Mga Hebreo 1:5

5Tenged maski ong ninopang anghilay indi minaning tang Dios ang, "Yawa tang Anao, ig mandian agpaitao ang yo tang Tatay mo!" Ig ang Dios indi ka minaning maski natetetenged ong ninopang anghilay ang, "Yo magimong Tatay na ig tanandia magimong Anao."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More