Bindoatan 5

1Piro don may magkatawa kang nagpabakal tang tanek nira. Ananias tang aran tang lali ig Safira tang aran tang babay. 2Ig gata-wanan ka tang katawa nang binoinan ni Ananias tang bayad na ba-lo ingkelan ong mga apostolis. 3Ganing si Pedro ong nandia, "Ananias, angay napadeg-dega ong ni Satanas ig nagbo-lia ong Ispirito Santo? Angay binoinan mo tang bayad tang tanek mo? 4Ang tanek, belag bato ta nio ba-lo pinabakal mo? Ig asing binakal da, belag pa bato ta yawa tang may podir mga ondion mo pa tang bayad na? Angay naisipan mong magboat ta maning ta sia? India nagbo-li ong taw, kondi ong Dios." 5Pagabasi ni Ananias tang inaning ni Pedro, natomba tanandia ig napatay. Ig ang tanan ang nangabasi tang nainabong asi pinangeldan ta mo-ya. 6Ang mga soltiros dayon ang napalenget, binongot nira tang sinangoni ni Ananias, ingkelan nira ong loa ig limbeng. 7Pagatapos tang tolong oras siminled tang katawa ni Ananias ang anday kalibotan na tang nainabo. 8Dayon tanandiang sine-ma ni Pedro, "Magbega ong yen, narin lamang ka kaman tang kantidad tang tanek mi?" Siminabat si Safira, "Ee, ong kantidad lamang kaman ang asia." 9Ganing si Pedro ong nandia, "Angay naginigoan among magkatawa ang sobokan mi tang Ispirito tang Gino? Telekan mo, asia ra ong portan tang mga naglebeng ong katawa mo, ig yawa idatona ka nirang ilbeng." 10Ig golping natomba si Safira ong may kakayan ni Pedro ig napatay. Paga-led tang mga soltiros, inita nirang patay da tanandia. Dayon ang ingkelan nira tang sinangoni ni Safira ig limbeng ong tepad tang katawa na. 11Ig ang tanan ang pamagto ong Gino asta ang tanan ang nangabasi ta na, pisan ang pinangeldan. 12Dorong mga milagro ig makabebereng ang bagay ang naboat tang mga apostolis ang inita tang mga taw. Ang tanan ang pamagto ong Gino pamagsirimet-simet don ong parti tang Timplo ang aggoyan ta Alalan ni Solomon. 13Ang domang mga taw indi namangas ang namagiga-pen ong nira. Piro mabael tang paggalang tang mga taw ong nira. 14Ig mintras gaboay, mas doro tang gadolang ong nira tenged dorong mga lali asta mga babay ang pamagto ong Gino. 15Tenged ong mga milagrong bindoat tang mga apostolis, ang mga pamagmasit ingkelan ong mga karsada ig agbe-tang ong mga bayan-bayan ig mga aglolbogan, agod mga toma-lib da ono si Pedro, maski ang pirapa ong nira makaninoan da lamang. 16Belag lamang ta sia, doro rang mga taw ong mga bario ong palibot tang Jerusalem tang namansipaning ang pamagekel tang mga may masit ig ang mga taw ang agpaliwagan ta mga malain ang ispirito. Ig tanirang tanan poros namago-ya. 17Ang pangolokolo ong mga padi asta ang mga karomanan nang mimbro tang siktang Saduseo, dorong kaibeg nira. 18Animan pinadep nira tang mga apostolis ig pina-led ong prisoan. 19Piro asing labi ra, may tatang anghil ang sinobol tang Gino ang nagabri ong portan tang kolongan, ig pinaloa na tang mga apostolis ang ganing, 20"Paning amo don ong Timplo. Itoldok mi ong mga taw tang natetenged ong kaboing narin ang agto-dol tang Gino." 21Namagtoman tanira, ig asing garamal da napaning tanira ong Timplo, ig namagimpisa rang namagtoldok ong mga taw. Mandian ong pagkabot tang kalawigan ang padi ig ang mga karomanan na, pinagoy nira tang tanan ang mga opisialis, ang yay ang mga mepet tang banoa, agod magbaragat-bagat tanirang tanan. Pagatapos, nanobol tanirang komiten tang mga apostolis ong prisoan agod patalongaen ong nira. 22Piro asing pagkabot tang mga goardia don ong prisoan, anda ra don tang mga apostolis, animan namagbalik tanira ig namagbalita ong mga opisialis ang ganing, 23"Asing pagkabot amen don maelet ka tang pagkatrangka tang prisoan. Ig ang mga goardia, don kang pamagbantay ong portan. Piro pag abri amen, anday inita amen ang taw don ong teled!" 