Mga Hebreo 12

1Animan, tenged pamansipa-dek tang kadoro-doroan ang mga tistigos ang asi ang namagpaita ra tang pagtalig nira ong Dios, bo-wanan ta ra tang tanan ang mga talak ang pagawid ong yaten ig ang maski onopay pagsamber. Magprosigir itang magpadayon sa-sad ong kate-kan, pario ong mga manigsinikad ong tatang karira. 2Isintro ta tang pa-dek ta ong ni Jesus don ong tokawan, tenged tanandia tang pinagalinan tang yaten ang pagto ig ang pagpabaked ta sia. Inagoanta na tang kamatayen ong kros, ig binaliwala na tang kaeyakan ang asi, tenged gata-wanan nang mga matapos si, kalipayan tang pagelat ong nandia. Ig mandian kakarong da tanandia don ong to tang trono tang Dios. 3Isipen mi ta mo-ya mga monopa tang pagagoanta ni Jesus ong mga taw ang mapinagtalaken ang namangontra ong nandia. Demdemen mi siang pirmi agod indi manlobay tang mga nem mi ig indi amo somoko. 4Ong matod, ong pagigbatok mi ong kasalanan, anda pay pinatay ong nindio tenged ong pagto na. 5Sigoro nalipatan mi ra tang laygay tang Dios ong nindio bilang mga ana na. Pario tang inaning na, "Anao, mamasia ta mo-ya mga yawa agto-lidena tang Gino, Ig mga agsamblengena nandia, indi palobayen mo tang nem mo. 6Tenged ang agto-liden tang Gino yay ang agmalen na, Ig agkastigon na tang tanan ang agbibilang nang mga ana na." 7Animan magagoanta amo ong mo-yang nem tang mga kaliwagan ang gapasaran mi, tenged sia pademdem tang Dios ong nindio, ig pagpaita ang yamo mga ana na. Sinopa lamang bato tang ana ang indi agsamblengen tang tatay na? 8Animan mga ang pagto-lid ang agboaten tang Dios ong tanan ang ana na indi boaten na ong nindio, maliag yaning belag amo ta matod ang mga ana na kondi mga ana ong poira. 9Tata pa, agdisiplinan ita tang mga tatay ta tarin ong tanek ig aggalangen ta tanira. Piro mas importanti ang magpasakep ita ong yaten ang Tatay ong langit agod maboi ita. 10Tenged ang mga tatay ta tarin ong tanek, namagdisiplina ong yaten ong dipot lamang ang timpo, sigon ong kinata-wanan nira. Piro ang Dios pagdisiplina ong yaten para ong ikakao-ya ta agod magimo itang sagrado ang pario na. 11Ong matod, belag ta mambeng mintras agto-liden ita tang Dios, kondi pagsinti ita. Piro mga mata-lib si, magimong mato-lid da tang kaboi ta ig prisko ra tang kinaisipan ta. 12Animan papoirsaen mi tang mga nem mi, tenged midio panlolobay da tang sinangoni mi ig ang mga tod mi pamansilo-yod da tenged ong mga kaliwagan ang gapasaran mi. 13Magpadayon among panaw ong dalan ang mato-lid agod ang mga karomanan ming midio gangapiang da ig pamagdoadoa ra, indi somoko kondi mamoirsa pa tang pagto nira. 14Magprosigir amo ang masinlo tang pagtarabidan mi ong tanan ang taw, ig pirming limpio tang kaboi mi. Tenged mga belag ta limpio tang kaboi mi, indi itaen mi tang Gino. 15Magandam amo, itaben may atan ong nindio ang palbag ong kaloy tang Dios, oman magimong tanandia tang maimpisan ta golo ig doro pang maomid ong boat nang malain. 16Bantayan mi tang mga sadili mi agod indi amo magiga-pen ong belag ta katawa mi. Magandam amo ka agod indi amo magpatolad ong ni Esau, ang binaliwala na lamang tang kaliagan tang Dios. Bilang kakan ang ana, may kato-lidan na rin ong pagpanobli, piro sia binailo na ong tang platon ang pamangan lamang. 17Gata-wanan ta, pagatapos ta si pina-dol na pa enged ong tatay na tang bindision ang para ong aka. Piro indi sindol ong nandia maski monopay pakiloy na ig i-yak na, tenged indi ra poiding bawien na pa tang bindoat na tanopa sia. 18Ang pagpalenget ta ong Dios mandian belag ta pario tang pagpalenget tang mga Israelita asing tokaw. Tanira napalenget ong tatang bokid ang gitaen nira mismo ang yay ang Bokid tang Sinai. Don may apoy ang dadaba-daba, makaeled ang maki-lep, ig mapoirsang mageyep. 19May naba-yan nirang trompita ig bosis ang bibitala. Asing pagabasi tang mga taw tang bosis, namagpakiloy tanira ang indi ra kanay mitala ong nira. 20Tenged pinangeldan tanira ta mo-ya tenged ong binitala na ang ganing, "Ang maski sinopay lomiked ong bokid, maski ayep, banggilen asta indi mapatay." 21Doro kamakaeled tang inita nira don! Animan asta si Moises nangelel ong sobrang eled na. 22Piro ang yaten belag ta maning don. Ang napalengetan ta anday doma kondi ang Bokid tang Sion ang yay ang siodad tang Dios ang boi. Narin tang Jerusalem ong langit, ig indi mabilang-bilang tang mga anghil na. 23Napalenget ita ra ong mambeng ang pagsirimeten tang mga agbibilang ang mga kakan ang ana tang Dios, ang yay ang mga taw ang mga aran nira nalista ra don ong langit. Napalenget ita ra ong Dios ang Manigosgar ong tanan ang mga taw, ig aroman ita ra tang mga ispirito tang mga taw ang mato-lid ang asing tokaw ig mandian anda rang pisan ay kakorangan ong nira. 24Napalenget ita ra ong ni Jesus mismo, ang yay ang nagpakabot ig nagpabaked tang ba-long inigoan tang Dios ong yaten ang mga taw. Ang dogo nang nailat yay ang pagpamatod ang pinatawad ita ra ong mga kasalanan ta, ig na mas mo-ya pa ka enged ong pamatod tang dogo ni Abel. 25Animan mandian magandam amo, ig mamasi amo ong agbibitala tang Dios ong nindio. Ang mga taw asing tokaw ang indi namamasi ong nandia, asing pagbitala na don ong bokid, indi enged nalibri ong silot. Animan mono ita pa bato malibri ong silot mga indi ita magparet ong agbibitala na ang pagalin ong langit? 26Asing pagbosis tang Dios don ong bokid, kiminedeg tang tanek. Piro mandian nangako tanandia nga ong parakaboton, pakedegen na pa ta minta, belag lamang tang tanek kondi asta ra ang langit. 27Ang mga bitalang "minta pa" maliag yaning lipaten na ra tang tanan ang bagay ang bindoat na, tenged ang mga bagay ang narin kekedeg. Boaten na narin agod ang mangabo-wan ang mga bagay da lamang ang indi kekedeg. 28Animan magpasalamat ita ong Dios, tenged nabilang ita ra ong inadian na ang inding pisan mapakedeg. Dayawen ta tanandia ong mga boat ang pagtorol ta kalipayan ong nandia, ang may paggalang ig eled. 29Tenged ang Ampoan tang Dios pamogdaw pario ong apoy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\