Bindoatan 8

1Ig napaoyon si Saulo ong pagpatay nira ong ni Esteban. Ong kaldaw ang asi don ong Jerusalem, inimpisan dang pinaliwagan ta mo-ya tang tanan ang mga pamagto ong ni Cristo. Ig poira lamang ong mga apostolis, namagbereblag tanirang tanan ig nangakabot ong mga logar ang gasakepan tang Judea ig Samaria. 2Ig mga natetenged ong ni Esteban, may mga laling madinioson ang namaglebeng tang sinangoni na, ig ini-yakan nira tanandia ta mo-ya. 3Mandian, dorong prosigir ni Saulong lipaten tang mga pamagto ong ni Cristo. Agpaningan na ong mga kababalayan nira ig agpoirsaen nang agge-lan ig agpa-led ong prisoan, belag lamang tang mga lali kondi asta mga babay. 4Asing namagbereblag tang mga pamagto ong ni Jesus, namagpatako tanira tang Mo-yang Balita maski ong ayra lamang tanira nangakabot. 5Si Felipe napaning ong siodad tang Samaria ig nagtoldok don ong mga taw tang natetenged ong Cristo. 6Asing pagabasi tang mga taw tang agganing na ig itaen nira tang mga makabebereng ang agboaten na, pinama-yan nira ta mo-ya. 7Tenged dorong mga taw ang sinled ta mga malain ang ispirito, ig pamansiteg tang mga narin mintras loloa ong sinangoni tang mga taw. Doro kang mga pilay ig mga piang tang pinao-ya ni Felipe. 8Animan ang mga taw ang taga don doro kang kalipay nira. 9Mandian, don ong siodad ang asi may taw ang aran na si Simon. Naboay da tanandiang pagmadyikiro ig ang mga taw gangabereng ta mo-ya ong agboaten na. Pagpambog tanandiang maga sinora ka enged. 10Animan ang tanan ang klasi ta taw, maski may dengeg maski anda, pamamasi ong nandia. Ganing tanira, "Ang taw ang na may gaem na ang pagalin ong Dios mismo, ang aggoyan ta Makagagaem." 11Naboay dang timpong pinabereng na tang mga taw ong pagmadyikiro na, animan pamamasi tanira ta mo-ya ong nandia. 12Piro asing nagpatako si Felipe ong nira tang Mo-yang Balita natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi ig ong ni Cristo, namagparet tanira ig namagpaboniag ong ni Felipe, mga lali ig mga babay. 13Asta si Simon mismo nagparet ka. Ig pagaboniagan na, pirmi ra tanandiang tatabid ong ni Felipe. Mandian si Simon da tang nabereng ong mga milagro ig makabebereng ang bagay ang inita nang agboaten ni Felipe. 14Asing nabalitan tang mga apostolis ong Jerusalem ang namagparet tang mga taga Samaria ong bitala tang Dios, dayon ang pinapaning nira don si Pedro ig si Juan. 15Pagakabot nira ong Samaria, pinangadi nira tang mga ba-long pamagto don agod marisibi nira tang Ispirito Santo. 16Tenged ang oras ang asi, maski sinopa ong nira indi pa gangarisibi tang Ispirito Santo. Tanira naboniagan lamang ong aran ni Ginong Jesus. 17Dayon ang binondo ni Pedro ig ni Juan tang mga kalima nira ong mga pamagto ig narisibi ra nira tang Ispirito Santo. 18Pagaita ni Simon ang garisibi pala tang Ispirito Santo ong pagbondo tang kalima tang mga apostolis, dinoydoyan na si Pedro ig si Juan ta koarta, 19ang ganing, "Oldayo ka nindio ta gaem ang maning atan agod maski sinopay bondoano tang kalimao, marisibi ka nira tang Ispirito Santo." 20Siminabat si Pedro, "I-leka ra lamang ong impirno, yawa asta ang koarta mo! Kalaom mo, mabakal mo ta koarta tang rigalo tang Dios? 21Andang pisan ay parti mo ong agpaboat tang Dios ong yamen tenged ang popotokon mo belag ta mato-lid ong pama-dek na. 22Magtogata ig bo-wanan mo tang kalainan mong na, ig magpakiloya ong Gino ang balampa patawadena nandia ong gaisip mong anday sayod. 