Galacia 4

1Maning ta na tang maliagong yaning: Ang tatang molang manonobli, mintras anda pa tanandia ong ostong idad, ang pagkabetang na pario ra ka ta tatang torobolon, maski tanandia pa tang may nandia tang tanan. 2Tenged gasakep pa tanandia ong gaem ta domang mga taw ang agtaligan para ong nandia ig ong mga propidad na, tegka komabot tang timpong tirmino tang tatay na. 3Ita, maning ita ka ta si. Asing anda pay kalibotan ta natetenged ong ni Cristo, midio ita ka mga torobolon ang sigi lamang tang toman ta ang kompormi ong mga lilien tarin ong kalibotan ang na. 4Piro asing kiminabot da tang tamang oras, sinobol tang Dios tang Ana nang si Cristo. Pinangana tanandia ta tatang babay, ig nambael ang manigtoman ong Katobolan 5agod itang tanan ang gasakepan tang gaem tang Katobolan magawad na. Ig ong maning atan, kabigen ita ra tang Dios bilang matod ang mga ana na. 6Para ipaita ang yamo mga ana ka kaman tang Dios, sinobol na tang Ispirito tang Ana na ang mistar ong mga popotokon ta. Ig ang Ispirito ang narin pagtoldok ong yaten ang gomoy ong Dios ang ganing, "Tatay! Tatayo!" 7Animan ang kada tata ong nindio, belag amo ra ta torobolon, kondi mga ana amo ra tang Dios. Ig tenged mga ana amo ra nandia, marisibi mi ka tang ipatobli na ong mga ana na. 8Asing tokaw ang indi amo pa gailala ong Dios, pamagsirbi amo pa ong mga dios-diosan. 9Piro mandian gailala mi ra tang Dios, obin mo-ya pa maningo--gailala amo ra nandia. Mga maning don, angay magbalik amo si ang magpasakep ong mga lilien ang anday kointa na ig anday pakinabang ong nindio? Magpatorobolon amo si ong mga lilien ang asia? 10Agpalabien mi tang mga kaldaw, mga bolan, mga timpo ig mga takon! 11Geldano ang itaben anday pakinabang tang bedlayo para ong nindio. 12Mga logod, pagpakiloyo ong nindio. Magpatolad amo ong yen, tenged maski yo, tatang Judio, binayano tang Katobolan ig nagimong kapario mi ra ka, yamong belag ta Judio. Anda kay bindoat ming malain ong yen maski tanopa sia pa. 13Gata-wanan mi tang yen ang pagmasit tanopa sia, ang yay ang nagimong dailan ang nagtiniro atan ig nagtoldoko ong nindio tang Mo-yang Balita. 14Maski nagimong mabael ang pagsobok ong nindio tang pagmasitong asi, indio enged pinabayan mi obin sinaliodan mi. Ang bindoat mi, rinisibio nindio pario ong tatang anghil ang sinobol tang Dios, obin pario ong ni Cristo Jesus mismo. 15Kambeng ming pisan asing tokaw! Onora tang gainabo ong nindio? Yo mismo magpamatodo, mga makoat mi rin lamang tang mga mata mi, kinomit mi ra rin ang sindol ong yen. 16Ig mandian, ibilango ra nindio ang kasoay mi tenged agbebego lamang ong nindio tang kamatodan? 17Agpalabien amo atan ta mga taw ang pamagtoldok ta lain, piro anday sayod tang aggisipen nira. Ang kaliliagan nira, ipalawid amo nira ong yen agod tanira si tang palabien mi. 18Belag ta malain ang palabien amo ta domang mga taw, maski andao atan, basta mo-ya lamang tang katoyoan nira. 19Agmalenong mga anao, ang agsintieno si mandian tenged ong nindio pario ta tatang babay ang pangana ra. Ig maning ta na pa ka enged tang sintieno asta indi lomboa ong nindio tang ogali ni Cristo. 20Indio matako mga onoray boateno natetenged ong nindio. Mga atano ka rin lamang mapagigampango rin ong nindio ta masinlo! 21Yamong gangaliliag ang magpasakep ong Katobolan, nani tang te-mao ong nindio: Indi gata-wanan mi mga onopa tang ga-tang don? 22Sigon ong Kasolatan, si Abraham doroa tang ana nang lali. Ang tambilog, ana na ong tatang torobolon ang si Agar. Piro ang tambilog, belag ta torobolon tang nanay na, kondi si Sara, ang yay ang matod ang katawa ni Abraham. 23Ang ana ni Abraham ong torobolon pinangana bilang natoral lamang ang borak tang babay may lali. Piro ang ana na ong ni Sara, pinangana bilang borak tang pangako tang Dios. 24Mandian, ang doroang babay ang asia, ang kalimbawan nira yay ang doroang klasing inigoan, ang yay ang Katobolan ig ang Pangako tang Dios. Ang Katobolan sindol ong ni Moises don ong Bokid tang Sinai, ig poros mga torobolon tang prodokto ta narin, pario ong ni Agar. 25Animan si Agar tatang litrato tang Bokid tang Sinai don ong Arabia, ig litrato tang siodad tang Jerusalem mandian, tenged ang mga taw don pamagsirbi pa ong Katobolan ang midio torobolon lamang tanira. 26Piro ang mga taw ang sakep tang ba-long Jerusalem tang Dios belag da ta mga torobolon. Linibri ita ra kaman ong gaem tang Katobolan ig nagimo itang pario ni Sara, ang yay ang babay ang libri. 27Pario tang ga-tang ong Kasolatan, "Yawang babay ang anday ana mo, ang indi gasamit tang masit tang pangana, mangalipaya, ig maginiteg da ong sobrang kalipay! Tenged yawang bino-wanan tang katawa mo, mas mandoro tang ana mo sobra pa ong babay ang pagimbeng pa tang katawa na." 28Animan, mga logod, ita nagimong mga ana tang Dios sigon ong pangako na, pario tang nainabo ong ana ni Abraham ang si Isaac. 29Asing tokaw pang asi, si Isaac pinangana ong gaem tang Ispirito tang Dios. Ig pinaliwagan tanandia tang logod nang pinangana ong natoral ang gainabo. Maning ka ta si, ita mandian agpaliwagan ita ka tang mga taw ang pamagsirbi pa ong Katobolan. 30Piro maning ta na tang ga-tang ong Kasolatan, "Palayasen mo tang babay ang torobolon ig ang ana na, tenged ang ana tang torobolon, anday parti na ong toroblien tang ana tang belag ta torobolon." 31Animan, mga logod, ang maliagong yaning, belag ita ra enged ta pario ta mga ana ta torobolon. Libri ita ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\