ang yay ang Dios tang yaten ang kamepet-mepetan, tanandia tang nagboat ta narin agod padengegan na tang Torobolon nang si Jesus. Si Jesus tang inintriga mi ong mga aotoridad ig pinangindian mi ong talongan ni Pilato maski nadisisionan na rang palpatan tanandia. 14Sinaliodan mi tang Sagrado ig Mato-lid, ig ang pina-dol ming palpatan tatang manigpatay ta taw. 15Pinatay mi tang manigtorol ta kaboi. Piro tanandia binoing oman tang Dios, ig mga tistigos ami ta asia. 16Ang gaem ni Jesus tang nagpao-ya ong taw ang nang gailala mi ig agpa-dekan mi. Nainabo narin tenged ong pagtalig amen ong aran ni Jesus. Pagtalig ka kaman ong ni Jesus tang bogos ang nagpao-ya ong nandia, pario tang gitaen mi. 17"Mandian, mga logod, gata-wananong indi naintindian mi tang mga bindoat mi. Maning ka ta si tang mga pangolokolo ong nindio. 18Piro ong bindoat ming asia, nagmatod tang pinabalita tang Dios ong mga propita asing tokaw pa, ang kaministiran ono magpinitinsia tang Cristo. 19Animan magtogat amo ong mga talak mi ig magbalik amo ong Dios agod komiten na tang mga talak mi, 20ig komabot tang mga kaldaw ang oldan amo nandia ta ba-long poirsa. Ig tobolon na ong nindio si Jesus ang Cristong pinilik na asing tokaw pa. 21Piro si Jesus don kang lagi ong langit asta komabot tang timpong ba-lon tang Dios tang tanan ang bagay, sigon ong inaning na ong mga sagradong propita na impisa asing tokaw pa. 22Pario tang inaning ni Moises, 'Ang Ampoan ming Dios mamilik ta tata ong nindio ang boaten nang propita pario ong yen. Kaministiran ang pama-yan mi tang tanan ang yaning na ong nindio. 23Ig ang tanan ang indi mamasi ong propitang asi, ipalbag tanira ong mga tawan tang Dios ig patayen ang enged.' 24Animan ang tanan ang mga propita, magimpisa ong ni Samuel asta ong mga diminaton ong nandia, namagpatako tanirang tanan tang natetenged ong mga gangainabo ong mga kaldaw ang narin. 25Ang pangako tang Dios ong mga propita ay para ong yaten ang mga Judio, ig gapil ita ong sagradong pinaginigoan ang bindoat tang Dios ong mga kamepet-mepetan ta asing inaning na ong ni Abraham ang, 'Gamiteno tang mga inampo mo agod aloyan tang tanan ang mga taw.' 26Animan sindol tang Dios tang Torobolon na, ig primiro ong yaten pinapaning na agod aloyan ita ig tabangan itang tanan ang bo-wanan tang mga boat ta ang anday sasayod."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\