Bindoatan 9

1Mandian, si Saulo indi agpenay ang pagpaeled-eled ang pamatayen na ono tang mga sinagpan tang Gino. Animan napaning tanandia ong kalawigan ang padi, 2ig nama-dol ta solat ang magtorol ta aotoridad ong nandia ig para magpailala tanandia ong mga simban tang mga Judio ong Damasco. Tenged ang galiliagan na panlapoton ig e-lan na ong Jerusalem tang maski sinopay itaen na don ong Damasco, babay man obin lali ang pamagosoy ong Gino. 3Asing gingabot da si Saulo ong siodad tang Damasco, golping nangayag ong palibot na tang doro kakilaw ang sinag ang pagalin ong langit. 4Natomba tanandia ong tanek, ig may bosis ang naba-yan nang ganing, "Saulo, Saulo, angay agpaliwagano nio?" 5Siminabat si Saulo, "Sinoapa, Gino?" Ganing tang bosis ang siminabat, "Yo si Jesus, ang agpaliwagan mo. 6Kendenga atan ig padayon ang tenled ong siodad tang Damasco. Yaningo don ong nio mga onopay boaten mo." 7Ang mga taw ang tatabid ong ni Saulo, namansi-deng da lamang don ang anday nangaibek-ibek ong nira. May naba-yan nirang bosis piro anday taw ang inita nira. 8Kimindeng si Saulo, ig pagabo-kad tang mata na indi ra tanandia maita. Animan bindiotan da lamang nira si Saulo ig inantabay asta ong Damasco. 9Tolong kaldaw tanandiang indi maita ig indi pamangan obin panginem. 10Mandian, don ong Damasco may tatang sinagpan tang Gino ang aran na si Ananias. Ginoyan tanandia tang Gino ong midio talakinep, ig ganing, "Ananias!" Siminabat ka si Ananias, "Onopa si, Gino?" 11Ganing tang Gino ong nandia, "Paninga ra don ong karsadang aggoyan ta Mato-lid. Dilemen mo don ong balay ni Judas tang tatang laling taga Tarso ang aran na si Saulo. Asia pangadi mandian tanandia, 12ig ong midio talakinep may inita nang taw ang aran na si Ananias ang siminled ong balay na ig binondoan tanandia tang kalima na para maitang moman." 13Siminabat si Ananias, "Piro, Gino, doro rang gabalitano natetenged ong laling asi ang agpaliwagan na ono ta mo-ya tang mga sinakepan mo ong Jerusalem. 14Animan napaning tanandia tarin ong Damasco tenged may gaem nang nagalin ong pangolokolo ong mga padi, para pandepen na tang tanan ang pamaggoy ong nio." 15Piro ganing ong nandia tang Gino, "Paninga don. Ang taw ang asi piniliko agod ipatako na tang natetenged ong yen ong mga belag ta Judio ig ong mga adi, ig asta ong nindiong mga inampo ni Israel. 16Ipaitao ong nandia tang tanan ang kaliwagan ang dapat mapasaran na para ong yen." 17Dayon dang napanaw si Ananias ig paga-led na ong balay ang asi, binondo na tang kalima na ong ni Saulo ang ganing, "Saulo, logodo, yo sinobolo ni Ginong Jesus tarin ong nio. Tanandia tang napaita ong nio ong dalan ang pagpaning mo tarin. Sinobolo nandia para mait? sing moman, ig para gaemana tang Ispirito Santo." 18Lagi-lagi may midio mga sisi ta yan ang nangabo-log nagalin ong mga mata ni Saulo ig naita ra tanandia. Pagatapos, dayon tanandiang kimindeng ig nagpaboniag. 19Namangan tanandia ig namoirsang oman tang sinangoni na. Don ong Damasco si Saulo minimbeng ta pirapang kaldaw ong domang mga sinagpan tang Gino. 20Dayon tanandiang napaning ong mga simban tang mga Judio ig sinoldok na don ong mga taw tang natetenged ong ni Jesus. Ganing tanandia, "Si Jesus yay ang Ana tang Dios!" 21Ang tanan ang nangabasi ong nandia nangabereng ta mo-ya. Ganing tanira, "Ang taw ang narin! Belag bato ta tanandia tang don ong Jerusalem tanopa siang manigpatay tang mga pamagto ong ni Jesus? Itaben napaning tanandia tarin para lamang depen na tang mga taw ang pamagto ong taw ang asi, ig e-lan ong mga pangolokolo ong mga padi!" 22Piro mintras gaboay, mas nagimong maosay si Saulo ong pagtoroldokon na. Ig ang mga Judiong pamansistar ong Damasco, anday nasabat ong pagpamatod na ang si Jesus tang Cristo. 