24Asing maba-yan narin tang pangolokolo ong mga padi may ang kapitan tang mga goardia ong Timplo, nagoloan tanira ig indi maisip nira mga onopa bato tang nainabo ong mga apostolis. 25Lagat-lagat ta ge-ley kiminabot tang tatang taw ang nagbalita ong nira ang ganing, "Telekan mi! Ang mga taw ang kinolong mi, asi ong Timplo ang pamagtoldok ong mga taw!" 26Animan ang kapitan may ang mga goardia na namansipaning ong Timplo, ig kinomit nira tang mga apostolis. Piro indi pinapanawan nira ta poirsa tenged gengeldan itaben banggilen tanira tang mga taw. 27Ingkelan nira tang mga apostolis ig pinatalonga ong opisialis tang banoa. Ganing ong nira tang kalawigan ang padi, 28"Inordinan amo ra yamen ta maelet ang indi amo ra magtoldok ong aran tang Jesus ang asi. Piro telekan mi tang bindoat mi! Nagwasag da ong bilog ang Jerusalem tang toldok mi, ig yami pa tang agpabandanan mi ong kamatayen na!" 29Piro siminabat si Pedro ig ang mga karomanan nang apostolis ang ganing, "Ang Dios tang dapat ang pareten amen, belag tang mga taw. 30Ang Dios ang agtowan tang mga kamepet-mepetan ta yay ang nagboing oman ong ni Jesus ang pinalansang mi ong kros ig pinatay. 31Ig mandian si Jesus pinalawig tang Dios ong langit ig pinakarong na ong to na, ig sindolan ta alawig ang dengeg bilang Mangolokolo ig Maniglibri, agod itang mga Israelita mapamagtogat ig mapatawad ong mga talak ta. 32Ig yami, mga tistigos ami ong mga bagay ang narin, aroman tang Ispirito Santo ang sindol ong tanan ang pamagtoman ong Dios." 33Asing maba-yan narin tang mga opisialis, dorong kasisilagen nira ig ang kaliliagan nira patayen din nira tang mga apostolis. 34Piro kimindeng tang tata ong nira, ang aran na si Gamaliel, tata ong mga Pariseo. Manigtoldok tanandia tang Katobolan ig aggalangen tang tanan ang mga taw. Nanobol tanandiang paloaen kang lagi tang mga apostolis ta indi lamang maboay. 35Oman, minitala tanandia ang ganing, "Mga kasimanoao ang taga Israel, isipen mi ta mo-ya tang boaten mi ong mga taw ang narin. 36Tanopa sia may tatang taw ang aran na si Teudas, ang pagpambog ong sadili nang midio sino ra ka enged tanandia. Ig nakombinsi tanandia ta epat ang gatos ang mga taw ang minimbeng ong nandia. Piro pinatay tanandia ig ang mga karomanan na namagbereblag lamang ang anday lindoan na. 37Pagatapos, asing mga kaldaw tang pagpalista, si Judas sing taga Galilea tang nakombinsi ta mga taw ang ma-pen ong nandia. Napatay ka tanandia, ig namagbereblag ka tang mga namagosoy ong nandia. 38Animan narin tang maningo ong nindio mandian--indi palabetan mi tang mga taw ang na. Pabayan mi lamang tanira. Mga ong taw lamang nagalin tang aggisipen nira ig ang mga agboaten nira, malipat lamang sia. 39Piro mga ang Dios yay ang nagtobol ong nira, indi degen mi tanira, ig lomboa pang pamangontra amo ong Dios." Namamasi ka tanira ong inaning ang asi ni Gamaliel. 40Pina-led sing oman tang mga apostolis, pagatapos pinatakan tang palo ig inordinan ang indi ra moman ang mamansibitala ong aran ni Jesus, ba-lo pa pinalpatan nira. 41Ig namagalin tanira ong talongan tang mga opisialis tang banoa ang doro kambeng tanira tenged pinagnan tang Dios ang paeyaken tanira tenged lamang ong pagto nira ong ni Jesus. 42Kaldaw-kaldaw pamansipaning tanira ong Timplo ig ong mga kababalayan ig sigi tang toldok ig patako ong mga taw ang si Jesus yay ang Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\