Mga Hebreo 5

1Mandian, mga natetenged ong pagpiriliken ong kalawigan ang padi tang mga Hebreo, tanandia agpiliken ong mga kapario nang taw, ig agtaligan ang tomalonga ong Dios para ong nira. Bilang kalawigan ang padi, tanandia tang pagtorol ong Dios ta mga bolontad ig pagsagda ta mga ayep ong altar agod mapatawad tang mga kasalanan tang mga taw. 2Ang kalawigan ang padi taw ka lamang ang malobay pario ka ong yaten. Animan gatakong magpasonaid ong mga taw ang ga-ngi ta dalan ig indi gatakong mali tang agboaten nira. 3Ig tenged ong kalobayan na, kaministiran ang magsagda belag lamang ta para ong mga kasalanan tang mga taw, kondi para ka ong mga kasalanan na. 4Maski sinopa, anday poiding mamilik ong sadili na para magimong kalawigan ang padi. Ang Dios tang mamilik ong nandia para ong katengdanan ang asi, pario tang pagpamilik na ong ni Aaron asing tokaw. 5Maning ka don si Cristo. Belag ta tanandia tang nagpalawig ong sadili na para magimong kalawigan ang padi ta, kondi ang Dios tang namilik ong nandia. Tenged minitala tang Dios ong nandia ang ganing, "Yawa tang Anao, ig mandian agpaitao ang yo tang Tatay mo." 6Ig na-tang ka ong domang parti tang Kasolatan, "Yawa, padia ang pario ni Melquisedec, asta ong tanopa." 7Asing si Jesus tarin pa ong tanek, nangadi tanandia ig nagini-yak ta mapoirsa ang pagpakiloy ong Dios ang ya lamay mapaglibri ong nandia ong kamatayen. Ig tenged si Jesus nagpalepe ig nagimong masinomanen, pinama-yan tang Dios tang mga pangadi na. 8Piro maski Ana tanandia mismo tang Dios, nata-wanan na tang matod ang maliag yaning tang pagtoman tenged ong mga kaliwagan ang napasaran na. 9Asing mata-liban ni Jesus tang tanan ang dapat mapasaran na, nagimo tanandiang Maniglibri tang tanan ang pamagtoman ong nandia, agod asta ong tanopa libri ra tanira ong silot ang para ong mga kasalanan nira. 10Ig tanandia kaman tang bindoat tang Dios ang kalawigan ang padi, pario tang pagkapadi ni Melquisedec. 11Yadi pa rin tang masayodo ong nindio natetenged ong mga bagay ang na, piro mabedlay ang ipaintindio ong nindio tenged indi agpa-tekan mi tang totoldoko. 12Dapat din manigtoldok amo ra tenged naboay amo rang pamagto ong Gino. Piro asta mandian kaministiran amo pang toldokan tang primirong mga aradalan ang nagalin ong Dios. Ang dapat din ong nindio ang mga matetegat dang pamangan, piro asta mandian gatas pa enged tang kaministiran mi. 13Ang kalimbawan mi mga mamola pang gege-ley! Tenged ang taw ang gaboi ong gatas lamang, pario ka ong molang ge-ley, ang anda pay kalibotan na natetenged ong mo-ya ig malain. 14Piro ang gapamangan da tang mga matetegat ang pamangan, yay ang gaintindi tang mga adadalem ang mga toldok, tenged sanay da ong mo-yang pagirisipen ig gatako ra tang onopay malain obin mo-ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\