Mga Hebreo 1

1Asing tokaw pa kanay, pira-pirapang bisis ang Dios minitala ong mga kamepet-mepetan ta ong sari-saring midios, ong pagpabitala na ong mga propita na. 2Piro mandian ang mga kaldaw ang narin, minitala tang Dios ong yaten ong nandiang Ana mismo. Ang bilog ang kalibotan naboat tenged ong Ana nang narin, ig ang Ana na ya kay ang pinilik na ang manobli tang tanan ang mga bagay. 3Ong nandia mismo gitaen tang makabebereng ang gaem ig kayagan tang Dios, tenged mga onopa tang Dios ang Tatay ya ka enged tang Ana na. Tanandia tang pagbiot tang tanan ang bagay ong bilog ang kalibotan ong makagagaem ang bitala na. Pagatapos ang limpion na tang mga kasalanan ta, kiminarong tanandia gampir ong to tang Dios ang Makagagaem don ong langit. 4Ong maning don, ang Ana tang Dios nagimong mas alawig pa ong mga anghil, ig ang sindol nang aran mas alawig ka ong mga aran nira. 5Tenged maski ong ninopang anghilay indi minaning tang Dios ang, "Yawa tang Anao, ig mandian agpaitao ang yo tang Tatay mo!" Ig ang Dios indi ka minaning maski natetetenged ong ninopang anghilay ang, "Yo magimong Tatay na ig tanandia magimong Anao." 6Kondi asing tobolon da tang Dios tang kakan ang Ana na tarin ong kalibotan, ganing tanandia, "Ang tanan ang mga anghilo kaministiran towan nira tang Anao." 7Ig ganing pa tang Dios natetenged ong mga anghil, "Ang mga anghil torobolono lamang. Poiding tobolono tanirang pario tang mageyep obin pario tang apoy, mga galiago." 8Piro natetenged ong Ana na ganing tang Dios, "O Dios, yawa tang maggaem ang anday kataposan! Mato-lid tang paggaem mo ong niong inadian. 9Galipaya ong mga boat ang mato-lid, piro gasilaga ong mga boat ang malain. Animan yo, ang Dios mo, yawa tang piniliko. Bogos ang sindolana yen ta kadengegan ig kalipayan sobra pa ong mga aroman mo." 10Ig ganing pa tang Dios ong Ana na, "Yawa, Gino, yawa tang nagboat tang tanek asing primiro pa, ig ang kalima mo tang nagboat tang tanan ang bagay ong langit. 11Ang tanan ang narin mangalipat lamang ang tanan, piro yawa atana pa ka enged asta ong tanopa. Ang langit may ang tanek mangalagi ang midio lambong. 12Ig pario ka ong lambong, imesen mo ig pa-letan ta ba-lo. Piro yawa, india enged magoman, india enged magmepet obin mapatay maski ong tanopa." 13Ig maski tanopa indi enged minaning tang Dios maski ong ninopang anghilay pario tang inaning na ong Ana na ang ganing, "Komaronga ong yen ang to, asta ra lamang pasokono ong nio tang tanan ang kasoay mo." 14Mandian, onopa enged tang mga anghil? Tanira mga ispirito ang pamagsirbi ong Dios ig agtobolon na ang tomabang ong mga taw ang malibri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\