23Tenged initao ang masiadoang gaibeg ig aglapotona pa tang kasalanan mo." 24Ganing si Simon, "Ipangadio kay nindio ong Gino ang inding pisan mainabo ong yen tang inaning ming asia!" 25Pagatapos ang namagpamatod ig namagpatako tang bitala tang Gino ong siodad tang Samaria, namagbalik da Pedro ni Juan ong Jerusalem. Ig namagpatako tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Jesu-Cristo ong dorong kababarioan tang Samaria ang napanawan nira. 26Mandian may anghil ang sinobol tang Gino ang minitala ong ni Felipe ang ganing, "Panawa. Paninga ong abagat, osoyon mo tang dalan magalin ong Jerusalem paning ong Gaza." Mandian, ang dalan ang asi indi ra agpanawan ta taw. 27Dayon ang napanaw si Felipe paning don. Tarin pala ong dalan ang na may tatang taga Etiopia. Ang laling na tatang kinapon, ig opisialis tanandia ong inadian tang Candace, ang yay ang rayna tang Etiopia. Agtaligan tanandia ong tanan ang manggad tang rayna. Napaning tanandia ong Jerusalem para magsimba ong Dios, 28ig mintras golik, kakarong tanandia ong karo nang pagbasa tang librong sinolat tang propitang si Isaias. 29Oman ganing tang Ispirito Santo ong ni Felipe, "Palengeta don ig demengana ong karo na." 30Nanikad si Felipeng agpaning don ong karo, ig naba-yan nang pagbasa tang opisialis tang librong sinolat tang propitang si Isaias. Nane-ma si Felipe ong opisialis ang ganing, "Gaintindian mo ka tang agbasaen mong asia?" 31"Indi kaman," ganing tang opisialis. "Monopa maintindiano mga anday magpaintindi ong yen?" Dayon ang inaning na si Felipeng tomay da lamang ong karo ig tempad ong nandia. 32Ang parti tang Kasolatan ang agbasaen na ganing, "Anda enged ay riklamo na. Pario ta tatang karnirong agge-lan para patayen, obin ang karnirong ge-ley ang agtopian tang bolbol na, inding pisan tanandia naginingal. 33Pinaeyak tanandia ig pinangindian ta ostisia. Anday mapagbalita natetenged ong mga inampo na, tenged komiten da tang kaboi na tarin ong kalibotan." 34Ganing tang opisialis ang nane-ma ong ni Felipe, "Begay ka, sinopa tang agsambiten tang propitang narin? Ang sadili na bato obin domang taw?" 35Impisa ong Kasolatan ang narin, sinayod ong nandia ni Felipe tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Jesus. 36Asing pagbiahi pa tanira ong dalan, may nata-liban nirang wi. Ganing tang opisialis, "Telekan mo! May wi tarin! Yo bato, indio maboniagan mo?" 37[Siminabat si Felipe, "Poidi, mga magpareta lamang ang de-dek ong popotokon mo." Ganing tang taw, "Ee, pagpareto ang si Jesus Ana tang Dios."] 38Dayon ang pinapara tang opisialis tang karo. Tanirang doroa siminaboan don ong wi ig ang opisialis binoniagan ni Felipe. 39Pagatakat nira ong wi, dayon ang kinomit si Felipe tang Ispirito tang Gino, ig indi ra tanandia initang oman tang opisialis. Nagpadayon tanandiang minolik ang dorong kalipay na. 40Nata-wanan da lamang ni Felipe ang tanandia pala asi ra ong Azoto. Impisa don, nagpatako tanandia tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Jesus ong tanan ang mga lansangan ang nata-liban na asta ra lamang ang nakabot tanandia ong Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\