23Pagata-lib tang dorong mga kaldaw, namagplano tang mga Judiong patayen si Saulo, 24piro nabalitan ni Saulo tang mga plano nira. Kaldaw may labi pamagbantay tang mga Judio ong portan tang siodad agod patayen nira tanandia. 25Animan tatang labi kinomit si Saulo tang mga sinakepan na ig sinonton nira tanandia ong tatang tiklis ig sinonton ong loa tang padir. 26Dayon ang napaning si Saulo ong Jerusalem. Pagakabot na don, galiliag din tanandiang mimbeng ong mga pamagsimet-simet ang mga sinagpan tang Gino. Piro geldan tanira ong ni Saulo tenged indi tanira mamagparet ang si Saulo nagpasakep da ong ni Jesus. 27Piro si Bernabe, inated na si Saulo ong mga apostolis ig nagsaysay ong nira mga monopa tang Gino napaita ong ni Saulo ong dalan ig minitala ong nandia. Ig sinayod na ka ang si Saulo maiteg tang nem nang nagtoldok ong Damasco tang natetenged ong ni Jesus. 28Pagatapos, naimbeng da si Saulo ong nira, ig maski ong aypa ong Jerusalem maiteg tang nem nang magtoldok tang natetenged ong Gino. 29Nagigampang ka tanandia ig nagigdibati ong mga Judiong bitala nira Grigo. Animan naliliag ka tanirang patayen tanandia. 30Asing nata-wanan narin tang mga pamagto, kinomit nira si Saulo, inated ong Cesarea ig pinaolik ong Tarso. 31Ig ong mga timpong asi anda ray paggolo ong mga pamagto ong ni Cristo maski ong aypa ong mga logar tang Judea, Galilea, ig Samaria. Ong tabang tang Ispirito Santo, mas nambaked tang pagto nira, ig mas nandoro tanira. Ig nagpadayon tanira ang mabael tang paggalang nira ong Gino. 32Si Pedro pirming pagbiahi agod mamisita ong mga pamagto, ig may naminta napaning tanandia don ong Lida agod bisitaen na tang mga sinakepan tang Dios don. 33Asing don da tanandia, inita na tang tatang taw ang aran na si Eneas. Si Eneas ang narin, walo rang takon ang lolbog tenged ang sinangoni na paralisado ra. 34Ganing si Pedro ong nandia, "Eneas, pinao-y? ra ni Jesu-Cristo. Mambangona ra ig imesen mo ra tang lolbogan mo." Ig golpi tanandiang nambangon. 35Inita narin tang mga taw ang taga Lida ig taga Saron, ig namagto ra ka tanira ong Gino. 36Mandian don ong Jope, may tatang babay ang sinagpan tang Gino, ang aran na si Tabita. (Ong bitalang Grigo Dorcas tang aran na, ang maliag yaning osa.) Si Tabitang narin doro kaderep ang magboat ta mo-ya ong domang mga taw ig tomabang ong malilised. 37Naton ong mga kaldaw ang asi ang nagmasit tanandia ig dayon ang napatay. Ig asing natrapoan da nira tang sinangoni na, pinalbog nira don ong koarto ong dibabaw. 38Mandian ang Lida, alenget lamang ong Jope. Animan asing naba-yan tang mga sinagpan tang Gino don ong Jope ang si Pedro don ong Lida, nanobol tanira ta doroa nga lalian ang paning ong nandia ig aningen mga maimo paning kay ang lagi tanandia don ong nira ong Jope. 39Siminabid si Pedro ong nira. Pagakabot nira don, ingkelan ang lagi nira tanandia don ong koarto ong dibabaw. Pinalibotan ang lagi tanandia tang mga babay ang balong pamagini-yak ang pamagpaita ong nandia tang mga lambong ig mga bistidang binedbed ni Dorcas asing boi pa tanandia. 40Pinaloa ni Pedro tanirang tanan ong koarto. Dayon tanandiang liminod ig nangadi. Pagatapos, siminalonga tanandia ong patay ig ganing, "Tabita, mambangona!" Dayon ang nabo-kad tang mata ni Tabita, ig pagaita na ong ni Pedro, kiminarong da tanandia. 41Bindiotan tanandia ni Pedro ig sinabangan nang kimindeng. Pagatapos, ginoyan ni Pedro tang mga sinakepan tang Dios don, gapil tang mga balo, ig pinaita na ong nira si Tabitang boi ra. 42Ang nainabong narin nabalitan tang tanan ang taw ong bilog ang Jope ig dorong namagto ong Gino. 43Ig naboay-boay pa tang tinir ni Pedro don ong Jope, ong balay ni Simon ang manigkanit ta olit ta ayep.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\