Mga Hebreo 1:3

3Ong nandia mismo gitaen tang makabebereng ang gaem ig kayagan tang Dios, tenged mga onopa tang Dios ang Tatay ya ka enged tang Ana na. Tanandia tang pagbiot tang tanan ang bagay ong bilog ang kalibotan ong makagagaem ang bitala na. Pagatapos ang limpion na tang mga kasalanan ta, kiminarong tanandia gampir ong to tang Dios ang Makagagaem don ong langit.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More