Galacia 6

1Mga logod, mga may nata-wanan ming nagkatalak, yamong agtabiden tang Ispirito Santo yay ang dapat ang magto-lid ong nandia. Boaten mi na ong maloay ang bitala, ig magdan amo, itaben yamo si tang matoksong magkatalak. 2Yamong tanan atan, mamagtarabangan amo ong mga problima ming mabebelat. Asia, matoman mi tang tobol ni Cristo. 3Mga ang tatang taw magisip ang magang sisino ra enged tanandia ig ang kamatodan anda kay sinangoni na tang agpambog na, asia aglokon na lamang tang sadili na. 4Kada tata ong nindio atan, osisaen mi tang sadiling agboaten mi. Mga asi kaman mo-ya, magpasalamat amo. Basta indi ikompara mi tang mga sadili mi ong doma, 5tenged ang kada tata ong yaten kaministiran ang manabat para ong mga sadili ta. 6Ang taw ang pagtoldok tang bitala tang Dios, dapat oldan tanandia tang mga agtoldokan na ta maski onopay ma-dol nirang kao-yan. 7Indi lokon mi tang sadili mi. Indi enged maloko tang Dios. Mga onopay lindoak ta tatang taw, ya kay ang ayegen na. 8Alimbawa, mga pangaboi ita sigon ong sadiling kaliliagan tang anday sasayod, asia kamatayen lamang tang kaboton ta. Piro mga pangaboi ita sigon ong kaliliagan tang Ispirito Santo, oldan ita ta kaboing anday kataposan. 9Animan indi ita magpalobay ang magboat ta mo-ya, tenged mga magprosigir ita, komabot tang oras ang mapa-bat ita ka ta mo-ya. 10Animan, mintras may oras ta pa, magboat ita ta mo-ya ong tanan ang taw, labi pa enged ong mga logod ta ang pamagto ong Gino. 11Narin yo ra enged tang nagsolat. Telekan mi mga monopa kababael tang mga litra na. 12Ang mga taw ang asing pamagreges ong nindio ang magpatori, galiliag lamang ang magpaita-ita ong mga masig ka Judio nira ang pamagtoman tanira ong Katobolan. Agboaten nira sia, tenged gengeldan ang itaben tanira si tang paliwagan mga mamagtoldok tanira ang malibri ita tenged lamang ong bindoat ni Cristo don ong kros. 13Maski pamagpatori tanira, indi ka tanira pamagtoman ong Katobolan! Gangaliliag lamang tanirang patori amo agod mapagpambog tanira ang ganing naekelan amo nirang magtoman ong Katobolan. 14Mga ong yen, palawid lamang ang magpambogo ong maski onopang bagayay, poira lamang ong kros tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo. Tenged ong kamatayen ni Cristo don ong kros, ang kalibotan ang na midio pinatay ka ig nagimong anda ray kointa na para ong yen. Ig yo, midio pinatayo ka don, ig nagimong anday kointao mga para ong kalibotan ang na. 15Ang matod, anday kaso mga ang taw natori obin anda. Ang importanti, ang bina-lo tanandia tang Dios. 16Yamong tanan atan ang pangaboi sigon ong agtotobolong na, ate-bekan amo tang Dios ig oldan amo nandia ta kao-yan, yamong nagimong banoa na. 17Ig impisa mandian, dapat anda ray magtorol ta problima ong yen. Tenged ang sinangonio may mga pali na pa ang pagpamatod ang yo torobolon ni Jesus. 18Mga logod, aloyan amo enged tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\