Bindoatan 4

1Asing bibitala pa si Pedro ig si Juan ong mga taw, namansikabot da tang mga padi, ang kapitan tang mga goardia ong Timplo, asta ang mga Saduseo. 2Gengerepan tanira tenged pagtoldok si Pedro ig si Juan ong mga taw ang si Jesus binoi ong kamatayen, ig asia ono pagpamatod ang maboing moman tang mga patay. 3Animan dayon ang dinep nira tang doroa ig pina-led ong prisoan. Ig tenged alikarem da, bino-wanan da lamang tanirang doroa don ong prisoan asta naramal. 4Piro dorong nangabasi ong sinoldok nira tang namagparet. Ang mga lali lamang mga limang ribo rang lagi. 5Pagaramal namagbaragat-bagat ong Jerusalem tang mga pangolokolo ong mga Judio, ang mga mepet, ig ang mga manigtoldok tang Katobolan. 6Don ka tang pangolokolo ong mga padi ang si Anas doroa ni Caifas, asta si Juan ig si Alejandro, ig ang domang mga mimbro tang pamilia tang pangolokolo ong padi. 7Pinatalonga nira tang doroang apostolis ig sine-ma nira ang ganing, "Onopang gaemay tang aggamiten mi? Ong ninopang aran agboaten mi tang mga bagay ang asia?" 8Siminabat si Pedrong aggaeman tang Ispirito Santo, "Yamong pangolokolo ong banoa ig mga mepet, 9mga agte-maen ami nindio mandian natetenged ong kao-yan ang naboat amen ong taw ang pilay ang narin ig mga monopa tanandia nago-ya, nani tang maning amen. 10Dapat mata-wanan ming tanan ig ang tanan ang mga taga Israel, ang taw ang nang ke-deng ong talongan mi, mo-ya ra tenged ong gaem ni Jesu-Cristong taga Nazaret, ang linansang mi ong kros piro binoing oman tang Dios. 11Ang Jesus ang narin yay ang agsambiten ong Kasolatan ang ganing, 'Ang batong pinlek mi, yamong mga manigpa-deng ta balay, yay ang ginamit tang Dios ig nagimong kaimportantian ong tanan ang batong pagpabaked tang balay.' 12"Poira ong ni Jesus, anda ra enged ay maski sinopang mapaglibri ong yaten. Tenged tanandia enged lamang tang sindol tang Dios tarin ong ta-paw tang kalibotan agod malibri ita ong mga talak ta." 13Nangabereng tang mga taw ang si Pedro ig si Juan doro kaiteg tang nem nirang magbitala, ig labi pa enged asing mata-wanan nirang mga ordinariong taw ka lamang ig indi napamagadal. Oman nata-wanan nira tang doroang narin mga aroman pala ni Jesus asing tokaw. 14Piro tenged inita nira tang taw ang nago-ya ang ke-deng ong tepad ni Pedro doroa ni Juan, anday maning nira kontra ong nirang doroa. 15Animan pinaloa nira tang doroa, ig namagampang-ampang tang mga opisialis ang ganing, 16"Onopa tang boaten ta ong doroang asia? Tenged nabantog da tarin ong bilog ang Jerusalem tang makabebereng ang milagrong nang bindoat nira, ig indi ita mapaganing ang na bo-li. 17Ang boaten ta para indi ra magwasag tang agtotoldok nira, pamanan ta tanira ang indi ra enged mamansibitala maski ong ninopa tang natetenged ong ni Jesus ang asi." 18Animan ginoyan nirang oman si Pedro ig si Juan ang magbalik ong teled, ig inordinan nira ang indi ra enged mamansibitala obin mamagtoldok natetenged ong ni Jesus. 19Piro siminabat si Pedro ig si Juan ang ganing, "Ong aypa tang mato-lid ong pama-dek tang Dios, ang magtoman ami ong nindio obin ong nandia? Yamo tang magosgar. 20Mga ong yamen, indi maimong indi ami mamagbitala natetenged ong inita ig naba-yan amen." 21Piro pinamanan pa enged tanirang oman tang mga pangolokolo, ig pagatapos dayon da tanirang pinalpatan. Maski gangaliliag pang kastigon nira tang doroa, anda enged ay maisip nirang midios tenged ang tanan ang mga taw pamagdayaw ong Dios ong nainabo. 22Tenged ang taw ang nago-ya ong milagrong narin sobra ra ong epat ang polok ang takon tang idad na. 23Asing napalpatan da si Pedro ig si Juan, namagbalik da tanira ong mga karomanan nira ig binalita nira tang inaning tang pangolokolo ong mga padi ig ang mga mepet. 24Ig pagabasi nira ta na, boilog tanirang tanan ang nangadi ong Dios ang ganing, "Ampoan amen ang makagagaem ong tanan, yawa tang nagboat tang langit ig tanek, asta ang talsi ig ang tanan ang na-tang tarin. 25Yawa tang nagpabitala ong torobolon mong si David asing tokaw ong gaem tang Ispirito Santo ang ganing, 'Angay dorong kasisilagen tang mga belag ta Judio? Ig angay ang mga taw pamagisip ta planong anday kointa na? 26Ang mga adi ong tanek pamagsimpan ang mamansibatok, ig ang mga pangolokolo pamagsirimet-simet para kontraen nira tang Gino ig ang nandiang Cristo.' 27Maning ang enged ta si tang bindoat ni Herodes ig ni Poncio Pilato. Namagbaragat-bagatan tanira tarin ong siodad, aroman tang domang mga belag ta Judio ig asta ka ang mga Judio, agod kontraen tang sagradong Torobolon mo, ang yay ang Cristong pinilik mo. 28Ong bindoat nirang asi, nainabo tang pinlano mo rang lagi asing tokaw sigon ong gaem ig ong kaliliagan mo. 29Ig mandian, Ampoan amen, pama-yan mo tang mga paeled-eled nira ong yamen. Tabangay ami ka nio, yaming mga torobolon mo, ang bogos ang mangiteg tang nem amen para mitala tang bitala mo. 30Ipaita mo tang gaem mo ong pagpao-ya tang mga taw ang may masit, ig pagnan mong may mga milagro ig mga makabebereng ang mangaimo ong aran tang sagradong Torobolon mong si Jesus." 31Pagatapos tang pangadi nira, kiminedeg tang logar ang agpagsimetan nira. Tanirang tanan ginaeman tang Ispirito Santo ig nangiteg tang nem nirang namagbitala tang bitala tang Dios. 32Ang mga pamagto ong ni Jesus pamaginigoan ig tanga isipan lamang tanira. Maski sinopa ong nira, anday ganing ang pagkabetang nira ong nira lamang, kondi koromon tanira ong tanan ang bagay. 33Ang mga apostolis nagkatinir ta mabael ang gaem ong pagpamatod natetenged ong moman ang pagaboi ni Ginong Jesus. Ig tanirang tanan inaloyan ta mo-ya. 34Anda enged ay maski sinopa ong nira tang nalisedan. Tenged ang mga may tanek obin mga may balay agpabakal nira ig ang koarta agge-lan nira 35ang aggintriga ong mga apostolis agod narin ma-dol ong mga karomanan nira kompormi ong kaministiran tang kada tata. 36Maning ta si tang bindoat ni Jose ang tatang manigtabang ong Timplo ang taga Chipre. Animan "Bernabe" tang ginoy ong nandia tang mga apostolis, tenged ang maliag nang yaning "Masinabangen." 37Ang bindoat na, pinabakal na tang koma na ig ang bayad ingkelan na ig inintriga ong mga apostolis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\