Mga Hebreo 3

1Animan mga logodo, yamong mga pinilik tang Dios bilang mga ana na ig aromano ang ginoyan na agod ma-pen ong nandia, isipen mi mga sinopa enged si Jesus: Sigon ong agpareten ta ig agganing ta ang matod, tanandia tang sinobol tang Dios ong aran na ig tanandia tang kalawigan ang padi ta ang tatalonga ong Dios para ong yaten. 2Masinomanen ang enged tanandia ong Dios ang yay ang namilik ong nandia, pario ni Moises masinomanen ka ong pagsirbi na ong pamalay-balay tang Dios asing tokaw. 3Piro si Jesus agbibilang tang Dios ang mas alawig ong ni Moises, pario ong tatang taw ang nagboat ta balay, mas may dengeg na kaysa ong balay mismong bindoat na. 4Gata-wanan ta, mga may balay, may nagboat. Piro ang Dios yay ang manigboat tang tanan ang bagay. 5Mandian, si Moises mataligan kaman ong pagsirbi na ong mga karomanan na ong pamalay-balay tang Dios asing tokaw. Piro tanandia torobolon lamang tang Dios ig ang mga boat na nagsirbing alimbawa tang mga bagay ang ipatako tang Dios ong parakaboton. 6Piro si Cristo mismong Ana tang Dios ig mataligan ong pagpangolokolo na ong pamalay-balay tang Tatay na. Ig ita, agbibilang ita ka ong pamalay-balay tang Dios, basta indi palobayen ta tang nem ta, ig indi ikaeyak ta tang kasigoroan ta ang masinlo tang parakaboton ta. 7Animan pareten ta ta mo-ya tang inaning tang Ispirito Santo ang ganing, "Mga maba-yan mi mandian tang bosis tang Dios, mamasi amo. 8Indi amo magpategat tang mga kolo mi, pario tang bindoat tang mga kamepet-mepetan mi asing tokaw. Tenged asing don tanirang pamaglibot-libot ong logar ang anday gistar ang taw, namangontra tanira ig sinobokan nira tang Dios. 9Pario tang inaning na, 'Maski inita ra nira tang mga makabebereng ang bindoato ong teled ta epat ang polok ang takon, sinobokano pa ka enged nira. 10Animan nasilago ong nira ig ganingo, Ang mga taw ang na pirming alawid tang mga nem nira ong yen. Indi enged tanira maliag ang magtoman ong mga tobolo. 11Animan ong kasisilageno, nanompao ang maski ong tanopa, indi enged tanira ma-led ong logar ang perenayan ang pinangak? ong nira.' " 12Animan mga logodo, magandam amo ang indi magboling tang popotokon mi, itaben indi amo ra ka magparet asta taliodan mi ra tang Dios ang boi. 13Ang boaten mi, kaldaw-kaldaw pabakeden mi tang pagto tang kada tata may tata, mintras may timpo pa, agod indi amo maloko tang kasalanan ang yay ang magpategat tang kolo mi. 14Tenged itang tanan aroman ita ni Cristo, basta indi palpatan ta tang pagto ang narisibi ta asing tokaw, kondi ipadayon ta tang maelet ang pagto ta ong nandia mintras gaboi ita pa. 15Demdemen ta si tang na-tang ong Kasolatan ang ganing, "Mga maba-yan mi mandian tang bosis tang Dios, mamasi amo. Indi amo magpategat tang mga kolo mi pario tang bindoat tang mga kamepet-mepetan mi asing tokaw. Namangontra tanira ong Dios." 16Sinopa tang namangontrang narin maski naba-yan nira tang bosis tang Dios? Belag bato tang tanan ang ingkelan ni Moises asing pagalin nira ong banoang Ehipto? 17Ig ong teled ta epat ang polok ang takon, sinopay nasilagan tang Dios? Belag bato tang mga taw kang asing namagkatalak oman nangapatay don ong logar ang anday gistar ang taw? 18Ig asing pagpanompa tang Dios ang indi enged tanira ma-led don ong logar ang perenayan, sinopa enged tang agganingen na? Belag bato tang mga taw kang asing mga sotil? 19Animan tarin nata-wanan tang indi tanira na-led don ong logar ang pinangako tang Dios tenged indi tanira namagparet ong nandia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\