Bindoatan 6

1Ong mga kaldaw ang asi, asing pamandoro ra ta mo-ya tang mga sinagpan tang Gino, namagriklamo tang mga Judio ang bitala nira Grigo kontra ong mga Judio ang bitala nira Hebreo. Ganing tanira, ang mga aroman nirang mga babay ang mga balo, gapabayan da ono ang ga-dolan tang pangaboi nira ong kaldaw-kaldaw. 2Animan sinimet tang tampolok may doroang mga apostolis tang tanan ang mga sinagpan tang Gino. Ganing tanira, "Belag ta tama ang pabayan amen tang pagtoroldokon tang bitala tang Dios para lamang asikason amen tang pagtororolon ta pamangan ong mga malised. 3Ang masinlo, mga logod, mamilik amo ong mga karomanan mi ta pitong laling ilaladong mga mo-yang taw, matako ig aggaeman tang Ispirito Santo, ig oldan amen tanira tang obrang narin. 4Ig yami, bogos ang gamiten amen tang timpo amen ong pagpangadi ig ong pagtoldok tang bitala tang Dios." 5Nangalipay tang tanan ang taw ang namagsimet ong inaning tang mga apostolis. Animan pinilik nira si Esteban, tatang laling doro kaelet tang pagtalig na ong Dios ig aggaeman tang Ispirito Santo. Pinilik ka nira da Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, ig Nicolas ang taga Antioquia, tatang belag ta Judio ang nala-ted da ong rilihion nira. 6Ang mga narin pinrisintar ong mga apostolis. Ig ang mga apostolis namagbondo tang mga kalima nira ong nira ig namangadi para ong nira. 7Ig ang bitala tang Dios mas nagwasag pa enged ig don ong Jerusalem sigi tang dolang tang mga sinagpan tang Gino. Maski ang mga padi, doro ka ong nira tang namagto. 8Si Esteban ang narin, tenged tanandia inaloyan ta mo-ya tang Dios ig sindolan ta gaem, napagboat tanandia ta mga milagro ig mga makabebereng ang bagay ong mga taw. 9Piro may mga taw ang limindoang kiminontra ong nandia. Mga mimbro tanira tang tatang sikta tang mga Judio ang agganingen "mga Linibri." Tanira mga Judiong taga Cirene ig Alejandria, Cilicia ig Asia. Nagigdiskosion tanira ong ni Esteban, 10piro tenged ong kinata-wanan ang sindol ong nandia tang Ispirito Santo, anday madeg ong mga pamitala na. 11Animan nagsol tanira ta pirapang mga lali agod maning ang naba-yan nira si Esteban ang agpakalainen na ono si Moises ig ang Dios. 12Ong inaning ang asi tang mga lali, nasilag tang mga taw, asta ang mga mepet ig ang mga manigtoldok tang Katobolan. Animan si Esteban pinadep nira, ig ingkelan ang pinatalonga ong mga opisialis tang banoa. 13Nangomit tanira ta mga taw para magtistigo ta bo-li kontra ong nandia. Ganing tang mga tistigos, "Ang taw ang na indi agtatareng ang pagbitala ta anday sayod kontra ong sagradong Timplo ta asta ong Katobolan ni Moises. 14Naba-yan amen tanandia ang ganing ang gebaen ono ni Jesus ang taga Nazaret tang Timplo ig omanen na ka tang kinaogalian ang sindol ong yaten ni Moises." 15Pina-dekan si Esteban tang tanan ang mga opisialis, ig inita nira tang emet na magang emet ta anghil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\