Colosas 2

1Galiliago ang mata-wanan mi mga monopa kabael tang pangabedlayo para ong nindio ig ong mga taga Laodicea, asta ong domang indi pa gaita ong yen. 2Agboateno na agod mamoirsa ang enged tang nem mi mintras mas pamagbere-ket be-ketan amo ong paggeregman mi ong tata may tata. Ong maning ta si, pisan ang madolangan tang kinata-wanan mi, ig matod ang mailala mi pa enged si Cristo, ang yay ang Sikrito tang Dios. 3Ong ni Cristo bogos ang itaen tang abondang kinata-wanan ig pangintindi. 4Agbebego na ong nindio agod indi amo maloko tang mga taw ang midio masinlong pama-yan tang agtotoldok nira, piro ang kamatodan bo-li lamang. 5Maski alawido ong nindio, pirmi amo kang agdemdemen ta. Ig pisanong galipay ong ostong pangaboi mi asta ong mabaked ang pagto mi ong ni Cristo. 6Komo inilala mi ra si Cristo Jesus ang yay ang Gino mi, dapat magpadayon amo pa ong nandia. 7Mga ong tatang ayo pa, palamoton mi tang pagto mi ong nandia agod lomongay amo. Papoirsaen mi tang pagto mi sigon ong sinoldok ong nindio, ig magpasalamat amo kang pirmi ong Dios. 8Magandam amo agod indi amo ekelan tang maski sinopa ang magpilosopo ig magtoldok ta anday kointa na. Ang mga agtotoldok nira indi nagalin ong ni Cristo, kondi ong mga toromanen lamang tang mga mepet ig mga lilien tarin ong kalibotan ang na. 9Ang matod, si Cristo nagimong taw. Piro maski nagimong taw, ang pagkadios tang Dios bogos pa ka enged ong nandia. 10Yamo, na-pen amo ra ong ni Cristo, animan anday korang ong nindio ig anda ray dilemen mi. Tenged sakep na tang tanan ang may gaem ig aotoridad. 11Komo na-pen amo ra ong ni Cristo, maliag yaning natorian amo ra ka. Piro belag sia ta pario ong pagtori tang mga Judio ang may agkomiten ong sinangoni nira. Ang agkomiten ni Cristo, anday doma kondi ang sadiling mga kaliliagan ta ang anday sasayod. 12Asing nagpaboniag amo, maliag yaning limbeng amo ig binoing oman ang aroman ni Cristo. Binoi amo kaman tenged ong pagtalig mi ong gaem tang Dios ang nagboi ka ong ni Cristo. 13Asing tokaw, yamong mga belag ta Judio, patay amo ong pama-dek tang Dios tenged ong mga talak mi ig tenged belag amo ta mga tawan na. Piro mandian, binoi amo ra tang Dios ang aroman ni Cristo. Pinatawad na tang tanan ang mga talak ta. 14Ang nainabo, pario ra ka ang kinomit tang Dios tang tanan ang mga papilis kontra ong yaten ig mga dimanda nira, ig linipat na ang midio linansang na ong kros ni Cristo. 15Don ong kros ang asi, pinirdi ni Jesus tang tanan ang ispiritong pamangolokolo ig pamaggaem ong kalibotan ang na. Ig pinaeyak na tanira asing pinaita na ong tanan ang tanandia yay ang nandeg. 16Animan indi amo magpadikta ong mga taw ang pamaganing ong nindio mga onopa tang indi dapat panganen obin inemen, obin onopa tang dapat boaten ong pagkabot tang mga pista, ang ba-long lasi tang bolan, obin ang kaldaw ang igperenay. 17Ang mga toromanen ang asia, midio kanino lamang ang nagpatako ang may komabot pa. Piro mandian nakabot da tang matod ang orosoyon ta, ang yay si Cristo mismo. 18Indi amo paomid ong mga pamagpaita-ita ang ganing tanira pamagpalepe ig pamagto ong mga anghil. Agpalawig nira tang mga sadili nira ong nindio ang ganing may pinaita ono tang Dios ong nira. Piro ang matod, kalokoan lamang si ang pagalin ong sadiling pagirisipen nira. 19Tanira indi pagpasakep ong ni Cristo, ang yay ang pangolokolo ong yaten. Piro ita pamagkarabitan bilang sinangoni na ang midio aggoldan ita nandia ta mga tornilio ig ogat. Tanandia tang pagpabael ig pagpapoirsa ong yaten, sigon ong kaliliagan tang Dios. 20Asing napatay si Cristo, midio aroman amo ra ka nandia ang napatay. Animan anda ray gaem ong nindio tang mga lilien tarin ong kalibotan. Piro angay pangaboi amo ang midio gasakepan amo pa ta asia? Angay pagpadayon amo pang pagtoman tang mga toromanen pario tang, 21"India magboyot ta na," "India somamit ta sia," "India magte-lek ta sia." 22Ang mga toromanen ig toldok ang asia inimo-imo lamang ta taw, ig natetenged ong mga bagay ang pagatapos ang panganen, malipat da ka lamang. 23Mga indi isipen ta ta ge-ley, midio tama ka kaman tang agtotoldok nira natetenged ong pagto ong mga anghil, ang pagpalepe nirang belag ta matod, ig ang pagpapinitinsia ong sinangoni ta. Piro ang kamatodan, ang mga bagay ang maning atan indi enged matabang ong yaten ang magawid ong sadili ta agod indi ita magboat ta malaway.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\